Volodimir VOLOVYK

ETHNIC STRAT AND REGIONAL COLONISATION PROCESSES.

The article analyzes the ethnic strat within stratification the regional ethnocultural landscape (for example Podillya) and revealed the role of colonization processes in the formation of ethnocultural region. The study noted the advantage of an interdisciplinary approach, taking into account the latest achievements of anthropogenic landscape science, history, archeology, ethnology. Using the theoretical and methodological basis of science ethnocultural landscape revealed the formation of ethnocultural landscapes of Podillya. Ethnic strat examined by X to the early twentieth century in the context of different types of colonization: the military, urban and industrial (peaceful), rural farming, monastery. Temporary restriction stratum associated with the loss of ethnicity in the region of 30-40 years of the XX century, when came to replace the ethnocultural “classic” anthropogenic landscapes. As ethnocultural identity of the region are only artifacts and mentifakts. A feature of formation of the stratum has its Podillya geoekotonic and frontier location that has defined the relevant regional types of colonization. Temporary development of ethnic stratum is directly related to the formation of the polarized structure of ethnocultural landscape. Its substrate is represented by a complex of historical and cultural heritage, especially planning small towns and villages, regional place names. To the periphery of the study area stratification of ethnocultural landscape has formed a multi-ethnic character and taking into account the achievements of local ethnic groups in the functioning and evolution of landscapes. The article indicates the important role of physical and geographical factors for the formation of ethnocultural landscape framework, in the first place – rural.

Key words: ethnic strat, ethnocultural landscape, colonisation processes, Podillya.

References:

 1. Arhiv” Jugo-Zapadnoj Rossii izdavaemyj komissіeju dlja razbora drevnih” aktov”, sostojashhej pri Kіevskom, Podol’skom” i Volynskom” General”-Gubernatore. – Ch. VIII. – T. 1. Akty o zaselenii Jugo-Zapadnoj Rossii. – K.: Tipografіja G. T. Korchak”-Novickago, 1886. – 778 s.
 2. Burjachok A. Z іstorіі rozselennja pol’s’koі ljudnostі na Pravoberezhnіj Ukraіnі (krіz’ prizmu statistiki) / Burjachok // Vіdrodzhennja. – 1994. – # 12. – S. 67-70.
 3. Vasilenkova-Polons’ka N. Pershі kroki еvrejs’koі kolonіzacіі v Pіvdennіj Ukraіnі (z studіj nad іstorіеju kolonіzacіі) / Vasilenkova-Polons’ka // Zbіrnik prac’ еvrejs’koі іstorichno-arheografіchnoі komіsіі. – T. ІІ. – K., 1929. – S. 87-89.
 4. Volovik V. M. Etnogeohronotop: do postanovki pitannja / M. Volovik // Naukovij vіsnik Chernіvec’kogo unіversitetu : zbіrnik naukovih prac’. – Chernіvcі: Chernіvec’kij nac. un-t, 2012. – Vip. 612-613: Geografіja. – S. 13-16.
 5. Volovik V. M. Kolonіzacіja jak faktor formuvannja etnolandshaftіv Podіllja / M. Volovik // Ukraіna: geografіchnі problemi stalogo rozvitku: zb. nauk. prac’. – V 4-h t. – K.: VGL Obrіі, 2004. – T. 2. – S. 283-285.
 6. Volovik V. M. Etnokul’turnі landshafti: regіonal’nі strukturi і prirodokoristuvannja: [monografіja] / M. Volovik. – Vіnnicja: TOV “Vіnnic’ka mіs’ka drukarnja”, 2013. – 464 s.
 7. Voropaj L. I. Selitebnye geosistemy fiziko-geograficheskih rajonov Podolii / I. Voropaj, M. N. Kunica. – Chernovcy: ChGU, 1982. – 90 s.
 8. Gessen” Ju. O zhizni evreev” v” Rossіi: Zapiska v” Gosudarstvennuju Dumu / Gessen”. – SPb., 1906. – S. 10, 35.
 9. Gorod” i derevnja v” Evropejskoj Rossіi. Ocherk” po jekonomicheskoj geografіi s” 16 kartami i kartogrammami Venіamina Semenova-Tjan”-Shanskago, Pomoshhnika Predsedatel’stvujushhago Otdelenіja Fizicheskoj Geografіi Imperatorskago Russkago Geograficheskago Obshhestva. – S.-Peterburg”: Tipografіja V. F. Kirshbauma, d. M-va Finansov”, na Dvorc. ploshh., 1910. – 212 s.
 10. Denisik G. І. Antropogennі landshafti Pravoberezhnoі Ukraіni: monografіja / І. Denisik. – Vіnnicja: Arbat, 1998. – 292 s.
 11. Kaluckov V. N. Landshaft v kul’turnoj geografii / N. Kaluckov. – M.: Novyj hronograf, 2008. – 320 s.
 12. Kaluckov V. N. Osnovy jetnokul’turnogo landshaftovedenija: [uchebnoe posobie] / N. Kaluckov. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2000. – 96 s.
 13. Karmazin V. Zv’jazok ukraіns’koі arhіtekturi z landshaftom / Vsevolod Karmazіn // Ukraіns’kij kul’turologіchnij al’manah. – K. : Hronіka-2000, 2001. – # 41-42. – S. 14-17.
 14. Mitin I. I. Harakteristika territorii v kul’turnoj geografii / I. Mitin // Nauki o kul’ture – shag v HHІ vek : sb. materialov ezhegodnoj konferencii-seminara molodyh uchenyh. – T. 6. – M.: Ros. in-t kul’turologi, 2006. – S. 121-124.
 15. Plamenic’ka O. Pochatok murovanogo oboronnogo budіvnictva na Podіllі / Plamenic’ka // Arhіtekturna spadshhina Ukraіni. – K., 1994. – Vip. 1. – S.39-57.
 16. Richkov P. Zahіdnoukraіns’kі mіsta-fortecі XVІ-XVIII stolіt’ / Petro Richkov // Pam’jatki Ukraіni. – # 2. – 1990. – S. 20-22.
 17. Semenov-Tjan-Shanskij V. P. Rajon i strana / P. Semenov-Tjan-Shanskij. – M.; L.: Gos. izd-vo, 1928. – 312 s.
 18. Semenov”-Tjan”-Shanskіj V. Tipy mestnostej Evropejskoj Rossіi i Kavkaza. Ocherk” po fizicheskoj geografіi v” svjazi s” antropografіej / Venіamin” Semenov”-Tjan”-Shanskіj. – Petrograd”: Tipografіja M. M. Stasjulevicha, 1915. – 113 s.
 19. Sulkovskіj I. M. Kitajgorod” Ushickago uezda / M. Sulkovskіj // Podol’skіja eparhіal’nyja vedomosti. – 1889. – # 28. – S. 642-652.
 20. Turovskij R. F. Kul’turnye landshafty Rossii / F. Turovskij. – M.: Institut nasledija, 1998. – 210 s.
 21. Carenko S. O. Principi ta metodi upravlіnnja rozvitkom іstorichnih mіst na prikladі Podіllja : avtoreferat disertacіі na zdobuttja naukovogo stupenja kandidata arhіtekturi: 18.00.01 / Carenko Sergіj Oleksandrovich. – K., 2000. – 22 s.
 22. Chubinskij P. P. Trudy jetnografichesko-statisticheskoj jekspedicii v Zapadno-Russkij kraj / P. Chubinskij // Jugo-zapadnyj otdel: materialy i issledovanija, sobrannye P. P. Chubinskim. – SPb., 1872. – T. VII. – Vyp. 1-6. – 337 s.
Full text:

PDF