Oksana TERESHCHUK

CURRENT STATUS AND PROSPECTS FARM TOURISM IN VOLYN.

In the article the ground of importance of development of agro-tourism is carried out under act of modern progress of tourism trends, description of the modern state is given and the prospects of development of agro-tourism are certain on Volyn as a perspective for this region organizational form of realization of tourist business. The necessity of forming of terms of effective realization of projects of agro-tourism on Volyn and recommendations are presented in relation to activation of further development of agro-tourism in the investigated region. The development of the tourism industry as a factor in Volyn transformational changes in the economy of the region and the country as a whole contributes to the introduction of qualitative changes in the environment characteristic of innovative development, increases the ability of the region to organize the most appropriate in a certain place at a certain time and under certain conditions forms of tourism business, activities, events; characterizes the readiness of the tourism industry and local infrastructure to ensure proper quality of tourism services. Among the priorities of the use of the tourist potential of Volyn should highlight the accelerated development of agro-tourism, which can act as a catalyst of economic restructuring, demographic ensure stability and to address urgent social and economic problems in the rural areas of Volyn region. Given this, it is important to realize the existing rich tourism potential through effective policy of government regulation, including at the regional level. As part of this paper summarizes the main challenges to the implementation of projects of rural tourism in Ukraine and formed their solutions through the formation of appropriate conditions. Implemented support for the importance of agro-tourism development under the influence of modern trends in the development of tourism, given the characteristics of the current state and perspectives of development of agro-tourism in Volyn as a promising region for the organizational form of the tourism business. Provide recommendations to enhance the further development of agro-tourism in the region studied.

Key words: agro-tourism, Volyn, Volyn region, rural tourism, agro-farmstead, progress of tourism trends, projects of of tourism, tourist activity.

References:

 1. Akifieva N. Prykordonna spivpratsia dlia rozvytku zelenoho turyzmu Liubomlshchyny / N. Akifieva. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dcz.gov.ua/vol/control/uk/publish/article; jsessionid=F064AD13D572E986BF93D83F5C6B023D ?art_id=91897&cat_id=366755
 2. Baumharten L. V. Stratehycheskyi menedzhment v turyzme: ucheb. posob. / L. V. Baumharten. – M.: Yzdatelskyi tsentr “Akademyia”, 2007. – 352 s.
 3. Hliadina M. V. Zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid rozvytku ekolohichnoho turyzmu / M. V. Hliadina // II mizhnarodnyi konhres “Informatyzatsiia rekreatsiinoi i turystychnoi diialnosti: perspektyvy kulturnoho ta ekonomichnoho rozvytku. – Truskavets, 23-28.05.2000 r. – S.190-193.
 4. Horishevskyi P. Silskyi zelenyi turyzm: orhanizatsiia nadannia posluh hostynnosti / P. Horishevskyi, Yu. Vasyliev, Yu. Zinko. – Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2003.
 5. Zaburanna L. V. Osoblyvosti turystychno-pidpryiemnytskoi diialnosti v ahrarnii sferi Karpatskoho ekonomichnoho raionu / L.V. Zaburanna // Silskyi rozvytok. – 2012. – №10-12.– S. 89-93.
 6. Zinko Yu. V. Marketynh silskoho turyzmu na rehionalnomu rivni / Yu.V. Zinko, H.I. Shymechko // Turyzm silskyi zelenyi. – 2007. – №4. – S. 10-11.
 7. Kudla N. Osnovy silskoho turyzmu: naukovo-teoretychnyi aspekt / N. Kudla // Drohobych, 2006. – 62 s.
 8. Lukianenko D. H. Hlobalna ekonomika KhKhI st.: liudskyi vymir: Monohrafiia / D. H. Lukianenko, A. M. Poruchnyk ta inshi. –– K.: KNEU, 2008. –– 420 s.
 9. Lukychev A. B. Po tu storonu kontseptsyy эkoturyzma / A. B. Lukychev // Rossyiskyi Zhurnal Ustoichyvoho Turyzma. – 2011. – №1. – S. 11-25.
 10. Liubitseva, O. O. Rynok turystychnykh posluh: navch. posibnyk / O. O. Liubitseva. — K. : Altpres, 2006. — 436 s.
 11. Rutynskyi M. Y. Zelenyi turyzm / M. Y. Rutynskyi, Yu. V. Zinko – K. : Znannia, 2008. – 271 s.
 12. Rutynskyi M. Y. Silskyi turyzm / M. Y. Rutynskyi, Yu.V. Zinko. – K. : Znannia, 2006. – 271 s.
 13. Silskyi zelenyi turyzm na Volyni vykhodyt na yevropeiskyi riven [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://vidomosti-ua.com/ newspaper/19023
 14. Silskyi turyzm na Volyni oriientovanyi na relihiiu i kazku. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.volynnews.com/news/society/silskyy-turyzm-navolyni-oriyentuyetsia-na-relihiiu-i-kazku/
 15. Sokolenko S. I. Osoblyvosti diialnosti ta rozvytku obiektiv zelenoho turyzmu u rehionakh ta problemy stvorennia mizhnarodnykh klasteriv u tsii haluzi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: ucluster.org/blog/2010/12/osoblivostidiyalnosti-ta-rozvitku-obehktiv-zelenogo-turizmu-u-regionakh-ta-problemi-stvorennyamizhnarodnikh-klasteriv-u-cijj-galuzi/
 16. Stechenko D. M. Teoretychni aspekty doslidzhennia pryrodno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu / D. M. Stechenko // Natsionalnyi visnyk ChDIEU. — 2009. — № 2. — S. 65-76.
 17. Sushyk I. V. Formuvannia ahroturystychnoi diialnosti yak umova pokrashchennia dobrobutu sela (na prykladi Volynskoi oblasti) / Sushyk I. V., Sushyk O. H. // Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia». Zbirnyk naukovykh prats. Lutskyi NTU. – Vypusk 11 (44). – Lutsk, 2014. – C. 180-188
 18. Torkatiuk V. Formyrovanye polydymensyonalnыkh system obespechenyia synerhyzma po sozdanyiu y predostavlenyiu turystskoho produkta potrebyteliu / V. Torkatiuk, P. Danylchenko, L. Nokhryna // “Kommunalnoe khoziaistvo horodov”. – 2007. – № 75. – S. 429-442.
 19. Festyval zelenoho turyzmu “Rozhyshchenska malovanka” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://malovanka-shinok.blogspot.com/
 20. Kharrys H. Stanovlenye mezhdunarodnoho turyzma v XXI veke / H. Kharrys, R. Kats. –– M.: Fynansы y statystyka, 2000 – 218 c.
 21. Nessim H., Dodge M.R. Kształtowanie cen, strategie i procedure / H. Nessim., M.R Dodge M.R. // Warszawa, 1997. – S. 124-128.
 22. Sawicki B., Mazurek-Kusiak A.K. Agroturystyka w teorii i praktyce / B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak // Lublin, 2010. – 223 s.
Full text:

PDF