Olena Mishchenko.

THE LANDSCAPES OF VOLYN REGION.

Volyn region is located within two landscape zones: mixed forests, which distinguish the region Volyn Polesia and deciduous forests, which formed Volyn highland region. The boundary between the natural areas is the line where the water-glacial sands and the loamy sands, border with the loess loam and the loamy sands. There are four levels in the spatial distribution of natural landscapes of Volyn region: the floodplain meadows and marshes, the fluvial terraces, the slopes without terraces, the tops of loess strands. The major physiographic features of the landscape area of Volyn Polesia are the presence of Cretaceous rocks, plainness, the significant development of glacial landforms, karst, a high occurrence of groundwater, significant density of river network and lakes, high moisture and a lot of swamps, a lot of lowland landscapes. The intense transformation of the landscapes of Volyn Polesia is caused by the development of the transport network, drainage of woodlands soils, extensive agricultural works, reducing the forest areas. However, processes such as forming of the swamps and wetlands, karst sometimes hinder the development of human activities in the area. The landscapes of Volyn highland region are flat and hilly nature-territorial complexes arising among deciduous and coniferous-deciduous forests, where Cretaceous sediments are overlain by a solid mantle of loess formations on which were formed chernozem type of soils covered with herbaceous vegetation and grey podzol soils covered with oak and hornbeam forests. One of the main factors of anthropogenic landscapes transformation of Volyn highland region is relatively high occupancy and cultivation. The temperate climate and hydrological regime of the most fertile soils in the region have contributed to a continuous intensive tillage of partitioned upland landscapes of Volyn region and  forming of  ravine  and beam shapes.

Keywords: natural landscape, physical-geographical regionalization of the Volyn region, economic use of the landscape, the region of Volyn Polesia, Volyn highland region.

References:

 1. Atlas Volyns’koyi oblasti / holova redkol. N. V. Burchak ; vidp. red. F. V. Zuzuk. – M.: Komitet heodeziyi i kartohrafiyi SRSR, 1991. – 42 s.
 2. Havrylyuk V. S. Fizyko-heohrafichne rayonuvannya Zakhidnoho Polissya// Narysy pro pryrodu i sil’s’ke hospodarstvo Ukrayins’koho Polissya. – K.: Vyd-vo Kyyivs’koho derzh. un-tu im, T. H. Shevchenka. – 1955. – S. 403–420.
 3. Herenchuk K. I. Landshafty zakhidnykh oblastey URSR, pytannya yikh vykorystannya, okhorony i peretvorennya. ‒ U kn.: Okhorona pryrody zakhidnykh oblastey URSR. Vyd-vo L’viv.un-tu, 1966. ‒ 214 s.
 4. Karpets’ Yu. M. Rol’ tektoniky ta heolohichnoyi budovy u fizyko-heohrafichnomu podili Volyns’koyi vysochyny [ Elektronnyy resurs] / Yu. M. Karpets’. – Rezhym dostupu: www // geopolitika.crimea.edu/arhiv/2013/tom9-v-1/010karp.pdf.
 5. Klymovych P. V. Opyt analyza struktury landshaftov Volynskoho Poles’ya/ P. V. Klymovych // Heohrafycheskyy sbornyk. L’vov, 1961. ‒ # 6. S. 37–46.
 6. Klymovych P. V. Nekotorye osobennosty landshaftnoho rayonyrovanyya Volynskoho Poles’ya / P. V. Klymovych // Heohrafycheskyy sbornyk L’vovskoho un-ta, 1963. Vy 7. ‒ S. 67–74.
 7. Koynova I. B. Antropohenna transformatsiya landshaftnykh system zakhidnoyi chastyny Volyns’koho Polissya : avtoref. dys. … kand. heohr. nauk / I. B. Koynova. ‒ L’viv, 1999. – 24 s.
 8. Kukurudza S. Y. Teoretycheskye y metodycheskye problemy srednemasshtabnykh landshaftnykh yssledovanyy (na prymere Volynskoy oblasty). Avtoref. dys. … kand. heohr. nauk. – Kyev, 1979. – 25 s
 9. Marynych O. M. Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho rayonuvannya Ukrayiny / [O. M. Marynych, H. O. Parkhomenko, O. M. Petrenko, P. H. Shyshchenko.] // Ukr. heohraf. zhurn. – 2003. – # 1. – S. 16–20.
 10. Mishchenko O. V. Ekoloho-hospodars’ka orhanizatsiya terytoriyi Volyns’koyi oblasti /O. Mishchenko/ Materialy dopovidey Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 15-richchyu kafedry Konstruktyvnoyi heohrafiyi i kartohrafiyi L’vivs’koho Natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka (L’viv, 14-16 travnya 2014). ‒ L’viv, 2015. ‒ S. 20–24.
 11. Pryroda Volyns’koyi oblasti / za red. K. I. Herenchuka. – L. : Vyshcha shk., 1975. – 147 s.
 12. Tarasyuk N. A. Antropohenna transformatsiya landshaftiv Zakhidnoho Polissya [Tekst] / Tarasyuk N. A., Tarasyuk F. P. // Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy: Materialy nauk.-prakt. konf. m. Luts’k, 22-24 veres. 2005r. ‒ Luts’k : Vezha, 2005. ‒ S. 117–120.
 13. Tutkovskyy P. A. Zonal’nost’ landshaftov y pochv v Volynskoy hubernyy. ‒ / P. A. Tutkovskyy // Pochvovedenye. ‒ 1910. ‒ #3. ‒ S. 235–253.
 14. Fizychna heohrafiya Ukrayiny [Tekst] : pidruchnyk / O. M. Marynych, P. H. Shyshchenko. ‒ K. : “Znannya”, 2006. ‒ 511 s.

FULL TEXT:

PDF