Olena MISHCHENKO, Nataliya PAPAYEVYCH

ANTHROPOGENIC DESTRUCTION OF LANDSCAPES IN SOKAL DISTRICT, LVIV REGION.

Antropogenic destruction of landscapes is caused by violation of their organization and determined by unbalanced ratio of different activities. Analysis of the current landscapes and environmental organizations in Sokal district, Lviv region and recommended environmental parameters give reasons to assert about actual and optimal performance. However, the analysis of environmental sustainability of landscapes indicates the presence of relatively stable indicators due to unbalanced ratio of different activities: 41% of arable lands, 23% forests as well as 25,5% hayfields and pastures. Sokal district occupies the central part of Lviv–Volyn coal basin, where mining activities began in 1957. Although the amount of mining have decreased significantly over the last decade, many mining companies have closed, environmental situation hasn’t improved. The leading factors of anthropogenic destruction of landscapes in Sokal district, Lviv region are the development of mining and chemical industries as well as reclamation works, which lead to changing geological and hydrogeological environment, air pollution, surface water, groundwater, soils. Improving the landscape and environmental situation in district requires compliance of environmental management, which consist of the rational use of non-renewable mineral resources, the organization of ecological and landscape environmental monitoring, the introduction of new technologies based on environmental regulations as well as the conduction of remediation that allows in the future to create conditions for the formation of cultural landscapes.

Keywords: anthropogenic destruction of landscapes, ecological stability of landscapes, the landscape and ecological situation, optimization of natural resources.

References:

 1. Bulava L. N. Landshaftyi analyz narushennykh zemel v tseliakh ykh rekultyvatsyy (na prymere Kryvorozhskoho hornopromyshlennoho raiona): Dyss…k-ta heohr. nauk: 11.00.01 – Kyev, 1989. – 191 s.
 2. Buchynska I. V. Ekolohichnyi stan navkolyshnoho seredovyshcha Lvivsko-Volynskoho vuhilnoho baseinu / I. V. Buchynska, O. M. Shevchuk // Mater. mizhnar. naukovo-tekhnichnoi konf. “Stalyi rozvytok terytorii: enerhiia, voda, vidkhody, rekultyvatsiia”.– Lviv, “Triada plius”. – 2011. – S. 255–262.
 3. Denysyk H. I. Antropohenni landshafty Pravoberezhnoi Ukrainy. / H. I. Denysyk – Vinnytsia: Arbat, 1998. – 292 s.
 4. Ivanov Ye. A. Ekoloho-landshaftoznavchyi analiz hirnychopromyslovykh terytorii (na prykladi Lvivskoi oblasti): Avtoref. dys… k-ta heohr. nauk: 11.00.11./Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. – Kyiv, 2001. – 21 s.
 5. Ivanov Ye. A. Suchasnyi stan ta intensyvnist rozvytku protsesiv prosidannia i pidtoplennia v mezhakh Chervonohradskoho hirnycho-promyslovoho raionu / Ye. Ivanov, M. Kobelka // Visn. Lviv. un-tu. Ser. heohr.- Lviv: VTs LNU im. I. Franka, 2006. – Vyp. 33.- S. 112-121.
 6. Ysachenko A. H. Metody prykladnykh landshaftnykh yssledovanyi. – Lenynhrad, 1980. ‒ 222 s.
 7. Kazakov V. L. Heoekolohichnyi analiz terytorii Kryvbasu: Avtoref. dys… k-ta heohr. nauk: 03.00.16./Simferopolskyi derzhavnyi universytet. – Simferopol, 1997. – 27 s.
 8. Kyselov Yu. O. Vplyv vuhilnoi promyslovosti Luhanshchyny na landshaft rehionu / Yu.O. Kyselov // Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Heohrafiia. – Vinnytsia, 2003. – Vyp.6. – S.171-174.
 9. Klementova E. Otsenka эkolohycheskoi ustoichyvosty selskokhoziaistvennoho landshafta / E. Klementova, V. Heinyhe // Melyoratsyia y vodnoe khoziaistvo. – 1995. – # 5. – S. 24–35.
 10. Knysh Yu. V. Problemy vodnoi ekosystemy u vuhlevydobuvnomu raioni Lvivshchyny/ Yu. V. Knysh, I. B. Knysh// Materialy V mizhnar. konferentsii “Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho rehionu. Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia”. – Lviv, 2006. – S. 54-60.
 11. Kovalchuk I. P. Otsinka antropohennoi transformatsii landshaftnykh system Novovolynskoho hirnychopromyslovoho raionu / I.P. Kovalchuk, Ye.A. Ivanov, O. S. Tereshchuk // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. – Lviv: Vyd-vo NU “Lviv-ska politekhnika”. – 2004. – Vyp. 65. – S. 105–110.
 12. Materialy do Natsionalnoi dopovidi Ukrainy pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u 2014 rotsi “Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2014 rotsi”. – Lviv : [b. v.], 2014. – 288 s.
 13. Panova O. Ye. Efektyvne vykorystannia vidkhodiv vuhilnoi promyslovosti Donbasu / O. Ye.Panova // Naukova paradyhma heohrafichnoi osvity Ukrainy v XXI stolitti: Zbirnyk naukovykh statei II Mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Donetsk: DOU, 2006. – S. 77-82.
 14. Popova O. L. Ekodiahnostyka pryrodno-hospodarskoi orhanizatsii terytorii Ukrainy: ahrolandshaftnyi aspekt [Elektronnyi resurs] / Popova O. L. − Rezhym dostupu: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2012_3/7_Pop.pdf.
 15. Prohrama okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Sokalskoho raionu na 2011-2015 roky. ‒ Sokal, 2011 r. ‒ 12 s.
 16. Problemy pryrodokorystuva nnia v hirnychovydobuvnykh raionakh Ukrainy (heohrafichnyi aspekt). /Rudenko L. H., Paliienko V. P., Barshchevskyi M. Ye., Borkovska A. I., Horlenko I. O., Hutsalova I. V., Dubin V. H., Zhylkin S. V., Lisovskyi S. A., Matviishyna Zh. M., Nahirnyi V. M., Perederii V. I., Razov V. P., Shevchenko L. M., Yasniuk T. Ye. // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – 2005. – #3. – S. 18-23.
 17. Struev M. Y. Lvovsko-Volynskyi kamennouholnyi bassein: Heoloho-promyshlennyi ocherk. [Tekst] / M. Y. Struev, V. Y. Ysakov., V. B. Shpakova, V. Ya. Karavaev, V. Y. Selynnyi, B. S. Popel. – K: Nauk. dumka, 1984. – 272 s
 18. Fedotov V. Y. Tekhnohennye landshafty: teoryia, rehyonalnye struktury, praktyka. / V.Y. Fedotov – Voronezh: Yzd-vo VHU, 1985. – 192 s.
 19. Furdychko O. Metodolohiia upravlinnia ahrolandshaftamy lisomelioratyvnymy metodamy (Naukovo-metodychne zabezpechennia) / O. I. Furdychko, A. P. Stadnyk. – K. : Ahrar. nauka, 2010. – S. 15.
 20. Shvebs H.Y. Kontseptsyia pryrodno-khoziaistvennykh terrytoryalnykh system kak osnova novoi orhanyzatsyy selskokhoziaistvennoho pryrodopolzovanyia // Fyz. heohrafyia y heomorfolohyia. – 1989. – Vyp. 36. ‒ S. 14-19.
 21. Shyshchenko P. H. Prykladnaia fyzycheskaia heohrafyia / P. H. Shyshchenko. ‒ K.: Vyshcha shkola, 1988. ‒ 190s.
 22. Sokalska RDA [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://sokal-rda.gov.ua/main.html.
Full text:

PDF