Yaroslav Maryniak.

CONCEPTIONS MODELS MANAGEMENT PECULIARITIES OF TOURIST BUSINESS IN UKRAINE

The article presents the existing models of state regulation of tourism development. The results of comparative analysis have been presented, namely the characteristics of models and the countries of distribution, the application of the basic models of state regulation of tourist activity in the world with the possibility of their application in Ukraine. The basis of the scientific publication is the work of many researchers who studied the issue of state regulation of tourism activities in different countries of the world. However, despite the work of the scientists, the issue of choosing an effective model of state regulation of tourism development in Ukraine has not been sufficiently revealed. The main tasks of the work are as follows: a) to find out the main components of tourism activity in Ukraine; b) to consider the existing models of state regulation of tourism activity in different countries of the world; c) to substantiate the establishment of an effective governing body – the national tourist administration. Tourist policy is a system of methods and measures of socio-economic, legal, foreign policy, cultural and other nature that is carried out by parliaments, governments, state and private organizations, associations and institutions in order to create conditions for the development of tourism industry, rational use of tourist resources, and increase in the effectiveness of the tourism system. The problems of formation of the tourist policy in the country have beeb considered. The main chronological stages of the reform of the bodies of the state management of tourism in Ukraine from 1989 till 2017 have been revealed. The main conceptual approaches to the formation of the strategy of expediency of the European model of state regulation of tourism industry in Ukraine have been revealed.

Keywords: tourism regulation, tourism policy, tourism management bodies, tourism management models, European model.

References:

 1. Antonenko I.Ya. Derzhavne rehulyuvannya prosuvannya turystychnoho produktu: mizhnarodnyy ta vitchyznyanyy dosvid // Ekonomichna nauka investytsiyi: praktyka ta dosvid #21. – 2013. – S.17-22.
 2. Bartoshchuk O.V. Modeli rozvytku industriyi turyzmu (zarubizhnyy dosvid) / O.V. Bartoshchuk. // Derzhava i rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo. – 2011. – #2. – S. 62-68.
 3. Bil’ M. Mekhanizm derzhavnoho upravlinnya turystychnoyu haluzzyu (rehional’nyy aspekt): nauk. rozrobka / M. Bil’, H. Tretyak, O. Kraynyk. – K.: NADU, 2009, – 40 s.
 4. Boyko M., Hopkalo L. Zasady formuvannya priorytetnykh napryamiv turystychnoyi polityky Ukrayiny / M. Boyko, L. Hopkalo // Rehional’na ekonomika. – 2005. – #1. – S.222-229.
 5. Borushchak M. Problemy formuvannya stratehiyi rozvytku turystychnykh rehioniv : monohrafiya / M. Borushchak. – L’viv : IRD NAN Ukrayiny, 2006. – S. 12.
 6. Voskresenskyy V.Yu. Mezhdunarodnыy turyzm. Ynnovatsyonnыe stratehyy razvytyya. – M.: YuNYTY, 2007. – 255 s.
 7. Vsesvitnya turystychna orhanizatsiya [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.world/tou/ rism.org
 8. Halasyuk S.S. Modeli derzhavnoho rehulyuvannya v sferi turyzmu // Naukovi doslidzhennya u sferi turyzmu: pratsi Mizhnarodnoyi turyst·s’koyi Akademiyi. 2010. – Vyp. 6. – S.189-204
 9. Herasymenko V.H. Upravlinnya natsional’nym turyzmom u konteksti mizhnarodnoho dosvidu / V.H. Herasymenko, S.S. Halasyuk // Visnyk DITB. Seriya: Ekonomika, orhanizatsiya i upravlinnya pidpryyemstvamy (v turystychniy sferi). – 2008. – #12. – S. 19-24.
 10. Davydova O. Yevropeys’ka model’ derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku turystychnoyi diyal’nosti // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika. 12 (153) 2013. S.22-25.
 11. Danil’yeva Yu.V., Rezvina Ye.V. Mizhnarodni modeli realizatsiyi turystychnoyi polityky // Naukovi visti Dalivs’koho universytetu. – 2013. – #9. S. 19-23.
 12. Dombrovs’ka S.M., Bilotil O.M., Pomaza – Ponomarenko A.L. Derzhavne rehulyuvannya turystychnoyi haluzi Ukrayiny: monohrafiya / S.M. Dombrovs’ka, O.M. Bilotil, A.L. Pomaza – Ponomarenko. Kh.: NUTsZU, – 2016. – 196 s.
 13. Zakon Ukrayiny ”Pro turyzm” //Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. Shchotyzhnevyy zbirnyk aktiv zakonodavstva. – K.: 2003.- #50.- S. 34-56.
 14. Kudla D.Ye. Formuvannya turystychnoyi polityky na rehional’nomu ta mistsevomu rivnyakh // Rehional’na ekonomika. 2012. – #3. – S. 43-48.
 15. Mal’s’ka M.P., Antonyuk N.V. Napryamy udoskonalennya derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku turystychnykh posluh // Heohrafiya ta turyzm, 2010. S. 114-119.
 16. Mal’s’ka M.P., Hryshchuk A.M., Maslyuk Yu.O. Vprovadzhennya zarubizhnoho dosvidu stratehichnoho upravlinnya rozvytkom turyzmu: mozhlyvist’ ta perspektyvy dlya Ukrayiny // Economic Annals – KhKhI (2015) 155 (11-12), S. 78-81.
 17. Marynyak Ya. Derzhavne rehulyuvannya rozvytku turyzmu v Ukrayini // Nauk. zap. Ternopil’. nats. ped. un-tu. Ser. heohr. – Ternopil’, TNPU. 2005. – #2. – S. 165 – 169.
 18. Nehoda H.A. Modeli funktsionuvannya turystychnoyi haluzi / H.A. Nehoda // Vcheni zapysky instytutu «KROK». – 2012. – Vyp. #31. – S.144-152.
 19. Orhanyzatsyya turyzma: Ucheb. posobye / A. P. Durovych, N. Y. Kabushkyn, T. M. Serheeva y dr.; Pod obshch. red. N. Y. Kabushkyna. – Mynsk: Novoe znane, 2003 – 632 s.
 20. Savchenko V.F., Stoyka S.O. Rol’ derzhavy u rozvytku turystychnoyi industriyi Ukrayiny // Naukovyy visnyk ChDIEU #1 (17). – 2013. – S. 9-14.
 21. Smyrnov I.H. Lohistyka turyzmu: Navch. posib. – K.: Znannya, 2009. – 444 s.
 22. Sukhovych I. Turystychna polityka Pol’shchi na rivni turystychnoho produktu // Visnyk L’viv. un. – tu. Seriya heohrafichna. 2013. Vyp. 46 Ch.2. S.51-57.
 23. Tkachenko T. Tendentsiyi rozvytku svitovoho turyzmu / T. Tkachenko // Visnyk KNTEU, 2004. — # 6. — S. 80—85.
 24. Tkachenko T.I. Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu: monohrafiya / T.I. Tkachenko. – K.: Kyyivs’kyy natsional’nyy torhovo-ekonomichnyy universytet, 2006. – 537. s.
 25. Shupik B.V. Zarubizhnyy dosvid u rehulyuvanni turyzmu / B.V. Shupik // Derzhava ta rehiony. – 2009. – 1. – S. 200–207.

Full text:

PDF