Svitlana NOVITSKA

ESTIMATION OF GEOLOGICAL AND GEOMORFOLOGICAL RECREATIONAL RESOURCES OF THE TERNOPIL REGION.

The criteria and indicators have been developed, the scoring estimation of geological and geomorphological recreational resources of physiogeographic regions within the territory of the Ternopil region was made. Four types of areas were proved to be the most favourable (such as Khodorivsko-Buchatskyy, Zbarazko-Smotrytskyy (Tovtry), Chortkivsko- Kamianets- Podilskyy and Kremenetskyy geographic regions), medium favourable (Mykolaivsko-Berezhanskyy, Voroniatskyy, Hrymailivsko-Husiatynskyy geographic regions) and less favourable (Radehivsko-Brodivskyy, Smyhivsko-Slavutskyy, Vilijsko-Iziaslavskyy, Lanovetsko-Teofipolskyy, Pidvolochysko-Avratynskyy, Zborivsko-Terebovlianskyy geographic regions) geological and geomorphological recreational resources. Typological ranking of geological and geomorphological natural recreational resources  (NRR) was conducted in order to estimate their favourability for using them in recreational purposes. The following criteria were taken into account: the existence of ridges, canyon river valleys, caves, geological nature monuments (exfoliations, travertine cliffs). The estimation based on the given criteria was conducted in accordance to three-point scale.

Keywords: geological and geomorphological recreational resources, spaleoresources, three-point scale, caves.

References:

  1. Beidyk O.O. Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia: Monohrafiia / O.O.Beidyk – K.: VPTs “Kyivskyi universytet”, 2001. – 395 s.
  2. Zimels M.A. Pechera Kryshtaleva / M.A. Zimels – Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. – 68 s.
  3. Marynych O.M. Fizychna heohrafiia Ukrainy: Pidruchnyk -3-tie vyd., ster./ O.M. Marynych, P.H. Shyshchenko. – Kyev: T-vo Znannia, KOO, 2006. – 224 s.
  4. Pytuliak M.R. Etnokulturni tradytsii pryrodokorystuvannia ta optymizatsiia rekreatsiinykh funktsii landshaftiv Ternopilshchyny: avtoref. dys. na zdob. vch. stup. kand. heohr. nauk: spets. 11.00.11 «Konstrukt. heohrafiia ta ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv»/ M.R. Pytuliak – Lviv., 1998. – 16 s.
  5. Pryroda Ternopilskoi oblasti /[za red. K.I. Herenchuka]– Lviv: V-vo LDU, 1979. – 169s.
  6. Svynko Y.M. Narys pro pryrodu Ternopilskoi oblasti: heolohichne mynule, suchasnyi stan / Y.M. Svynko. – Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2007. – 192 s.
  7. Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho raionuvannia Ukrainy / [Marynych O.M., Parkhomenko H.O., Petrenko O.M., Shyshchenko P.H.] // // Ukr. heohraf. zhurnal. – Kyiv: Vydavn. dim “Akademperiodyka”, 2003. – #1.- S. 16-22.
 Full text:

PDF