Svitlana Novytska.

THE CHARACTERIZATION OF AVAILABILITY OF NATURAL AND TERRITORIAL COMPLEXES OF TERNOPIL REGION FOR RECREATION PURPOSE.

The following article looks at the matter of the characterization of availability of natural and territorial complexes of Ternopil region for recreation purpose. To cover this question we have analyzed the term recreational landscape, researched the spread of recreational complexes based on the relevant type of the area. The given characterization of natural complexes for recreation is actual as it may be used for developing  an estimation and applied map of landscape recreation availability and implementing landscape and recreational segmentation of the territory of Ternopil region which will contribute to leading of recreational activity in each landscape area and correct identification of recreational site and center profiles. It will influence their specialization, the effective use of natural recreational resources, the placement of the objects of recreational infrastructure, the regulation of natural complexes tension, orientation on certain kinds of recreational service. While estimating we took into consideration such peculiarities as the morphological structure of natural and territorial complexes, forest and water reservoirs presence, the character and quality of the forest, its distance from water reservoirs, the character of relief. The most favourable landscape natural recreational resources are in: Bilokrynytskyy landscape (Malopolissya group), Berezhany and Kremenets landscapes (Podillya group), Zbarazh and Krasnensk landscapes of Tovtry group. Less favourable and non-favourable landscape recreational resources can be found in the interstream area, particularly in Ternopil plateau and Avartyn highlands which is caused by the sameness of relief, the man-made nature of these territories and poor forest presence.

Key words: natural territorial complex, recreational landscape, landscape map, favorableness of NCR for recreation.

References:

 1. Het’man V.I. Ukrayins’ki Karpaty. Landshaftno-rekreatsiyni resursy / V.I. Het’man. – Ternopil’: Navchal’na knyha – Bohdan, 2010. – 136 s.
 2. Hrodzyns’kyy D.M. Osnovy landshaftnoyi ekolohiyi: Pidruchnyk. – K.:Lybid’,1993. – 224s.
 3. Denysyk H.I. Rekreatsiyni landshafty Podillya / H.I. Denysyk, V.M. Volovyk – Vinnytsya, PP “Edel’veys i K”, 2009. – 206 s.
 4. Ysachenko A.H. Landshaftovedenye y fyzyko-heohrafycheskoe rayonyrovanye. –Moskva: «Vыsshaya shkola».1991,- 361 s.
 5. Kuskov A. S. Rekreatsyonnaya heohrafyya: uchebno-metodycheskoy kompleks / A. S. Kuskov, V.L. Holubeva, T. N. Odyntsova. – M.: MPSY, Flynta , 2005. – 496 s.
 6. Landshaftni rekreatsiyni resursy Ternopil’shchyny: otsinka, pidkhody do rayonuvannya. Mizhnarodna naukova konferentsiya «Rekreatsiynyy potentsial Prykarpattya: istoriya, suchasnyy stan, perspektyvy», 16-18 hrudnya 2009 roku/ L.P. Tsaryk, P.L. Tsaryk, L.V. Yankovs’ka, S.R.  Novyts’ka. Ivano-Frankivs’k – Yaremche – Ivano-Frankivs’k. – Ivano-Frankivs’k: Play, 2009. – S. 214-229.
 7. Novyts’ka S.R. Landshaftno-ekolohichna otsinka terytoriyi Ternopil’s’koyi oblasti dlya tsiley rekreatsiyi //Naukovi zapysky TNPU. Seriya Heohrafiya. – #2, 2007. – S. 188-198.
 8. Navchal’no-krayeznavchyy atlas Ternopil’s’koyi oblasti/Red. Kravchuk Ya.S., Tsaryk L.P., Marynyak Ya.O. ta in.– L’viv: VNI, 2000. – 24 s.
 9. Pytulyak M.R. Pryrodni rekreatsiyni resursy Ternopil’shchyny, problemy yikh ratsional’noho vykorystannya i okhorony (navchal’nyy posibnyk) / M.R. Pytulyak – Ternopil’: v-vo TDPU im. V. Hnatyuka, 1999. – 60 s.
 10. Preobrazhenskyy V.S., Vedenyn Yu.A. Heohrafyya y otdыkh. – Moskva: Nauka, 1971. – 48s.
 11. Tsaryk L. Novyts’ka S. Pryrodni rekreatsiyni resursy // Pryrodni umovy ta resursy Ternopil’shchyny / nauk. red. M.Ya. Syvyy, L.P. Tsaryk – Ternopil’: TzOV «Terno-hraf», 2011. – S. 325-378.
 12. Tsaryk L.P., Chernyuk H.V. Pryrodni rekreatsiyni resursy: metody otsinky y analizu (na prykladi Ternopil’s’koyi oblasti). – Ternopil’: Pidruchnyky i posibnyky, 2001. – 188s.

FULL TEXT:

PDF