Vasyl STETSKYI.

SOCIO-GEOGRAPHICAL APPROACHES STUDIES THE FORMATION AND DEVELOP-MENT OF REGIONAL EDUCATION SYSTEMS.

This article discusses some aspects of socio-geographical studies of regional education systems (RES) of Ukraine. It is noted that RES is a complex component-functional and territorial entity, closely integrated into the socio-cultural and economic space of regional public territorial systems (RPTS) different functional public system of regional national and regional levels. Component-functional structure of the RES is three blocks: a) subsystem public institutions shaping the content of education, b) the subsystem control the formation and practical application of the educational potential of the population, and c) subsystem state regulation forms and organization of the educational process and the public. Structural-territorial units of the RES subsystem are local ES, ES administrative district and many administrative areas with, each of which is a system-educational formation of the corresponding organizational and functional and territorial level, in that order, on the basis of functional educational and territorial cohesion, are included in the next and more challenging SB. Forming the core of the RES is ES regional center of the city. Identified and presented in graphic and cartographic materials territorial differences levels of capacity development and public education institutions of Ukraine RES. Also notes that the educational potential of the AR are closely correlated and compared with qualitative educational potential population AR actively influences the level of socio-cultural and economic potential of the stock, and productivity of labor resources, the formation and development of material production and social territory. In addition there is the relationship sectoral structure of the economy and the structure of vocational training of students of vocational education institutions AR.

Key words: educational system, regional educational system, the educational potential of the population, the educational potential of educational institutions.

References:

 1. Virchenko P.A. Prostorova vzayemodiya suspil`no-geografichny`x ob’yektiv cherez vy`znachennya zony` yixn`ogo vply`vu na pry`kladi sy`stemy` osvity` Xarkivs`koyi oblasti / P.A.Virchenko // Regiony` 2009: strategiya opty`mal`nogo rozvy`tku. – Xarkiv: XNU imeni V.N. Karamzina, 2009. – S.236-38.
 2. Goly`kov A.P. Vstup do ekonomichnoyi i social`noyi geografiyi / A.P.Goly`kov, B.Ya.Olijny`k, A.V.Stepanenko. – K.: Ly`bid`, 1996. – 320 s.
 3. Derzhavna sluzhba staty`sty`ky`. Staty`sty`chny`j shhorichny`k Ukrayiny` za 2012 rik. – Ky`yiv: TOV “Avgust-Trejd”, 2013. – S.24.
 4. Kalenyuk I.S. Ekonomika osvity`. Navchal`ny`j posibny`k / I.S.Kaly`nyuk. – Ky`yiv: Znannya Ukrayiny`, 2005. – 316 s.
 5. Mel`ny`chenko T.Yu. Suspil`no-geografichni osnovy` vy`vchennya tery`torial`noyi organizaciyi osvity` / T.Yu.Mel`ny`chenko. – Ky`yiv: Nika-Centr, 2001. – S.90.
 6. Nyemecz K.A. Doslidzhennya prostorovoyi vzayemodiyi suspil`no-geografichny`x ob’yektiv / K.A.Nyemecz, L.M.Nyemecz, O.K.Nyemecz` // Chasopy`s social`no-ekonomichnoyi geografiyi Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`teti im. V.Karamzina. – 2009. – # 6 (1). – S.20-31.
 7. Palamarchuk M.M. Ekonomichna i social`na geografiya z osnovamy` teoriyi / M.M.Palamarchuk, O.M.Palamarchuk. – K.:Znannya, 1998, 416 s.
 8. Pistun M.D. Osnovy` teoriyi suspil`noyi geografiyi: Navch. posibny`k / M.D.Pistun. – K.:Vy`shha shkola, 1996. – 231s.
 9. Stecz`ky`j V.V. Tery`torial`ni osvitni sy`stemy` Ukrayiny` / V.V.Stecz`ky`j // Geografiya v informacijnomu suspil`stvi. Tom IV. – Ky`v: Obrij, 2008. – S.270-272.
 10. Stecz`ky`j V.V. Lokal`ni osvitni sy`stemy` / V.V.Stecz`ky`j // Region – 2010: strategiya opty`mal`nogo rozvy`tku. – Xarkiv: XNU imeni V.N. Karamzina, 2010. – S.269-272.
 11. Topchiyev O.G. Osnovy` suspil`noyi geografiyi / O.G.Topchiyev. – Odesa: Astropry`nt, 2001. – 560 s.
 12. Xomra O.U. Osvita naselennya Ukrayiny` u demostaty`chnomu vy`miri / O.U.Xomra, L.M.Moskalenko // Strategichna panorama. – 2006. – # 1.
 13. Shablij O.I. Osnovy` zagal`noyi suspil`noyi geografiyi / O.I.Shablij. – L`viv:Vy`d centr LNU im. I.Franka, 2003. – 444 s.
 14. Shevchuk L.T. Social`na geografiya / L.T.Shevchuk. – K: Znannya, 2007. – 340 s.
 15. Yurkovskiy V.M. Geografiya sferyi obsluzhivaniya / V.M.Yurkovskiy. – Kiev: UMKVO, 1989. – 82s.

FULL TEXT:

PDF