PetroTSARYK

ASSESSMENT FAVORABLE RECREATIONAL RESOURCES CLIMATE AND WEATHER OF PODILLIA.

The problems of the ease of recreational resources climate and weather skirts. Provide a brief description of the main indicators klimat of Podolsky region. Spend score the main indicators of climate (rainfall, long-term average wind speed, average temperatures in July and January), physical-geographical zoning. Revealed spatial differences in the degree of favorable climatic resources for recreation and tourism for the summer and winter seasons. According to these indicators Zoning climatic resources and conditions skirts for recreation and tourism. Analysis of materials research suggests the relative favorability of climatic parameters skirts for recreation and leisure especially in the warm season. The most favorable climate point of view are the southern regions of Podolia (Transnistria, southern skirts), the least – the north-western, northern and central regions of Ternopil and Khmelnytsky regions. This is due to a decrease in rainfall from the north-west to south-east, increasing sunshine duration, and accordingly, and the average temperature of the summer period, a decrease in long-term average wind speed in the same direction. Relatively winter sports, the territory of Podolia (and especially the southern regions) can be defined as a limited favorable, primarily due to lack of permanent snow cover, the presence of frequent thaws, the frequent repetition of winter temperatures with transition through 0 ° C.

Keywords: climate, weather, skirts, recreational resources, the degree of favorable zoning.

References:

 1. Alysov B.P. Klymat SSSR (uchebnoe posobye dlia VUZov). / B.P.Alysov — M.:MHU, 1956. – 125s.
 2. Atlas pryrodnykh uslovyi y estestvennykh resursov Ukraynskoi SSR. – M.: HUYK, 1978. – S.78-104.
 3. Balabukh V.O. Rehionalni proiavy hlobalnoi zminy klimatu v Ternopilskii oblasti ta mozhlyvi yikh zminy do seredyny ХХІ ct / V.O.Balabukh // Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Heohrafiia. – Ternopil, 2014. – №1. – S.43-55.
 4. Danylova N. A. Klymat y otdykh v nashei strane. — M.: Mыsl, 1980. —155s.
 5. Dovidnyk ahronoma. – Kyiv: Urozhai, 1985. – 672s.
 6. Klymatycheskyi atlas USSR. – Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1968. – 232s.
 7. Krakovska S.V. Mozhlyvi stsenarii klimatychnykh umov u Ternopilskii oblasti vprodovzh KhKhI st. / S.V.Krakovska, N.V.Hnatiuk, T.M.Shpytal // Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Heohrafiia. – Ternopil, 2014. – №1. – S.55-68.
 8. Pryroda Ukraynskoi SSR. Klymat. [Lohvynov K.T., Shcherban M.Y. y dr.] – K.: Naukova dumka, 1984. – 232c.
 9. Spravochnyk po klymatu SSSR. – Lenynhrad: Hydrometeoyzdat, 1966-1969. – Vыp.10. chasty 1-6. – 126s.
 10. Tsaryk L. Pryrodni rekreatsiini resursy / L.Tsaryk, S. Novytska // Pryrodni umovy ta resursy Ternopilshchyny. – Ternopil: TzOV “Terno-hraf”, 2011. – S. 325-378.
 11. Cherniuk H.V. Klimatychni resursy Podillia / H.V.Cherniuk, P.L.Tsaryk // Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Heohrafiia. – Ternopil, 2008. – №1. – S.50-60.
 12. Shcherban M.I. Mikroklimatolohiia / M.I.Shcherban. – K.: Vyshcha shkola, 1985. – 225s.
Full text:

PDF