Myroslav BILETSKYI, Liubov KOTYK.

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL ACTIVITY OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY DEPARTMENT OF IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV: SWOT ANALYSIS.

In this paper, we have proved the expediency of studying the educational activity of the department in line with the transformation of the Ukrainian system of higher education. We have also singled out the directions in the educational and methodological activity of the department. A detailed analysis of 1945-2016 educational activity of the economic and social geography department of Ivan Franko National University of Lviv has been performed, namely ensuring teaching of academic disciplines, diversification of the educational plan, publication of educational and methodological literature etc. The research has demonstrated the importance of the department in the educational process of the Faculty of Geography, especially in teaching academic disciplines. It has been determined that since 2010, the proportion of courses taught by the department employees has been reduced twofold, and a number of disciplines by specialisation has been cut down, given the growing number of elective (not geographical) courses. This threatens the integrity and comprehensiveness of social-geographical component of the curriculum when training geography specialists. A special emphasis has been put on the challenges the department has faced due to 2016 transition to preparing specialists in such disciplines as «Education» 01 and «Science» 10. We have done the SWOT analysis of the educational and methodological activity of the department and identified promising areas of its future development.

Key words: department, educational and methodological activity, educational courses, educational literature, SWOT analysis.

References:

 1. Bystrova Yu. V. Innovatsiyni metody navchannya u vyshchiy shkoli / Yu.V. Bystrova // Pravo ta innovatsiyne suspil’stvo. — 2015. — #1(4). — S. 27—33.
 2. Bilanyuk V. Heohrafichna osvita, nauka i praktyka u L’vivs’komu universyteti : istoriya i suchasnist’ / V. Bilanyuk, Ye. Ivanov // Heohrafichna nauka i praktyka: vyklyky epokhy [mizhn. nauk. konf. prysvyachena 130-richchyu heohrafiyi u L’vivs’komu universyteti (L’viv, 16—18 travnya 2013 )]. — T. 1. — L’viv : LNU im. I. Franka, 2013. — S. 5—11.
 3. Biletskyy M. Navchal’no-metodychna diyal’nist’ kafedry ekonomichnoyi i sotsial’noyi heohrafiyi L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka : retrospektyva, suchasnist’, pohlyad u maybutnye / M.Bilets’kyy, L. Kotyk // L’vivs’ka suspil’no-heohrafichna shkola : istoriya, teoriya, ukrayinoznavchi studiyi : materialy Vseukrayins’koyi naukovoyi konferentsiyi z uchastyu zakordonnykh uchenykh, prysvyachenoyi 70-richchyu kafedry ekonomichnoyi i sotsial’noyi heohrafiyi L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka (m. L’viv, 19—20 lystopada 2015 r.) / [vidp. red. : prof. O. I. Shabliy]. — L’viv : L’vivs’kyy natsional’nyy universytet imeni Ivana Franka, 2015. — S. 36—51.
 4. Vashchenko O. Dvadtsiatyrichchia kafedry ekonomichnoi heohrafii Lvivskoho universytetu (1945—1965) / Profesor Opanas (Afanasii) Vashchenko / [Uporiad. O. Shablii]. — Lviv : Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 2001. — S. 92—99.
 5. Heohrafichna nauka v novykh sotsial’no-ekonomichnykh umovakh rozvytku Ukrayiny (za materialamy naukovoho seminaru) // UHZh. — 2001. — # 1. — S. 3—37.
 6. Dokuchayeva V.V. Teoretyko-metodolohichni zasady proektuvannya innovatsiynykh pedahohichnykh system : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.01 / V. V. Dokuchayeva — Luhans’k : Luhan. nats. ped. un-t im. Tarasa Shevchenka, 2007. — 44 s.
 7. Yevdokimova O. O. Pedahohichna maysternist’ vykladachiv vyshchoyi shkoly i faktory, shcho vplyvayut’ na yiyi formuvannya / O. O. Yevdokimova [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://vuzlib.com/content/view/788/94.
 8. Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 9. Kalenyuk I. Ryzyk-menedzhment u systemi vyshchoyi osvity Ukrayiny / I. Kalenyuk, O. Kuklin // Visnyk Kyyivs’koho nats. un-tu im. Shevchenka. Seriya: Ekonomika. — 2015. — #5(170). — S. 23—28.
 10. Oliynyk Ya. Rehional’nyy vymir rozvytku ukrayins’koyi suspil’noyi heohrafiyi / Ya. Oliynyk // L’vivs’ka suspil’no-heohrafichna shkola: istoriya, teoriya, ukrayinoznavchi studiyi : materialy Vseukr. nauk. konf. z uchastyu zakord. uchenykh, prysvyachenoyi 70-richchyu k-ry ekon. i sots. heohr LNU im. I. Franka (m. L’viv, 19—20 lystopada 2015 r.) / [vidp. red. : prof. O. I. Shabliy]. — L’viv : LNU, 2015. — S. 7—17.
 11. Oliynyk Ya. B. Heohrafichna nauka v Ukrayini : stanovlennya i rozvytok / Ya. B. Oliynyk, N. V. Krasnopol’s’ka. — K. : Nika- Tsentr, 2007. — 148 s.
 12. Oliynyk Ya. B. Metodolohichni zasady istoryko-naukovykh doslidzhen’ u suspil’niy heohrafiyi (na prykladi vyvchennya naukovykh shkil) / Ya. B. Oliynyk, S. M. Shevchuk // Ekonomichna ta sotsial’na heohrafiya: nauk. zbirnyk / [Red. kol. : S.  Ishchuk (vidp. red.) ta in.]. — 2013. — Vyp. 2 (67). — S. 3—12.
 13. Statut L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka (nova redaktsiya 2015) [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu : http://lnu.edu.ua/files/pdf/StatLNU.pdf.
 14. Suspil’no-heohrafichna pidhotovka fakhivtsiv u Kyyivs’komu natsional’nomu universyteti im.Tarasa Shevchenka / Ya. B. Oliynyk, S. I. Ishchuk, A. L. Mel’nychuk [ta in.]. — K. : Obriyi, 2007. — 600 s.
 15. Fitsula M. M. Pedahohika vyshchoyi shkoly : navch. posibnyk / M. M. Fitsula. — K. : Akademiya, 2000. — 542 s.
 16. Fondovi materialy Arkhivu L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka. — L’viv, 2015.
 17. Shabliy O. Ekonomiko-heohrafichna kharakterystyka silskohospodarskoho pidpryiemstva : metod. vkazivky dlia vykonannia dyplomnykh robit z ekonomichnoi heohrafii dlia studentiv-zaochnykiv heohr. f-tu un-tu / Shabliy, M. Honak. — Lviv : Vyd-vo Lviv. un-tu, 1970. — 48 s.
 18. Shabliy O. L’vivs’ka suspil’no-heohrafichna shkola: dyskusiyni pytannya zarodzhennya ta stanovlennya i suchasni problemy rozvytku / O. Shabliy // L’vivs’ka suspil’no-heohrafichna shkola : istoriya, teoriya, ukrayinoznavchi studiyi : materialy Vseukr. nauk. konf. z uchastyu zakord. uchenykh, prysvyachenoyi 70-richchyu k-ry ekon. i sots. heohr LNU im.  Franka (m. L’viv, 19—20 lystopada 2015 r.) / [vidp. red. : prof. O. I. Shabliy]. — L’viv : LNU, 2015. — S. 17—31.
 19. Shabliy O. I. L’vivs’ka suspil’no-heohrafichna shkola (do 60-richchya kafedry ekonomichnoyi i sotsial’noyi heohrafiyi L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka) / O. Shabliy. — L’viv : Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 2004. — 168 s.
 20. Shabliy O. I. Matematychni metody v ekonomichnii heohrafii / navch. posibnyk / O. Shabliy. — Lviv : Vyshcha shk., 1984. — 136 s.
 21. American Association of Geographers [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.aag.org.
 22. Gregory D. Areal Differentiation and Post-Modern Human Geography / D. Gregory [Electronic resource]. — Mode of access : http://apcg.uoregon.edu/amarcus/geog620/Readings/Gregory_1989_Areal_differentiation.pdf.
 23. International Encyclopedia of Human Geography in 12volumes. — Amsterdam : Elsevier, 2009.

FULL TEXT:

PDF