Rauf AMANOV.

PROBLEMS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT AND POPULATION SETTLEMENT IN THE NORTHERN BORDER AREAS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN (IN THE CASE OF GUBA-KHACHMAZ ECONOMIC REGION)

 

References:

 1. Valentei D.Y., Kvasha A.Ia. (1989). Osnovы demohrafyy. M., Mыsl, 286 s.
 2. Hadzhyzade A.M. (1983). Pryrodnye resursy y estestvennye uslovyia razvytyia promyshlennosty Azerbaidzhanskoi SSR. Baku, Azerneshr, 173 s.
 3. Heohrafyia Azerbaidzhanskoi Respublyky. (2015). V 3-kh t, t. III. Baku, 400 s., (na azerbaidzhanskom yazyke).
 4. Damyrhaiaev Sh.H. (1971). Problemy heohrafyy naselenyia v Huba-Khachmazskom ekonomycheskom raione Azerbaidzhanskoi SSR. Avtoreferat dyssertatsyy kandydata heohrafycheskykh nauk. Tbylysy, 24 s.
 5. Demohrafycheskye pokazately Azerbaidzhana – 2015. Statystycheskyi ezhehodnyk, HK AR po Statystyke, Baku, 2016. 476 str.
 6. Ymrany Z.T. (2007). Huba-Khachmazskyi ekonomycheskyi raion. Baku, Yzd. Elm, 172 s., (na azerbaidzhanskom yazyke)..
 7. Materyaly Perepysy naselenyia Azerbaidzhanskoi Respublyky 1999 h. I tom. HK AR po Statystyke, Baku, 2000, 565 s.
 8. Materyaly Perepysy naselenyia Azerbaidzhanskoi Respublyky 2009 h. I tom. HK AR po Statystyke, Baku, 2010, 629 s.
 9. Materyaly Perepysy naselenyia Azerbaidzhanskoi Respublyky 2009 h. XIII tom. HK AR po Statystyke, Baku, 2010.
 10. Mekhralyev E.K. (1984). Heohrafycheskye problemy formyrovanyia y razmeshchenyia naselenyia v Azerbaidzhanskoi SSR. Baku: Elm, 196 s.
 11. Mekhralyev E.K., Eiubov N.H., Sadyhov M.O. (1988). Voprosy rasselenyia naselenyia v Azerbaidzhanskoi SSR. Baku, Yzd. Elm, 196 s., (na azerbaidzhanskom yazyke).
 12. Nadyrov A.A. (1976). Ekonomycheskye problemy ratsyonalnoho razmeshchenyia promyshlennosty v Azerbaidzhane. Baku: Yzd. Elm, 250 s., (na azerbaidzhanskom yazyke).
 13. Naselenye Azerbaidzhana – 2015. Statystycheskyi ezhehodnyk, HK AR po Statystyke, Baku, 2016. 133 str.
 14. Promyshlennost Azerbaidzhana 2015. Statystycheskyi ezhehodnyk. HK AR po Statystyke. Baku, 2016.
 15. Rehyony Azerbaidzhana – 2015. HK AR po Statystyke, 2016.
 16. Selskoe khoziaistvo Azerbaidzhana – 2015. Statystycheskyi ezhehodnyk. HK AR po Statystyke. Baku, 2016.
 17. Symahyn Yu.A. (2004). Terrytoryalnaia orhanyzatsyia naselenyia. Moskva: 244 s.
 18. Sotsyalno-ekonomycheskye problemy razvytyia Azerbaidzhanskoho sela. (1988). Baku, Elm, 152 s.
 19. Emynov Z.N. (2005). Naselenye Azerbaidzhana. Baku, 560 s. (na azerbaidzhanskom yazyke).
 20. Efendyev V.A. (2002). Urbanyzatsyia y horodskye naselennye punkty Azerbaidzhana. Baku, 397 s., (na azerbaidzhanskom yazyke).
 21. Eiubov N.H., Emynov Z.N., Pashaev N.A. Ekonomycheskaia, sotsyalnaia y polytycheskaia heohrafyia Azerbaidzhanskoi Respublyky (protsessy, problemy, konstruktyvnye aspekty). Baku, 2010, (na azerbaidzhanskom yazyke).
 22. www.azstat.org.

PDF