Valentina CHABANCHUK, Mykhailo MELNYCHUK

USING OF POLISSYAN FOREST LANDSCAPES OF RIVNE REGION IN RECREATION AND TOURISM.

In the article we analyzed the role of forest landscape of Rivne region in recreation, rehabilitation and treatment. We explored the main centers of conservation of natural forest landscapes. We have identified regions with the highest and lowest rates of forest cover, and on the basis of this study constructed a map of of forest cover by districts. Recreational forests were studied as a component of natural recreational resources. It was determined a total area of forests that can be used for recreational activities in the area. We conducted an analysis of forms of recreation in forests of Rivne region and recreational activities by functional features. The main quality characteristics of recreational forest in the territory of Rivne region were investigated. We described the species composition and age structure of forests as indicators of therapeutic and sanitary functions of forests. It was determined indicators aesthetic value of forest areas according to the method of B. Matsolya. We explored the main occupation of the recreational use of the forest resources in Polesie and the main problems that hinder the development of tourism and recreation in the forests.

Keywords: forest landscape, recreational activities, recreational forests, forest cover, aesthetic value, forest resources.

References:

  1. Boyko I. D. Do pytannya rekreatsiynoho vykorystannya lisovykh terytoriy / D. I. Boyko, L. A. Savranchuk // Materialy V Miedjynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Kluczowe aspekty navkowej dzialalnosci – 2010” Volume Ekologia. Geografia I geologia. – Przemysl: Nauka i Studia, 2010. – 64 c.
  2. Hensіruk A. S. Rekreatsіonnoe іspolzovanіe lesov / A. S. Hensyrіk, M. S. Nyzhnyk, R. R. Voznyak. – K.: Urozhay, 1987 – 248 s.
  3. Kravchenko N. O. Rekreatsiyne hospodarstvo Polissya: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku/ O. Kravchenko. – Nizhyn: MILANIK, 2007. – 172 s.
  4. Matsola V.I. Rekreatsiyno-ozdorovcho-turystynyy kompleks (pytannya teoriyi, metodolohiyi, praktyky) / I. Matsola. – Lviv: Vyd-vo Instytutu rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrayiny, 1998. – 278 s.
  5. Ryzhov O. M. Landshaftno-taksatsiyni osoblyvosti rekreatsiynykh nasadzhen urochyshcha “Hryhory” − skladovoyi chastyny zelenoyi zony m. Bila Tserkva [Elektronnyy resurs] / M. Ryzhov // Ahrobiolohiya. – 2012. – # 8. – S. 126-132. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agr_2012_8_35.pdf
  6. Rivnenske oblasne upravlinnya lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva. Ofitsiynyy sayt. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://rivnelis.gov.ua
  7. Stafiychuk V. I. Problemy vykorystannya biotychnykh rekreatsiynykh resursiv u turystychniy haluzi Ukrayiny / I. Stafiychuk // Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Pedahohichni ta rekreatsiyni tekhnolohiyi v suchasniy industriyi dozvillya». – K., 2004.
  8. Stafiychuk V. I. Rekrealohiya / I. Stafiychuk. – K.: Alterpres, 2008. – 264 s.
  9. Tarasov A.Y. Rekreatsionnoe lesopolzovanie / Y.Tarasov. – M.: Ah-ropromyzdat, 1976 – 177 s.
  10. Fomenko V. Rekreatsiyni resursy ta kurortolohiya / N. V. Fomenko. – K.: Tsentr navch. lit-ry, 2007. – 312 s.
Full text:

PDF