Petro Tsaryk.

FUNCTIONAL APPROACH TO OPTIMIZATION OF SPATIAL-REGIONAL RECREATIONAL SYSTEM PODILLYA.

The approaches to the creation of functional and spatial optimization model of regional recreation system (RRS) skirts. Deals with the priorities and criteria for landscape and environmental optimization area. The role of national natural and regional landscape parks in functional and territorial structure of RRMS. It was found the problem and proposed measures to optimize the network of recreational and protected areas by creating new national parks and RLP. Currently, the formation and development of regional recreation systems gets more practical direction because growing need for short-term rest and recuperation residents of cities, towns, and ultimately villages. Regional recreational system either functionally or spatially not ready for these tasks because the process of their formation. Effective functioning skirts RRS possible conditions for optimizing spatial structure, balancing the functional characteristics of subsystems and basic components. The publication attempts to assess and analyze the functional and spatial role NNP and RLP skirts in the regional recreational system. Optimization of functional and spatial structure of the NNP and RLP is an effective lever for consistent operation of recreational and environmental interests in the skirts of tourists. However, the increasing role of recreation and conservation areas in the economic potential of the region is an important step towards balancing economic complex, efficient use of natural resources, improving the environment, reducing the potential environmental risks.

Keywords: regional recreational system, functional and spatial structure, optimization model.

References:

  1. Rudenko V.P. Pryrodno-recursnyy potentsial pryrodnykh rehioniv Ukrayiny / V.P. Rudenko, V.Ya. Vatseba, T.V. Solovey – Chernivtsi: Ruta, 2001. – 268 s.
  2. Khudoba V. V. Osoblyvosti funktsional’noho zonuvannya typovykh rehional’nykh landshaftnykh parkiv Zakhidnoho Volyno-Podillya / V. V. Khudoba // Konstruktyvna heohrafiya i kartohrafiya: stan, problemy, perspektyvy : materialy Vseukr. nauk. konf. – L’viv, 2015. – S. 71 – 74.
  3. Tsaryk L.P. Heohrafichni zasady formuvannya i rozvytku rehional’nykh pryrodookhoronnykh system: kontseptual’ni pidkhody, praktychna realizatsiya. Monohrafiya/ L.P.Tsaryk. – Ternopil’: SMP «Tayp», 2009 – 320 s.
  4. Tsaryk L.P. Rehional’ni pryrodookhoronni i rekreatsiyni systemy yak komponenta resursozberihayuchoho pryrodokorystuvannya / L.P.Tsaryk // Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb.nauk.prats’ u 3-kh t. – K.:Print-Servis, 2016. T.2. – S. 319-321.
  5. Tsaryk P.L. K osobennostyam rekreatsyonnoho pryrodopol’zovanyya v hranytsakh natsyonal’nыkh pryrodnыkh y rehyonal’nыkh landshaftnыkh parkov Podol’ya / P.L.Tsaryk, L.P.Tsaryk, O.B.Hres’kyv // Zhurnal nauchnыkh publykatsyy aspyrantov y doktorantov. #1 (91) – Kursk: 2014 – S. 192-198.
  6. Tsaryk P.L. Rehional’nyy landshaftnyy park «Zahrebellya» u systemi rekreatsiynoho i zapovidnoho pryrodokorystuvannya. Monohrafiya / P.L.Tsaryk, L.P.Tsaryk. – Ternopil’: SMP «Tayp», 2013. – 188 s.
  7. Tsaryk P.L. Rekreatsiyne pryrodokorystuvannya / P.L.Tsaryk, S.R.Novyts’ka // Pryrodokorystuvannya. Navchal’nyy posibnyk. – Ternopil’: Naukovo-vydavnychyy viddil TNPU, 2015 – S. 289-337.
  8. Tsaryk P.L. Shchodo funktsional’no-planuval’noyi merezhi elementiv rehional’noyi turyst·s’ko-rekreatsiynoyi systemy / P.L.Tsaryk, L.P.Tsaryk // Naukovi zapysky TNPU. Seriya: heohrafiya. – Ternopil’: SMP «Tayp», 2014, #1 – S. 139-145.

 

FULL TEXT:

PDF