Mykhailo MELNIICHUK, Taras BEZSMERTNIUK

NATURE RESERVE COMPONENT OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF RIVNE REGION.

 In the article the nature reserved fund of Rivne region and its place in the structure of the recreational potential of the region are considered. The results of research of nature reserved fund of Rivne region are represented. The problems and prospects of tourist and recreational use of natural protected areas and objects of the region were analyzed. The role and importance of nature reserved fund for the development of recreational industry of Rivne region are considered.

Key words: nature reserved fund, natural protected areas and objects, recreational potential, recreational industry, Rivne region.

References:

 1. Beidyk O.O. Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia / Beidyk O.O. – K.: Vydavnychyi tsentr KNU im. T.H. Shevchenka, 2001. – 395 s.
 2. Hetman V. I. Natsionalnyi pryrodnyi park «Dermansko-Ostrozkyi»: rekreatsiino-piznavalni resursy / V. I. Hetman // Heohrafiia, Ekolohiia, Turyzm: teoriia, metodolohiia, praktyka. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 25-richchiu heohrafichnoho fakultetu Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka (21-23 travnia 2015 r.) – Ternopil: SMP “Taip”, 2015. – S. 351 – 353.
 3. Dmytruk O.Yu., Dmytruk S.V. Ekoturyzm : Navchalnyi posibnyk. – K.: Alterpres, 2009. – 358 s.
 4. Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Rivnenskii oblasti u 2013 rotsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/dopovid_2013.pdf
 5. Zakon Ukrainy “Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
 6. Zapovidni obiekty Rivnenshchyny [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ecorivne.gov.ua/reserve/
 7. Korotun I.M., Korotun L.K. Heohrafiia Rivnenskoi oblasti: pryroda, naselennia, hospodarstvo, ekolohiia. Navch. pidruchnyk. – Rivne, 1996. – 380 s.
 8. Masliak P.O. Rekreatsiina heohrafiia : navch. posib. / P.O. Masliak. – K.: Vyd-vo “Znannia”, 2008. – 343 s.
 9. Ofitsiinyi sait informatsiinoho internet-portalu “Volyn turystychna” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.volyntravel.com.ua/
 10. Polozhennia pro natsionalnyi pryrodnyi park “Dermansko-Ostrozkyi” [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua/docs/normakty/dod%20do%20273.doc
 11. Pryrodno-zapovidnyi fond Rivnenskoi oblasti / Derzh. upr. okhorony navkolysh. pryrod. seredovyshcha v Rivnen. obl. ; Rivnen. tsentr marketynhovykh doslidzh., [avtor y uporiad. : H. M. Antonova ta in. ; nauk. red. Yu. M. Hryshchenko ; peredm. : P. D. Kolodych, Yu. M. Hryshchenko, H. M. Mykytyn ; fotoil. : B. M. Bertash]. – Rivne : Volyn. oberehy, 2008. – 216 s. : il.
 12. Stratehiia rozvytku Rivnenskoi oblasti na period do 2020 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/8/strategiya.pdf
 13. Tokar O. I. Terytorii ta obiekty pryrodno-zapovidnoho fondu v systemi resursiv rekreatsii i turyzmu Rivnenskoi oblasti / O. I. Tokar // Zberezhennia ta vidtvorennia bioriznomanittia pryrodno-zapovidnykh terytorii : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 10-richchiu Rivnen. pryrod. zapovidnyka (m. Sarny, 11 – 13 cherv. 2009 r.) / Rivnen. pryrod. zapovidnyk; redkol.: M. D. Budz, N. O. Voloshynova, Yu. M. Hryshchenko ta in. – Rivne : Rivnen. druk. 2009. – 936 s.
 14. Fomenko N.V. Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2007. – 312 s.
Full text:

PDF