Nadiya Stetsko.

DEVELOPMENT FRAMEWORKS ETHNIC FEST TOURISM IN UKRAINE.

The article deals with theoretical and methodological foundations of research of ethnic fest tourism in Ukraine. There is researched the content of concepts of «state ethno-cultural policy», «fest tourism», «Ukrainian artistic tradition» as a part of national culture. It has been found that the subjects of the fest creation are organizers, participants of the presentation and the audience. It also has been determined that in scientific literature there are several similar in content concepts that have a real right to exist: «ethnic fest tourism», «ethnic-cultural tourism» and «ethnic tourism». The features of ethnic fest tourism, which is a complex phenomenon in which intertwine human needs and activities, natural, technical and economic processes, are explored. Scientific challenge is to identify patterns of this, although heterogeneous, but coherent phenomena. The article explores foreign and Ukrainian experience of ethnic tourism. The essence ethnic tourism and its components, foreign experience of ethnic tourism activities, the potential for the formation and development of ethnic tourism in Ukraine has been investigated. It has been found that ethnic fest tourism in Ukraine is represented with a wide range of cultural-cognitive tours, which are organized to visit national and international fairs and exhibitions, sporting events, etc. Nowadays these tours appear more often in the list of offered tourist services provided by travel companies. The research shows that Ukraine has great potential for development of ethnic tourism. There is shown the current state and prospects of ethnic fest tourism in Ukraine. The article explores festival tourism geography (territorial dimension), which is associated with preservation of ethnic and cultural mosaic of ethnic groups in Ukraine and is geographically localized in specific ethnographic regions, administrative and political units. The Carpathians and Crimea are the areas where polytechnic features of traditional culture and way of life are most preserved. Regional peculiarities of culture and life, folk songs and dances, holiday festivities are the important ethno-cultural resource. There is analysed the essence of ethnic fest tourism, current state of ethnic fest tourism, centres of ethnic fest tourism that form the main tourist flows and there were suggested the typical regions of Ukraine in the context of ethnic tourism.

Keywords: ethnic fest tourism in Ukraine, state ethno-cultural policy, festival tourism, Ukrainian artistic tradition as part of the national culture, ethnic tourism and typical regions of Ukraine.

References:

 1. Beydyk O.O. Rekreatsiyno-turyst·s’ki resursy Ukrayiny: metodolohiya ta metodyka analizu, terminolohiya, rayonuvannya / O.O. Beydyk. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr “Kyyivs’kyy universytet”, 2001. – 304s.
 2. Bozhe-Harn’e Zh., Shabo Zh. Ocherky po heohrafyy horodov: Per. s fr. K.T. Topurydze y S.N.Tahera / Vvodnaya stat’ya y red. V. V Pokshyshevskoho. – M.: Prohress 1967. – 424 s.
 3. Volkov Y.A. Эtnokul’turnыy turyzm v Krыmu: sushchnost’ y faktorыrazvytyya // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsyonal’noho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho. – Ser. “Эkonomyka y upravlenye”. T. 22 (61). – # 2. – 2009. – S. 113.
 4. Hrytsku-Andriyesh Yu.P. Festyval’nyy turyzm u systemi rekreatsiyno-turyst·s’koyi diyal’nosti / Yu.P. Hrytsku-Andriyesh, Zh.I. Buchko // Naukovyy visnyk Chernivets’koho universytetu. – 2010. – Vyp.519-520. – S.56-60.
 5. Dutchak O. I. Okremi aspekty rozvytku etnofestyval’noho turyzmu karpat·s’koho rehionu Ukrayiny (na prykladi L’vivs’koyi oblasti) / O.I. Dudchak // Suchasnyy sotsiokul’turnyy prostir 2014 : materialy naukovoyi konferentsiyi [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://int-konf.org/konf092014/874.
 6. Kozhemyakyna V.A. Korennыe narodы Kanadы: эtnoyazыkovыe y kul’turno-yazыkovыeproblemы //[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.iling-ran.ru/library/sborniki/for_lang/2009_01/3.pdf.
 7. Krachylo N.P. Heohrafyya turyzma /N.P. Krachylo. – K.: Vyshcha shkola. 1987. – 208 s.
 8. Kulakovs’ka I.M. Rozvytok etnichnoho turyzmu na Zhytomyrshchyni v chasy stanovlennya derzhavnosti Ukrayiny/ Kyyivs’kyy natsional’nyy universytetu kul’tury i mystetstv // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2012_3/26.pdf
 9. Leonova A.O. Derzhavna etnokul’turna polityka v suchasniy Ukrayini: Teoriya i praktyka: Monohr. – K.: DAKK KiM, 2005. – 275 s.
 10. Novyk A. Etnichni festyvali / Anna Novyk // Postup – 9 chervnya 2009. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu do dzherela: http://postup.brama.com/usual.php?what=64415
 11. Ofitsiynyy sayt turystychnoyi kompaniyi “Unikal’na Ukrayina” // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uu-travel.com/lang/ua/tour/id/poltavaopishne-051/.
 12. Ofitsiynyy sayt CIOFF (Mizhnarodnoyi rady orhanizatsiy fol’klornykh festyvaliv i narodnykh mystetstv) // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.cioff.org/contact-section.cfm?id=72.
 13. Petranivs’kyy V.L. Etnokul’turnyy i etnofestyval’nyy turyzm: teoriya i praktyka / V.L. Petranivs’kyy, A.S. Lysyk // Rozvytok etnoturyzmu : problemy ta perspektyvy : [Tekst] : zb. mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. Molodykh vchenykh (L’viv, 2-3 bereznya 2011r.) / – L’viv : LIET, 2011. – S. 28-41.
 14. Pro zatverdzhennya Poryadku orhanizatsiyi i provedennya v Ukrayini Mizhnarodnykh festyvaliv narodnoyi tvorchosti. Nakaz Ministerstva kul’tury i osvity vid 06.08.98 # 363 // [Elektronnyy resurs].— Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0629-98.
 15. Resursy etnycheskoho turyzma v Samarskoy oblasty: ucheb. posobye / Sost.: S.E.Zubov, M.V.Krzhyzhevskyy.– Samara, 2007. – S. 5.
 16. Rutyns’kyy M. Y. Etnofestnval’nny turyzm: teoretychni zasady y etnoheohrafichni aspekty orhanizatsiyi / M. Y. Rutyns’kyy, M.Ya. Topornyts’ka // Heohrafiya ta turyzm: Nauk. zb. / Vidp. red. Ya. B. Oliynyk. – K.: Al’terpres, 2011. – Vyp. 16. – S. 82-93.
 17. Topchiyev O. H. Suspil’no-heohrafichni doslidzhennya: metodolohiya, metody, metodyky: Navchal’nyy posibnyk / O.H. Topchiyev. – Odesa: Astroprynt, 2005. – 632 s.
 18. Euro-Festival Project: Arts Festivals and European Public Culture. – [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu http://www.euro-festival.org/
 19. Daine O”Sullivan. Festaval Tourism: A Contributor to Sustainable Local Economic Development / O”Sullivan Daine, J. Jakson Marion // Jornal of sustanable tourism. 2002. – Vol.10. – N.4.

FULL TEXT:

PDF