Tatiana PAVLOVSKA.

GEOECOLOGICAL DIAGNOSTICS OF TERRITORIAL STRUCTURE OF LAND-TENURE IN THE VOLYN REGION.

In the article the results of ecological diagnostics of modern territorial structure of land-tenure in Volyn region are represented. Theoretically-methodological base for a decision the set problem were scientific works of foreign, Ukrainian (including Volynian) scientists who investigated the problem of forming of stable land-tenure. The comparative analysis of structure of land-tenure in a region after the categories of the lands in absolute and relative indexes by the state on 2010 and 2013 is submitted. The ecological estimation of agricultural landscapes is provided on correlation of plough-land and total area of ecologically–stabilizing lands (forests, meadows, pastures, bogs, water objects). The coefficients of ecological endurance and anthropogenic loading are certain and analyzed. On the estimated indexes skeleton maps of their spatial distribution are created. The decreasing of index of ecological stability is set in the Volyn region in a direction from the north to the south i.e. in the direction of increasing of the percentage of ploughed lands and decreasing of ecologically–stabilizing lands. Generally, according to the indexes of correlation of plough-land and ecologically–stabilizing lands, the coefficients of ecological stability of the territory and anthropogenic loading is certain that Volyn region has middle balanced territorial structure. Nevertheless, from the point of view of administrative districts clear differentiation of the indicated indexes is traced on natural zones: the Polesian districts are characterized by middle balanced and even the ecologically balanced territorial structure, while south forest-steppe districts have an unstable or ecologically unbalanced territorial structure. For optimization of the use of the landed fund of forest-steppe districts of the Volyn region in the first time is necessary to refuse of plugging degraded and underproductive earth and to preserve them with the purpose of renewal of fertility, increase of forest area, artificial protective afforestations, meadows on watersheds, slopes of river valleys and ravines.

Key words: coefficient of the anthropogenic loading, coefficient of ecological stability, coefficient of ploughed lands, level of agricultural development, percentage of ploughed lands, structure of the land fund.

References:

 1. Bespal`ko R. I. Problemni py`tannya opty`mizaciyi vy`kory`stannya zemlekory`stuvan` / Bespal`ko R. I., Xry`shhuk S. Yu. // Geodeziya, kartografiya i aerofotoznimannya. – 2013. − Vy`p. 78. − S. 226−229.
 2. Boklag V. A. Zarubizhny`j dosvid u sferi derzhavnogo upravlinnya zemel`ny`my` resursamy` Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya [Elektronny`j resurs] / Boklag V. A. Rezhy`m dostupu: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-2/doc/6/02.pdf
 3. Gun`ko L. A. Ekologo-landshaftny`j zemleustrij – osnova stalogo zemlekory`stuvannya sil`s`kogospodars`ky`x pidpry`yemstv / Gun`ko L. A. // Staly`j rozvy`tok ekonomiky` : Vseukrayins`ky`j naukovo-vy`robny`chy`j zhurnal 2012. – # 7 [17]. – S. 194−196.
 4. Danilova O. M. Lisovi landshafty` yak chy`nny`k opty`mizaciyi ekologichnoyi stabil`nosti tery`toriyi (na pry`kladi administraty`vny`x rajoniv Prut-Dnisters`kogo mezhy`richchya) / Danilova O. M., Sivak V. K. // Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo universy`tetu: Zbirny`k naukovy`x pracz`. Vy`p. 483: Geografiya. – Chernivci: Chernivecz`ky`j nacz. un-t., 2010. – S. 42−45.
 5. Dobryak D. O. Klasy`fikaciya ta ekologichne vy`kory`stannya sil`s`kogospodars`ky`x zemel` / Dobryak D. O., Kanash O. P., Rozumny`j I. A. − K, 2001. – 309 s.
 6. Dolzhenchuk V. I. Ocinka ekologichnoyi stabil`nosti tery`toriyi ta rivnya antropogennogo navantazhennya na zemel`ni resursy` / V. I. Dolzhenchuk, S. M. Ly`ko, G. D. Krupko // Visny`k Nacional`nogo universy`tetu vodnogo gospodarstva ta pry`rodokory`stuvannya. Seriya “Sil`s`kogospodars`ki nauky`”. − 2010. − Vy`pusk 4(52). − S. 13−20.
 7. Ekologichni problemy` zemlerobstva [I. D. Pry`mak, Yu. P. Man`ko, N. M. Ridej, V. A. Mazur, V. I. Gorshhar, O. V. Konopl`ov, S. P. Palamarchuk, O. I. Pry`mak; za red. I. D. Pry`maka] − K.: Centr uchbovoyi literatury`, 2010. – 456 s.
 8. Kiptach F. Stan vy`kory`stannya ta oxorona zemel` sil`s`kogospodars`kogo pry`znachennya u regionax Ukrayiny` / F. Kiptach // Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya geografichna. − 2009. − Vy`p. 37. − S. 92−100.
 9. Koval`chuk I. P. Aktual`ni py`tannya doslidzhennya ekologichny`x ry`zy`kiv zemlekory`stuvannya / I. P. Koval`chuk, B. M. Kopajgora // Zemleustrij i kadastr : Naukovo-vy`robny`chy`j zhurnal. – 2012. – # 3. – S. 36–41.
 10. Kry`vov V. M. Naukovo-metody`chne obg`runtuvannya ekologichno bezpechny`x zemlekory`stuvan`: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. sil`s`kogosp. nauk: 03.00.16 – ekologiya / Kry`vov V. M. − K., 2008. − 40 s.
 11. Kry`vov V. M. Oxorona ta vy`kory`stannya zemel` : metody`chny`j posibny`k / Kry`vov V. M., Yevsyukov T. O. – Ky`yiv, 2012. – 294 s.
 12. Kul`chy`cz`ka L. A. Geografichni zakonomirnosti ekologichnoyi stijkosti agrolandshaftiv Odes`koyi oblasti [Elektronny`j resurs] / Kul`chy`cz`ka L. A. − Rezhy`m dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/Sg_T_E_n/2009_51/Statti/Kulchicka.pdf
 13. Marty`n A. G. Deyaki pidxody` do ekologo-ekonomichnogo udoskonalennya struktury` zemel`ny`x ugid` / A.G. Marty`n // Naukovy`j visny`k Nacional`nogo agrarnogo universy`tetu. – K., 2003. – Vy`p. 68. – S. 230–233.
 14. Metody`chni rekomendaciyi ocinky` ekologichnoyi stabil`nosti agrolandshaftiv ta sil`s`kogospodars`kogo zemlekory`stuvannya / Tretyak A. M., Tretyak R. A., Shkvy`r M. I. – Ky`yiv: Insty`tut zemleustroyu UAAN, 2001. – 15 s.
 15. Mol`chak Ya. O. Konstrukty`vno-geografichny`j analiz ta ocinka pry`rodnogo agroresursnogo potencialu Voly`ns`koyi oblasti : monografiya / Mol`chak Ya. O., Potapova A. G. – Lucz`k : RVV LNTU, 2010. – 215 s.
 16. Panas R. Stan i perspekty`vy` vy`kory`stannya zemel`ny`x resursiv Voly`ns`koyi oblasti / R. Panas, O. Deneka, G. Koval`chuk // Suchasni dosyagnennya geodezy`chnoyi nauky` ta vy`robny`cztva: zbirny`k naukovy`x pracz` Zaxidnogo geodezy`chnogo tovary`stva UTGK : do 16-oyi richny`ci profesijnogo svyata pracivny`kiv geologiyi, geodeziyi ta kartografiyi Ukrayiny` − L`viv : Vy`d-vo L`vivs`koyi politexniky`, 2011. − Vy`pusk 1 (21). − S. 204−207.
 17. Py`sarenko P. V. Ocinka ekologichnogo stanu sil`s`kogospodars`ky`x ugid` Poltavs`koyi oblasti / Py`sarenko P. V., Laslo O. O. // Visny`k Poltavs`koyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi. – Poltava, 2009. − # 2. − S.23−26.
 18. Polyans`ky`j S. V. Ocinka efekty`vnosti vy`kory`stannya i zberezhennya zemel`ny`x resursiv Voly`ns`koyi oblasti / Polyans`ky`j S. V., Knyaz`kova T. O. // Ekonomichni nauky`. Seriya „Ekonomichna teoriya ta ekonomichna istoriya”: Zbirny`k naukovy`x pracz` LNTU. – Lucz`k : RVV LNTU, 2011− Vy`p. 8 (32). – S. 292−300.
 19. Popova O. L. Ekodiagnosty`ka pry`rodno-gospodars`koyi organizaciyi tery`toriyi Ukrayiny`: agrolandshaftny`j aspekt [Elektronny`j resurs] / Popova O. L. − Rezhy`m dostupu: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2012_3/7_Pop.pdf‎
 20. Potapova A. G. Regional`ni zakonomirnosti peretvorenosti pry`rodny`x agrolandshaftiv Voly`ns`koyi oblasti / A. G. Potapova // Nauk. visn. Voly`n. nacz. un-tu im. Lesi Ukrayinky`. Geogr. nauky`. − # 9. − 2011. − S. 29−33.
 21. Pro zatverdzhennya Koncepciyi zbalansovanogo rozvy`tku agroekosy`stem Ukrayiny` na period do 2025 roku. Nakaz Ministerstva agrarnoyi polity`ky` Ukrayiny` # 280 vid 20.08.2003 r. [Elektronny`j resurs]. − Rezhy`m dostupu: zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.624.0‎
 22. Pshonyak D. I. Metody`chni pidxody` do vy`znachennya neobxidny`x transformacij zemel`ny`x ugid` sil`s`kogospodars`kogo pidpry`yemstva / Pshonyak D. I. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/83.pdf
 23. Smolyarchuk M. V. Opty`mizaciya vy`kory`stannya ta oxorony` zemel`ny`x resursiv: dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: 08.00.06 – ekonomika pry`rodokory`stuvannya ta oxorony` navkoly`shn`ogo seredovy`shha / Smolyarchuk M. V. – L`viv, 2012. – 20 s.
 24. Strategiya ekologichnoyi polity`ky` Ukrayiny` do 2020 roku [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: www.u-e-p.eu/images/pictures/project…/strategy-2007-environment.doc‎
 25. Suxy`j P. O. Suchasny`j stan vy`kory`stannya zemel` sil`s`kogospodars`kogo pry`znachennya Ivano-Frankivs`koyi oblasti. / P. O. Suxy`j, K. V. Darchuk // Naukovy`j visny`k Voly`n. nacz. un-tu im. Lesi Ukrayinky` : geografichni nauky`. – # 9 – Lucz`k : Voly`ns`ky`j nacional`ny`j universy`tet, 2011. – S. 70−77.
 26. Tretyak A. M. Naukovi osnovy` ekonomiky` zemlekory`stuvannya ta zemlevporyadkuvannya / A. M. Tretyak. – K.: CzZRU, 2003. – 337 s.
 27. Cherlinka T. P. Ekologichna ocinka zemel`nogo fondu Ternopil`s`koyi oblasti [Elektronny`j resurs]  / Cherlinka T. P., Chajka V. M. // Zbirny`k naukovy`x statej „III-go Vseukrayins`kogo z’yizdu ekologiv z mizhnarodnoyu uchastyu”. – Vinny`cya, 2011. – Tom. 2. – S.458–460. Rezhy`m dostupu: http://eco.com.ua/
 28. Chumachenko O. M. Ekologo-landshaftna organizaciya tery`toriyi yak osnova rozbudovy` nacional`noyi ekomerezhi Ukrayiny` / Chumachenko O. M., Zhukova M. S. // Staly`j rozvy`tok ekonomiky` : Vseukr. nauk.-vy`robn. zhurn. Rozdil. Ekonomika pry`rodokory`stuvannya i ekologiya. − # 5. – Ternopil`, 2011. − S. 121–124.
 29. Shapoval A. M. Ekologo-ekonomichne obg`runtuvannya opty`mizaciyi agrolandshaftiv Polis`koyi zony` v umovax reformuvannya zemel`ny`x vidnosy`n (na pry`kladi Zhy`tomy`rs`koyi oblasti). Avtoref. dy`s… kand. ekon. nauk: 08.08.01 / A. M. Shapoval / Derzhavne pidpry`yemstvo „Golovny`j naukovo-doslidny`j ta proektny`j in-t zemleustroyu”. – K., 2005. – 20 s.
 30. Shhurko Yu. S. Geografichna ocinka stanu ta vy`kory`stannya zemel`ny`x resursiv Voly`ns`koyi oblasti / Shhurko Yu. S. // Nauk. visn. Voly`n. derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky`. Rozdil III. Ekonomichna i social`na geografiya. − 2007. − # 2. − S. 180−186.

FULL TEXT:

PDF