Olena BAYRAK, Yuriy KLYMENKO, Lyubomyr TSARYK, Volodymyr CHERNYAK.

In harmony with nature … (to the 85th anniversary of the gardener, builder parks, ethnographer, writer, public figure VASYLYA HRYHOROVYCHA KORCHEMNOHO)

FULL TEXT:

PDF