Yaroslav Marunyak.

STATISTICAL STANDARDS UKRAINE: CONDITION IN PROBLEM FORM.

The article highlights the key components of the tourism industry. We consider the concept of «statistical information» as a set of data of socio-economic nature, which are amenable to observation, transmitted, are translated, stored and used in the management of economic processes. The mass, the frequency of entry and data processing, the possibility of long-term preservation is the main features of statistical information. The features of formation of a new trend of tourism statistics. We studied the main statistical sources of tourism. It was found socio-economic indicators are indicative of tourism on a global level. Are considered main indicators of tourism development at the national level. Recommended indicators of tourism statistics at the level of tourism enterprises. It is found especially in Ukraine statistical reporting. Analyzed the system of statistical indicators in Ukraine, which give the opportunity to explore topical issues of tourism industry in the country of activity. It was found that the data collected by filling in statistical forms that tourism stakeholders relevant publications, bulletins, web sites of the State Statistics Service of Ukraine, the regional statistical offices. Posted the most successful statistical publications and such which have drawbacks.

Keywords: tourism industry, statistics, tourism statistics, the main statistical sources of tourism, tourism development indicators, statistical reporting.

References:

 1. Hromyko H.L. Statystyka. – M.: Yzd – vo Mosk. Un –ta, 1981. – 408 s.
 2. Aleksandrova A.Yu. Mezhdunarodnyy turyzm. – M.: Aspekt Press, 2001. – 461 s.
 3. Banduryn V. V., Ushakov D. S. Turystycheskye transnatsyonal’nye korporatsyy: modely, struktura, ekonomycheskaya effektyvnost’. Monohrafyya. – M.: Hoanytsa. – 2007. – 305 s.
 4. Beydyk O.O. Ukrayina: stratehiya rozvytku natsional’noho turyzmu: navch. Metod. Posib. – K.: VLH «Obriyi», 2009. – 236.
 5. Zakon Ukrayiny «Pro turyzm» /Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. Shchotyzhnevyy zbirnyk aktiv zakonodavstva. – K.: 2003. – #50. – S.34-56.
 6. Z·hurovs’kyy M. Ukrayina u hlobal’nykh vymirakh staloho rozvytku //Dzerkalo tyzhnya. 20 trav. 2006 r.
 7. Kolektyvni zasoby rozmishchennya v Ukrayini u 2012 rotsi. Statystychnyy byuleten’. – K.: 2013. – 190 s.
 8. Marynyak Ya. Turyzm yak ob”yekt statystychnoho doslidzhennya // Nauk. Zap. Ternopil’. Nats. Ped. Un-tu. Ser. Heohr. – Ternopil’, TNPU. 2008. – # 2. S. 97 – 111.
 9. Marynyak Ya. Osoblyvosti formuvannya informatsiynoyi bazy turystychnoyi haluzi v Ukrayini // Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb. Nauk. Prats’ u 3-kh t.. – K.: Print-Servis. – T. II. – S. 184 – 186.
 10. Marynyak Ya. Statystyka turyzmu. Navch. – metod. Posib. / Ya. Marynyak – Ternopil’: Vektor. 2016. – 104 s.
 11. Mizhnarodnyy turystychnyy portal tripadvisor. [Elektronnyy resurs]. – Dostupnyy z http://www.tripadvisor.com.
 12. Natsyonal’noe y rehyonal’noe planyrovanye turyzma (Metodyky planyrovanyya turyzma). – Madryd: VTO, 1994. – 93 c.
 13. Ozdorovlennya ditey u dytyachykh zakladakh ozdorovlenykh ta vidpochynku vlitku 2013 rotsi. Statystychnyy bleten’. K.: 2013. – 64 s.
 14. Osnovni pokaznyky rozvytku turystychnoyi haluzi Ukrayiny // Ofitsiyna internet-storinka Derzhavnoyi sluzhby turyzmu ta kurortiv. [Elektronnyy resurs]. – Dostupnyy z http://www.tourism.gov.ua.
 15. Ofitsiynyy sayt Vsesvitn’oyi orhanizatsiyi turyzmu www. World – tourism. Org.
 16. Ofitsiynyy sayt prohramy OON United National Developed Program [www.hdr.undp.org/repords/global/2005]
 17. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Dostupnyy z http://www.ukrstat.gov.ua.
 18. Pravove rehulyuvannya turystychnoyi diyal’nosti v Ukrayini: Zbirnyk normatyvno pravovykh aktiv / Pid zah. Red. Prof. V.K.Fedorchenka; Kyyivs’kyy un-t turyzmu, ekonomiky i prava. – K.: Yurinkom Inter, 2002. – 640 s.
 19. Sanatorno-kurortne likuvannya, orhanizovanyy vidpochynok ta turyzm v Ukrayini: Statystychnyy byuleten’. – K.: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, 2007. – 68 s.
 20. Sanatorno-kurortne likuvannya, orhanizovanyy vidpochynok ta turyzm v Ukrayini: Statystychnyy byuleten’. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2012. – 92 s.
 21. Statystyka: Pidruchnyk / S.S. Herasymenko, A.V. Holovach, A.M. Yerina ta in..; Za nauk. Red. D –ra ekon. Nauk S.S. Herasymenko. – K.: KNEU, 2000. – 467 s.
 22. Statystyka: Pidruchnyk / A.V. Holovach, A.M. Yerina, O.V. Kozyryev ta in..; Za red. A.V. Holovacha, A.M. Yerinoyi, O.V. Kozyryeva – K.: KNEU, 2000. – 467 s.
 23. Statystyka: teoretychni zasady i prykladni aspekty. Navch. Posib. R.V. Feshchur, A.F. Barvins’kyy, V.P. Kichor ta in.; Za nauk. Red. R.V. Feshchura. – l’viv: «Intelekt-Zakhid», 2003. – 576 s.
 24. Statystychnyy zbirnyk «Turyzm v Ukrayini» 2005. – K.: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, 2006. – 184 s.
 25. Statystychnyy shchorichnyk Ternopil’s’koyi oblasti za 2011 rik / Za red. V. Kyrycha. – Ternopil’: HUS, 2012. – 463 s.
 26. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2012 rik / Za red. O.H. Osaulenka. – K.: TOV ”Avhust Treyd”, 2013. – 560 s.
 27. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2013 rik / Za red. O.H. Osaulenka. – K.: TOV ”Avhust Treyd”, 2014. – 595 s.
 28. Soboleva E.A. Statystyka turyzma: Statystycheskoe nablyudenye: Ucheb. Posob. – M.: Fynansы y statystyka, 2004. – 160 s.
 29. Turyzm v Ukrayini. Statystychnyy zbirnyk – K.: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, 2006. – 184 s.
 30. Turyzm v Ukrayini. Statystychnyy zbirnyk – K.: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, 2008. – 214 s.
 31. Turystychna diyal’nist’ v Ukrayini u 2012 rotsi. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2013. – 76 s.
 32. UNCTAD World Investment Report 2009-2011: UNCTAD, UN. – New York, Geneva. – P. 66-67. – [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://unctad. Org/en/docs/diaeia20098_en.pdf.
 33. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007. Furthering the Process of Economic Development // World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2007. – 462 rr. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.weforum.org.
 34. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008. Balancing Economic Development and Environmental Sustainability. – World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2008. – 474 rr. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.weforum.org.

FULL TEXT:

PDF