Petro Tsaryk.

EVALUATION OF RECREATIONAL EFFICIENCY OF LANDSCAPES OF THE NATIONAL NATURAL PARK “KARMELUKOVE PODILLIA”

Approaches to the estimation of the recreational suitability of landscapes of the National Natural Park “Karmelukove Podillia” in the context of the medical-biological, psychological-aesthetic and technological types of assessment, taking into account the structure of land and functional zoning of the territory of the NPP are considered. Recreational nature considered today as one of environmental reserve, natural systems for sustainable environmental management types. Combined with environmental reserve these two types of contrast to make traditional forms of nature (land-, water, forest technology, mineral resources, etc.) and by their nature they are environmentally. They play a special role ecological balance in terms of sustainable development. Intense formation of the integrated preserves and recreational facilities in the last decade: transboundary biosphere reserves, national nature parks and regional landscape it provides comprehensive study concerning assessment of the recreational suitability, capacity, total available recreational resources. The main types of recreational activities and types of tourism in the park area are determined. A scoring of the park’s natural-territorial complexes was carried out for 12 indicators combined into three groups: aesthetic, medical-biological and technological types of assessment (maximum score is 36). It was revealed that the difference between the maximum and minimum scoring of landscapes is only 5 points, which characterizes the territory of the NPP as rather monotonous. Negatifical factors in the development of recreational activities is the lack of large bodies of water for the development of recreational water, a weak development of recreational infrastructure. Positive facets are: high forest cover and natural safety of the territory of NPP “Karmelukove Podillia”, dvolno large differences of absolute heights contributing to the development of pedestrian, bicycle, moto, quadrocycle types of recreational activities. About 90% of the landscapes of the Karmelyuk Podillya NPP have an average and high recreational potential of landscape resources (from 65 to 50% of the assessment scale), indicating the high recreational suitability of the undamaged forest landscapes of the park. It is determined that almost the whole territory of the park is favorable for conducting various types of recreational activities.

Key words: “Karmelukove Podillia”, recreational fitness, score, landscape.

References:

 1. Bezrukov Yu.F. Rekreatsyonnye resursy y kurortolohyya / Yu.F.Bezrukov. Uchebnoe posobye. – Symferopol’, 1998. – S. 47-62.
 2. Dyryn D.A. Otsenka peyzazhno-эstetycheskoy pryvlekatel’nosty landshaftov: metodolohycheskyy obzor / D.A.Dyryn // Yzvestyya Altayskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 2010, #3. – S. 120-124.
 3. Motoshyna A.A. Otsenka estetycheskykh svoystv landshaftov Tobol’skoho rayona Tyumenskoy oblasty v rekreatsyonnykh tselyakh / A.A.Motoshyna, L.N.Vdovyuk // “Heohrafycheskyy vestnyk” Permskoho unyversyteta. – Perm’: 2012. – #4 (23). – S. 10-20.
 4. Nykolaev V.A. Estetycheskoe vospryyatye landshafta / V.A.Nykolaev // Vestnyk Mosk. un-ta. – Seryya 5, Heohrafyya, 1999, #6. – S. 10-15.
 5. Frolova M. Yu. Otsenka Estetycheskykh dostoynstv pryrodnykh landshaftov / M.Yu.Frolova // Vestnyk Mosk. un-ta. – Seryya 5. Heohrafyya. 1994. #2. – S .30-33.
 6. Tsaryk L.P. Pryrodni rekreatsiyni resursy: metody otsinky y analizu / L.P.Tsaryk, H.V.Chernyuk. – Ternopil’: Pidruchnyky i posibnyky, 2001. – 188 s.
 7. Tsaryk P.L. Otsenka rekreatsyonnoy pryhodnosty landshaftov natsyonal’noho pryrodnoho parka “Maloe Poles’e” / P.L. Tsaryk, L.P.Tsaryk, S.R.Novytskaya // Aktual’nыe problemы humanytarnыkh y estestvennыkh nauk. Zhurnal nauchnыkh publykatsyy – Moskva: Lytera, 2014. – #04 (63) aprel’ 2014. Chast’ 2. – S. 14-20.
 8. Tsaryk P.L. Rehional’nyy landshaftnyy park “Zahrebellya” v systemi rekreatsiynoho i zapovidnoho pryrodokorystuvannya // P.L.Tsaryk, L.P.Tsaryk. – Ternopil’: redaktsiyno-vydavnychyy viddil TNPU, 2013. – 186s.
 9. Tsaryk P.L. Otsinka rekreatsiynoyi prydatnosti landshaftiv Natsional’noho pryrodnoho parku “Kremenets’ki hory” // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya. #1. – Ternopil’: TNPU, 2017. – S.118-124.
 10. Chernyuk H.V. Klimatychni resursy Podillya / H.V.Chernyuk, P.L.Tsaryk // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya. #1. – Ternopil’: TNPU, 2008. – S.53-65.
 11. Proekt orhanizatsiyi terytoriyi natsional’noho pryrodnoho parku «Karmelyukove Podillya», okhorony, vidtvorennya ta rekreatsiynoho vykorystannya yoho pryrodnykh kompleksiv ta ob”yektiv. – Kyyiv, 2016. – 248s.

Full text:

PDF