Ruslana KOLODNYTSKA

INFLUENCE OF AGRICULTURAL USE ON SPATIAL DYNAMICS AND DEVELOPMENT OF HIGHLANDS WITHIN SUBALPINE HIGH MOUNTAINS OF THE CARPATHIAN NATIONAL NATURE PARK.

The impact of agricultural load on the spatial dynamics and the development of highlands within the subalpine high mountains of the Carpathian National Nature Park has been defined. The influence of natural phenomena on the intensity of anthropogenic use and the level of the degradation of the territory has been revealed. It has been shown that agricultural loads facilitate the degradation processes within the upper forest limit. Today, agricultural loads within the limits of Chоrnohora landscape do not only take one of the leading positions, but they are determinative in its most sensitive areas – within the territorial systems of subalpine highlands. That is why, in order to conduct a scientifically substantiated optimization of nature in the National Park, it is essential to define the current state of the systems loaded by anthropogenic use and the tendency of their development in space and time. Another problem facing the park is that these subalpine territories mostly belong to protective and strict protective ones. Having such a status, these territorial systems need special attention to be paid to the conservation of the organizational mechanisms, which are responsible for their proper functioning.  That is to say, there is a need to find a reasonable balance between the protective functions and the necessity of the anthropogenic exploitation (first and the foremost that is agricultural load) of Polonyna geosystems in the first pace. Thus, the object of our investigation is the territorial systems of the Carpathian National Nature Park, which are under the influence of agricultural use. The subject of our research is the properties of the territorial systems under study and the processes, which direct their spatial and time development.

Key words: spatial dynamics of highlands, agricultural use, Polonyna territorial systems, anthropogenic dynamics.

References:

 1. Armand A. D. Struktury heosystem lokalnoho, rehyonalnoho y hlobalnoho urovnei. Sostoianye heosystem / A. D. Armand // Mekhanyzmy ustoichyvosty heosystem. – M.: Nauka, 1992. – S. 33-40.
 2. Hrodzynskyi M. D. Nishi landshaftiv Ukrainy u prostori klimatychnykh faktoriv / M. D. Hrodzynskyi, D. V. Svidzinska. – K.: VHL “Obrii”, 2008. – 259 s.
 3. Zhylyn D. M. Teoryia system: opyt postroenyia kursa / D. M. Zhylyn. – Yzd. 3-e. M.: KomKnyha, 2006. – 184 s.
 4. Ysachenko A. H. Optymyzatsyia pryrodnoi sredy / A. H. Ysachenko. – M.: Mysl, 1980. – 264 s.
 5. Kolishchuk V. H. Suchasna verkhnia mezha lisu v Ukrainskykh Karpatakh / V. H. Kolishchuk. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1958. – S. 45.
 6. Malynovskyi K. A. Roslynnist vysokohiria Ukrainskykh Karpat / K. A. Malynovskyi. – K.: Nauk. dumka, 1980. – S. 276.
 7. Malynovskyi K. A. Suchasnyi stan verkhnoi mezhi lisu ta prypolonynnoi roslynnosti / K. A. Malynovskyi // Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. T. KhII. Ekolohichnyi zbirnyk. Ekolohichni problemy Karpatskoho rehionu. – Lviv: NTSh, 2003. – S. 66-80.
 8. Petlin V. M. Metodolohiia ta metodyka eksperymentalnykh landshaftoznavchykh doslidzhen / V. M. Petlin. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, 2009. – 400 s.
 9. Sochava V. B. Opredelenye nekotorykh poniatyi y termynov fyzycheskoi heohrafyy / V. B. Sochava // Dokl Yn-ta heohrafyy Sybyry y Dalneho Vostoka, 1963, № 3. – S. 50-59.
 10. Stoiko S. M. Typy verkhnoi mezhi lisu v Ukrainskykh Karpatakh, yii okhorona ta zakhody renaturalizatsii / S. M. Stoiko // Lisivnycha akademiia nauk Ukrainy: Naukovi pratsi Okhorona pryrody ta ratsionalne pryrodokorystuvannia Vypusk 3, 2004. – S. 99-108.
 11. Shmalhauzen Y. Y. Kybernetycheskye voprosy byolohyy / Y. Y. Shmalhauzen. – Novosybyrsk: Nauka, 1968. – 223 s.
 12. Iaroshenko P. D. O pryrodnoi dynamyke verkhnei hranytsy lesa v Karpatakh / P.D. Yaroshenko. – // Dokl. AN SSSR. – 1957. – № 1. – C. 141-144.
 13. Deyl M. Plants, soil and climate of Pop Ivan. Synecological study from Carpathian Ukraine / M. Deyl. – // Opera botanica čechica. – Praha: Troja, 1940. – P. 1-290.
 14. Fekete L. Az erdiszeti jelenttssig fbk es cserjik elterjedise a magyar bllam teruletin / L. Fekete, T. Blattny . – Selmecbbnya, 1913. – 1 Bd. – 793 old.; 2 Bd. – 150 old.
 15. Kuchel S. Strukrura, zdravotny stan a regeneračne procesy v porastoch pod hornou hranicou lesa v Nizkych Tatrach / S. Kuchel. – // chrana lesa a lesnicka fytopatologie. – Zvolen: Technicka univerzita, 2000. – S. 77-89.
 16. Jakub M. Uwagi nad gorną granicą łasu w Gorganach Centralnych / M. Jakub // Sylwan. – T. LV. Ser. A. – 1937. – № 2. – S. 81-101; N 3. – S. 125-140.
 17. Plesnyk P. Horna hranica lesa / P. Pleanyk. – Bratislava: Vyd. SAV, 1971. – 238 s.
 18. Schrtstter C. Das Pflanzenleben der Alpen / C. Schrtstter. – Zrich, 1926. – 144 s.
 19. Szafer W. Niszczenie kosodrzewiny w Karpatach Wschodnich / W. Szafer. – // Ochrona Przyrody. – 1932. – T. 12.
Full text:

PDF