Ol’ga ZASTAVETSKA

THE MAIN FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF THE ECONOMY TERNOPIL REGION AT THE END OF THE XX – XXI CENTURY.

The article reveals peculiarities of transformation of the sectoral structure of the economy Ternopil region during the crisis. The analysis of changes in the individual, especially in industry and agriculture. Grounded future changes in the development of industries, given the current level of economic development, its current structure and resource potential. Established that changes in the structure of the region appeared most in industry and agriculture, agriculture was the leading sector of the economy, and through this area of industrial and agricultural region was agricultural. Significantly reduced industrial output in machine building and light industry, slightly less – in food, construction materials. Crop increased positions in its structure the share of corn, soybean, canola, reduced – sugar beet and fodder beet and potatoes. Dramatically reduced the number of livestock in all areas. Proved that more and more important in the production of gross national product gets the service sector. In the future, the industry, and agriculture, food processing, transportation and recreation will be the main structure of the economy in the Ternopil region.

Key words: sectoral structure of the economy, the transformation of the structure of agriculture, industry, services.

References:

 1. Baranovs’kyj M. Osoblyvosti transformacijnyh procesiv u rozvytku agrarnogo sektora ta sil’s’kyh terytorij Ukrai’ny / M.O.Baranovs’kyj // Suspil’no-geografichni problemy rozvytku produktyvnyh syl Ukrai’ny: Mater. V Mizhnar. nauk. konf. 21-23 zhovtnja 2010 r. – K., 2010. – S.34-36.
 2. Zastavec’ka L.B. Systemy rozselennja i geoprostorovi problemy vdoskonalennja administratyvno-terytorial’nogo ustroju Ukrai’ny [Tekst]: monografija / L. B. Zastavec’ka; [nauk. red. Shablij O. I.]; Ternop. nac. ped. un-t im. Volodymyra Gnatjuka. – T.: TNPU im. V. Gnatjuka, 2013. – 331 s.
 3. Zastavec’kyj T.B. Systema mis’kyh poselen’ agropromyslovogo regionu v umovah transformacii’ suspil’stva. Monografija / T.B.Zastavec’kyj. – Ternopil’: Red.-vyd. viddil TNPU, 2005. – 160 s.
 4. Zaharchenko V.I. Rynkova transformacija gospodarstva regionu (klaster nyj pidhid): navch. posibnyk / V.I.Zaharchenko, G.M.Zabolotnyj ta in. – Vinnycja: Vyd. VDAU, 2006. – 395 s.
 5. Zaharchenko V. Transformacijni procesy u promyslovyh terytorial’nyh systemah Ukrai’ny / V.Zaharchenko. – Vinnycja: Gipanis, 2004. – 547 s.
 6. Illjash I. Social’no-ekonomichnyj rozvytok poselen’ agropromyslovogo regionu v umovah transformacii’ suspil’stva / I.D.Illjash, D.V.Tkach. – Ternopil’: Aston, 2013. – 204 s.
 7. Kornus A.O. Transformacija regional’nyh sociogeosystem jak ob’jekt doslidzhennja suspil’noi’ geografii’ // Geografija, kartografija, geografichna osvita: istorija, metodologija, praktyka. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konferencii’ (m.Chernivci, 9-11 zhovtnja 2014 r.). – Chernivci: Rodovid, 2014. – S. 125-127.
 8. Pistun M.D. Suchasni problemy regional’nogo rozvytku: navch. Posibnyk / M.D.Pistun, A.L.Mel’nychuk. – 2-e vyd., perer. i dop. – K.: VPC “Kyi’vs’kyj universytet”, 2010. – 280 s.
 9. Rudenko L.G. Ekonomichni, social’ni i ekologichni vidminy regioniv Ukrai’ny u konteksti stalogo rozvytku / L.G.Rudenko, O.O.Kulik // Ukrai’ns’kyj geografichnyj zhurnal. – 2000. – №3. – S.18-27.
 10. Transformacija struktury gospodarstva Ukrai’ny: regional’nyj aspekt / [za red. G.V.Balabanova, V.P.Nagirnoi’, O.M.Nyzhnyk]. – K.: Milenium, 2003. – 404 s.
 11. Shablij O.I. Osnovy zagal’noi’ suspil’noi’ geografii’ / O.I.Shablij. – L’viv: Vyd. LNU, 2003. – 444 s.
Full text:

PDF