Nadiya СHІR, Irina YERKO, Roman KACHAROVSKY, Olena ANTYPIUK.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM INFRASTRUCTURE IN MANEVYCHI DISTRICT  OF VOLYN REGION

Complex evaluation of the opportunities of tourism infrastructure development  in Manevychi district of Volyn region was realized. The main task of the article is to determine the level of the tourism infrastructure development in Manevychi district and its role in forming of the main principles of economic development of the district. Scientific researches of this themes were analyzed. Socially-geographical location of the district was described.  It was researched the naturally-resourceful potential. Socially-historical, recreational and tourist resources were characterized. It was researched the elements of tourism infrastructure in district namely: establishments of temporary accomodation, nutrition, leasure and everyday serving, transport infrastructure, communication and providing with information and the coefficients of their providing were determined. Main problems of srtuctural elements of tourism infrastructure were determined and possible ways of its solution were offered. Problem questions arising in tourism development were characterized. Immediate measures of tourism infrastructure improvement in district were determined. Conclusions and prospects of further research were given. The advantageous geographical location of the Manevitsky district contributes to the development of tourist infrastructure, which accordingly increases the share of tourism as an industry in the region’s economy. The degree of formation of the tourist infrastructure of the district is quite significant, although each link requires a separate, integrated, systematic approach to improving, reforming and developing the infrastructure of tourist services at the proper European level. In the process of transformation, the latest trends in the development of the tourism industry with the use of modern nanotechnologies and information systems should be used, which will allow, in the short term, to ensure long-term financial stability and address a number of social problems in the area.

Key words: tourism, tourism infrastructure, establishments of temporary accomodation,establishments of restaurant economy, Manevychi district, Volyn region.

References:

 1. Atlas istorii kultury Volynskoi oblasti / vidp. red. F. V. Zuzuk. – Lutsk : Red.-vyd. vid. «Vezha» Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2008. – 112 s.
 2. Volyn turystam: [karta do Yevro-2012] : avt. Kolektyv : F. V. Zuzuk, Z. K. Karpiuk, O. V. Antypiuk, O. L. Dymshyts, L. K. Koloshko, R. Ye. Kacharovskyi; Laboratoriia kraieznavchykh atlasiv Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk : Red.-vyd. vid. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2012. – 1 k. (2ark.).
 3. Holovne upravlinnia statystyky u Volynskii oblasti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
 4. Informatsiinyi potentsial turystskykh kart dlia populiaryzatsii rekreatsiinykh mozhlyvostei rehionu (na prykladi karty «Volyn – turystam») / Zoia Karpiuk, Roman Kacharovskyi, Olena Antypiuk, Lesia Koloshko // Materialy IX Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. «Tendentsii ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsii» : zb. nauk. pr. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015. – Vyp. 9. – S. 23–27.
 5. Karpiuk Z. K. Turystska pryvablyvist Lokachynskoho raionu Volynskoi oblasti // Z. K. Karpiuk, R. Ye. Kacharovskyi, O. V. Antypiuk // Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Tendentsii rozvytku turystychnoi industrii v umovakh hlobalizatsii»: zb. nauk. pr. – Uzhhorod, 2017. – S.29-32. m. Uzhhorod, 27 – 28 kvitnia 2017 r.
 6. Oliinyk Ya.B. Suspilno-heohrafichne doslidzhennia turystychnoi infrastruktury Volynskoi oblasti : monohrafiia / Ya.B. Oliinyk, I.V. Yerko. – Lutsk : PrAT «Volynska oblasna drukarnia», 2014. – 164 s.
 7. Prostorovo-terytorialni osoblyvosti rozmishchennia pryrodnykh ta istoryko-kulturnykh ob’iektiv vzdovzh osnovnykh elementiv transportnoi infrastruktury Volyni / Z. K. Karpiuk, R. Ye. Kacharovskyi, O. V. Antypiuk, L. K. Koloshko // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». – № 1(5). – Vol. 5. – January 2016. – P. 80–88. – [Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23–24, 2015, Abu-Dhabi, UAE»].
 8. Cherchyk L. M. Rekreatsiini resursy: teoriia ta metodolohiia : navch. posib. / L. M. Cherchyk. – Lutsk : LNTU, 2009. – S. 14–24.
 9. Cherchyk L.M. Turystychno-rekreatsiinyi kompleks Volynskoi oblasti: peredumovy rozvytku : monohrafiia. Chastyna 1 / L.M. Cherchyk, O.V. Mishchenko, I.V. Yerko. – Lutsk : Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky ,2014. – 128 s.
 10. Chyr N. V. Otsinka suchasnoho stanu ta perspektyv rozvytku turystskoi infrastruktury Liubomlskoho raionu Volynskoi oblasti / N. V. Chyr, R. Ye. Kacharovskyi, O. V. Antypiuk // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii : zb. nauk. pr. / za zah. red. F. V. Zuzuka. – Lutsk : PP Ivaniuk V.P., 2017. – № 14. – S. 88–92.
 11. Chyr N. V. Turystychna infrastruktura yak skladova turystychno-rekreatsiinoho potentsialu Starovyzhivskoho raionu Volynskoi oblasti / N.V.Chyr, R.Ye. Kacharovskyi // Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Teoretychni i prykladni napriamky rozvytku turyzmu ta rekreatsii» : zb. nauk. pr. – Kirovohrad, 2016. – S. 339-347.

PDF