Mykola KARABINIUK, Anatoliy MELNYK.

HISTORY OF STUDYING OF THE NATURAL TERRITORIAL COMPLEXES OF THE SUBALPINE AND ALPINE HIGHLANDS OF LANDSCAPE OF CHORNOHORA

Investigation of natural territorial complexes of the subalpine and alpine highlands of Chornogory began in the 1960s. G. Miller made the greatest contribution to the study of the genesis, properties and spatial location of the Chornogory geocomplexes. He compiled the first landscape map on the entire territory of Chornogory on the level of terrain and complex tracts, isolated in the highland part of the terrain of the area of the polonin highlands and the ancient glacial highlands with a system of smaller morphological units (tracts), maps are mapped and the morphological structure is analyzed within the boundaries of the transect from the White Tysa River through Petros mountain to the Lazeshchyna River and the upper reaches of the Prut River and the Pogorelets River. Gerenchuk (1968) distinguished in Chornogory landscape levels which later after G. Miller he considered as high-altitude areas. Within them, due the features of the geological structure he distinguished the areas that subsequently were reflected in such a morphological unit of the landscape as a striya (system of lithologically homogeneous tracts), justified by G. Miller (1972, 1974). Since the beginning of the 90s of the twentieth century landscape studies were conducted mainly in the north-eastern sector of Chornogory, mainly in the basins of the Prut and Bystreets rivers (A. Melnik, P. Schuber (1991), A. Melnik (1992), B. Mukha (2003)) and, partly, in the southwest – in the basin of the Hoverla River (G. Miller, O. Fedirko and V.Brusak (1997)). Landscape study of avalanche cells in the highlands of Chornogory was carried out by P. Tretiak (1980), E. Tikhanovich (2016), E. Tikhanovich, V. Bilanyuk (2017), the upper boundary of the forest – A. Baytsar (1994, 2003), distribution of negative physical and geographical processes – B. Mukha (2003), soil cover – P. Schuber (1994, 2003), vegetation cover – B.Senchina (2001, 2003 ), high-level geocomplexes for recreation purposes – I. Rozhko (2000), I. Rozhko, V. Matviyev, V. Brusak (2011). Today, the high-mountain geocomplexes of the north-eastern sector of the Chornogora landscape within the basins of the Prut, Bystrec and Pogorelets streams are explored the best (G. Miller (1972, 1974), A. Melnik and P. Schuber (1991), A. Melnik (1992), etc.). Instead, the natural territorial complexes of the south-western sector are investigated only at level of altitude areas (G. Miller (1963), A. Melnik (2009)), so it requires a detailed large-scale landscape mapping.

Key words: history of research, Chornohora, subalpine and alpine highlands, natural territorial complex, landscape structure.

References:

 1. Baitsar A. L. Verkhnia mezha lisu v landshaftnykh kompleksakh Ukrainskykh Karpat: Avtoref. dys. …kand. heohr. nauk / A. L. Baitsar. – – 1994. – 21 s.
 2. Baitsar A. L. Verkhnia mezha lisu / A. L. Baitsar // Chornohirskyi heohrafichnyi statsionar. Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2003. – S. 68–74.
 3. Herenchuk K. I. Landshafty / K. I. Herenchuk // Pryroda Ukrainskykh Karpat // [Za red. I. Herenchuka]. – Lviv, 1968. – C. 208–238.
 4. Herenchuk K.I. Landshafty ta pryrodni raiony / K. I. Herenchuk // Pryroda Zakarpatskoi oblasti / [Za red. K. I. Herenchuka]. – Vyd-vo Lviv. un-tu imeni Ivana Franka, 1981. – S. 126‒135.
 5. Zahulska O. B. Pryrodni terytorialni kompleksy verkhivia riky Prut u mezhakh Chornohory / [O. B. Zahulska, V. I. Bilaniuk, A. V. Melnyk ta in.] // Pryrodni terytorialni kompleksy y ekosystemy verkhivia richky Prut: funktsionuvannia, monitorynh, okhorona. Materialy naukovo-praktychnoi rehionalnoi konferentsii, prysviachenoi 30-richchiu navchalnoi i naukovoi diialnosti Chornohirskoho heohrafichnoho statsionaru Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (15‒17 travnia 2009 r.). ‒ Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2009. ‒ S. 36‒72.
 6. Mel’nik A. V. Landshaftnyj monitoring Karpat. Ch.2. Monitoring prirodnyh territorial’nyh kompleksov Ivano-Frankovskoj oblasti (v predelah Karpat). – L’vov, 1992. – 293 s. Dep. v Ukr INTJeI 01.06.92 №778-Uk-92.
 7. Melnyk A. V. Ukrainski Karpaty: ekoloho-landshaftoznavche doslidzhennia / A. V. Melnyk. – Lviv, 1999. – 286 s.
 8. Melnyk A. V. Landshaftna struktura / A. V. Melnyk // Chornohirskyi heohrafichnyi statsionar. Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2003. – S.9–22.
 9. Miller G. P. Opyt landshaftnogo analiza vysokogor’ja hrebta Chernogora v Ukrainskih Karpatah / G. P. Miller. // Geograficheskij sbornik. – 1961. – №6. – S. 20–36.
 10. Miller G. P. Struktura, genezis i voprosy racional’nogo ispol’zovanija landshafta Chernogory v Ukrainskih Karpatah : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. geogr. nauk : spec. 00.01 / G. P. Miller. – L’vov: L’vov un-t., 1963. – 23 s.
 11. Miller G. P. Polevaja landshaftnaja s’emka gornyh territorij / G. P. Miller. L’vov: Izd-vo L’vov. un-ta, 1972. – 167 s.
 12. Miller G. P. Landshaftnye issledovanija gornyh i predgornyh territorij / G. P. Miller. – L’vov: Vishha shk., 1974. – 202 s.
 13. Miller H. P. Karpaty Ukrainski / H. P. Miller, M. Fedirko // Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. – Kyiv: Holovna red. URE im. P. M. Bazhana, 1990. – T.2. – C. l13–114.
 14. Miller H. P. Landshaftna dyferentsiatsiia terytorii KBZ // Bioriznomanittia Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka / H. P. Miller, O. M. Fedirko, V. P. Brusak. – K.: InterEkoTsentr, 1997. – S. 96–113.
 15. Mukha B. P. Dukh chasu, derzhavnoho ustroiu i doslidnykiv Chornohory / B. P. Mukha // Pryrodni terytorialni kompleksy y ekosystemy verkhivia richky Prut: funktsionuvannia, monitorynh, okhorona. Materialy naukovo-praktychnoi rehionalnoi konferentsii, prysviachenoi 30-richchiu navchalnoi i naukovoi diialnosti Chornohirskoho heohrafichnoho statsionaru Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (15‒17 travnia 2009 r.). ‒ Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2009. ‒ S. 16‒28
 16. Rozhko I. M. Rekreatsiina otsinka hirskykh pryrodno-terytorialnykh kompleksiv dlia potreb turyzmu (na prykladi Ukrainskykh Karpat) : Avtoref. dys. …kand. heohr. nauk / I. M. Rozhko / Lviv. – 2000. – 22 s.
 17. Rozhko I. M. Heohrafo-ekolohichni marshruty Chornohory: navch. posibnyk / I. M. Rozhko, V. P. Matviiv, V. P. Brusak. – Lviv: Vydav tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2011. – 224 s.
 18. Rybin N. N. Chernogorskaja podoblast’ / N. N. Rybin, P. N. Cys’ // Fiziko-geograficheskoe rajonirovanie Ukrainskoj SSR. – K.: Iz-vo Kiev. un-ta, 1968. – S. 618–625.
 19. Senchyna B. V. Ekoloho-heohrafichni zakonomirnosti poshyrennia populiatsii arkto-alpiiskykh vydiv roslyn v Ukrainskykh Karpatakh : Avtoref. dys. …kand. heohr. nauk / B. V. Senchyna. – Lviv, 2001 – 21 s.
 20. Senchyna B. V. Roslynnyi pokryv / B. V Senchyna // Chornohirskyi heohrafichnyi statsionar. Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2003. – S.43–54.
 21. Tykhanovych Ye. Ye. Poshyrennia i dynamika lavynnykh pryrodnykh terytorialnykh kompleksiv v Ukrainskykh Karpatakh : Avtoref. dys. …kand. heohr. nauk / Ye. Ye. – Kyiv, 2016. – 20 s.
 22. Tykhanovych Ye. Ye. Lavyny Ukrainskykh Karpat: poshyrennia i dynamika: monohrafiia / Ye. Ye. Tykhanovych, V. I. Bilaniuk. – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. – 196 s.
 23. Tretjak P. R. Lavinnye ochagi v lesistyh serednegornih landshaftah i puti ih lokalizacii : Avtoreferat dis. … kandidata geografіchnih nauk / P. R. Tretjak. – L’vіv, 1980. – 24 s.
 24. Fedirko O. M. Deiaki pidsumky ta perspektyvy landshaftnoho vyvchennia Chornohory / O. M. Fedirko // Pryrodni terytorialni kompleksy y ekosystemy verkhivia richky Prut: funktsionuvannia, monitorynh, okhorona. Materialy naukovo-praktychnoi rehionalnoi konferentsii, prysviachenoi 30-richchiu navchalnoi i naukovoi diialnosti Chornohirskoho heohrafichnoho statsionaru Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (15‒17 travnia 2009 r.). ‒ Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2009. ‒ S. 6‒7.
 25. Fizyko-heohrafichne raionuvannia Ukrainskykh Karpat / H. P. Miller, O. M. Fedirko // Chornohirskyi heohrafichnyi statsionar. Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2003. – S.7.
 26. Shuber P. M. Landshaftne obumovlenist dyferentsiatsii gruntovoho pokryvu Ukrainskykh Karpat : Avtoref. dys. …kand. heohr. nauk / P. M. Shuber. – Lviv, 1994 – 22 s.
 27. Shuber P. M. Grunty / P. M. Shuber // Chornohirskyi heohrafichnyi statsionar. Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydav. tsentr LNU im. Ivana Franka, 2003. – S.43–54.
 28. Melnyk A. Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykladzie Czarnohory) / A. Melnyk // Ekologia krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, 2009. – s. 161–166.
 29. Świderski B. Geomorfologia Czarnohory = Géomorphologie de la Czarnohora (Karpates orientales polonaises): z barwną mapą geomorfologiczną w skali 1:25 000 / B. Świderski. – Warszawa: Wydaw. Kasy im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1938. – 106 s.

PDF