Petro TSARYK.

EVALUATION OF RECREATIONAL EFFICIENCY OF LANDSCAPES OF NATIONAL NATURAL PARK KREMENETSKY MOUNTAINS.

Approaches to the estimation of the recreational suitability of the landscapes of the National Nature Park “Kremenets Mountains” are considered in the context of the medical-biological, psychological-aesthetic and technological types of assessment. Recreational nature considered today as one of environmental reserve, natural systems for sustainable environmental management types. Combined with environmental reserve these two types of contrast to make traditional forms of nature (land-, water, forest technology, mineral resources, etc.) and by their nature they are environmentally. They play a special role ecological balance in terms of sustainable development. Intense formation of the integrated preserves and recreational facilities in the last decade: transboundary biosphere reserves, national nature parks and regional landscape it provides comprehensive study concerning assessment of the recreational suitability, capacity, total available recreational resources. A scoring of the park’s natural-territorial complexes was carried out for 12 indicators combined into three groups: Aesthetic, medical-biological and technological types of assessment (maximum score is 36). The most attractive landscapes from the point of view of recreational activity are the humpback landscapes of the peaks of the Kremenets Mountains and the landscapes of the floodplain, above-floodplain terraces, plains especially on the part of the Maloe Polissya, adjacent to the mountainous areas of the ivininni. About 70% of the landscape NPP “Kremenets Mountains” have medium and high recreational potential of the landscape resources (from 67 to 50% of the estimated scale), indicating a high recreational suitability not reformed forest landscape park. Determined that the most attractive landscapes in terms of recreational activities are mounting landscapes Kremenets tops of the mountains and surrounding areas plains landscape floodplains, terraces, especially from the plains of the Male Polissya.

Key words: Kremenets mountains, recreational fitness, score, landscape.

References:

  1. Bezrukov Yu.F. Rekreatsyonnye resursy y kurortolohyya / Yu.F.Bezrukov. Uchebnoe posobye. – Symferopol’, 1998. – S. 47-62.
  2. Dyryn D.A. Otsenka peyzazhno-эstetycheskoy pryvlekatel’nosty landshaftov: metodolohycheskyy obzor / D.A.Dyryn // Yzvestyya Altayskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 2010, #3. – S. 120-124.
  3. Motoshyna A.A. Otsenka estetycheskykh svoystv landshaftov Tobol’skoho rayona Tyumenskoy oblasty v rekreatsyonnykh tselyakh / A.A.Motoshyna, L.N.Vdovyuk // “Heohrafycheskyy vestnyk” Permskoho unyversyteta. – Perm’: 2012. – #4 (23). – S. 10-20.
  4. Nykolaev V.A. Estetycheskoe vospryyatye landshafta / V.A.Nykolaev // Vestnyk Mosk. un-ta. – Seryya 5, Heohrafyya, 1999, #6. – S. 10-15.
  5. Frolova M. Yu. Otsenka Estetycheskykh dostoynstv pryrodnykh landshaftov / M.Yu.Frolova // Vestnyk Mosk. un-ta. – Seryya 5. Heohrafyya. 1994. #2. – S .30-33.
  6. Tsaryk L.P. Pryrodni rekreatsiyni resursy: metody otsinky y analizu / L.P.Tsaryk, H.V.Chernyuk. – Ternopil’: Pidruchnyky i posibnyky, 2001. – 188 s.
  7. Tsaryk P.L. Otsenka rekreatsyonnoy pryhodnosty landshaftov natsyonal’noho pryrodnoho parka “Maloe Poles’e” / P.L. Tsaryk, L.P.Tsaryk, S.R.Novytskaya // Aktual’nыe problemы humanytarnыkh y estestvennыkh nauk. Zhurnal nauchnыkh publykatsyy – Moskva: Lytera, 2014. – #04 (63) aprel’ 2014. Chast’ 2. – S. 14-20.
  8. Tsaryk P.L. Rehional’nyy landshaftnyy park “Zahrebellya” v systemi rekreatsiynoho i zapovidnoho pryrodokorystuvannya // P.L.Tsaryk, L.P.Tsaryk. – Ternopil’: redaktsiyno-vydavnychyy viddil TNPU, 2013. – 186s.
  9. Chernyuk H.V. Klimatychni resursy Podillya / H.V.Chernyuk, P.L.Tsaryk // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya. #1. – Ternopil’: TNPU, 2008. – S.53-65.

Full text:

PDF