Svitlana NOVYTSKA

THE JUSTIFICATION OF OPTIMAL SCHEMES OF LANDSCAPE-RECREATION OF THE TERRITORY FOR RECREATIONAL PURPOSES.

In this research describes the optimization of landscape-recreational organization of the territory by creating a network of national natural and regional landscape parks (NP and RLP) as objects of organized recreational activities in every landscape and recreational region and landscape-recreational complex. NP and RLP are focused on recreational use of natural resource esprimarily.The proposed scheme is the author of optimal organization of landscape and recreation area provides organic combination taxa landscape and recreational zonation of preserves and recreational objects (NP and RLP), based types of recreational activities. This landscape-ecological optimization will complywith the concept of sustainable development, which provides:maximum use and revivification of traditional kinds of nature;optimization of land use; creating a comfortable space conditions of the population; ecologization of economic activity;balanced (proportionate) development of natural, social, economic subsystems. The scheme of the landscape and the recreation of the territory considers the territorial organization taxa landscape and recreational zoning conditions for recreational landscape optimization geosystems, which involves clarifying priorities of sustainable development, their ranking, creating optimization models of land use patterns and creating a network perspective RLP in accordance with the existing landscape and recreational complexes.

Keywords: optimization, landscape and recreational organization of the territory, regional landscape park, national park, landscape and recreational complex.

References:

 1. Gerasy`mov Y`.P. Nacy`onal`nye parky` kak forma y`spol`zovany`ya y` organy`zacy`y` terry`tory`y` dlya otdyxa y` tury`zma / Y`.P. Gerasy`mov, V.S. Preobrazhensky`j // Y`zv. Sery`ya Geografy`ya. – 1979. – #5 – S. 32-35.
 2. Get`man V. Rekreacijna diyal`nist` v regional`ny`x landshaftny`x parkax Ukrayiny` / Get`man // Geografiya ta osnovy` ekonomiky` v shkoli. –2004. – # 1. – S. 35-41.
 3. Grodzy`ns`ky`j D.M. Osnovy` landshaftnoyi ekologiyi: Pidruchny`k / M. Grodzy`ns`ky`j – K.:Ly`bid`,1993. – 224 s.
 4. Kucenko V. Strategiya formuvannya vy`sokotexnologichnogo tury`sts`kogo kompleksu Ukrayiny` / Kucenko // Krayeznavstvo. Geografiya. Tury`zm. # 12(593), berezen`, 2009. – S. 6-7.
 5. Odum Yu. Ekology`ya./ Odum. – V 2-x tomax. – M: My`r, 1986. T.1. – 328 s.; T.2. – 376s.
 6. Rodoman B.B. Obekty`vnye processy formy`rovany`ya arealov y` racy`onal`naya organy`zacy`ya terry`tory`y` dlya oxrany pry`rodы y` rekreacy`y`: avtoref. dy`s. na soy`sk. uch. stepeny` dokt. geogr. nauk: specz. 11.00.02 “Konstrukty`vnaya geografy`ya y` racy`onal`noe y`spol`zovany`e pry`rodnыx resursov” / B. Rodoman – M.: Y`GAN, 1990.– 46 s.
 7. Rudenko V.P. Geografiya pry`rodno-resursnogo potencialu Ukrayiny`. U 3-x chasty`nax: Pidruchny`k./ P. Rudenko – K.:VD “K.-M. Akademiya” – Chernivci: Zelena Bukovy`na, 1999. – 568 s.
 8. Sbalansy`rovannoe ekonomy`cheskoe, socy`al`noe y` ekology`cheskoe razvy`ty`e terry`tory`y` (ekonomy`ko-geografy`chesky`e aspekty) / [Gorlenko Y`.A., Rudenko L.G., Malyuk S.N., Lebed` N.P.]. – K., 1991. – 56 s.
 9. Syumak O. Pro neobxidnist` landshaftno-ekologichnogo pidxodu do ocinky` rekreacijnogo navantazhennya v nacional`ny`x parkax. Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya geografichna. 2007. – Vy`p. 34. – S. 269-274.
 10. Czary`k L.P. Ekologo-geografichny`j analiz i ocinyuvannya tery`toriyi: teoriya i prakty`ka (na materialax Ternopil`s`koyi oblasti) / P. Czary`k. – Ternopil`: Navch. kny`ga – Bogdan, 2006. – 256 s.
 11. Czary`k L.P. Landshaftno-ekologichna opty`mizaciya regional`ny`x geosy`stem oblasnogo rivnya / P. Czary`k // Naukovi zapy`sky` TDPU, Seriya: Geografiya – Ternopil`: Vy`davn. viddil TNPU, 2003r. – #1.–S. 118-123.
 12. Czary`k L.P. Landshaftno-ekologichna opty`mizaciya tery`toriyi u procesi formuvannya regional`noyi ekologichnoyi merezhi (na materialax Ternopil`s`koyi oblasti) / P. Czary`k, P.L. Czary`k // Ekologiya i racional`ne pry`rodokory`stuvannya. Zbirny`k naukovy`x pracz`. – Sumy`: Sum. DPU im. A.S. Makarenka, 2006.–S. 126-135.
 13. Czary`k L.P. Pry`rodooxoronny`j priory`tet landshaftno-ekologichnoyi opty`mizaciyi tery`toriyi Podillya / P. Czary`k // Naukovi zapy`sky` TNPU, Seriya: Geografiya – Ternopil`: Vy`davn. viddil TNPU, 2008r. – #1.–S. 212-218.
Full text:

PDF