Miroslava PETROVSKA, Viktoria PANTYLEY, Oksana ARTEMENKO

FACTORS INFLUENCING HEALTH POTENTIAL OF CHILDREN’S POPULATION IN LVIV REGION.

The demographic indicators of children population in L’viv Region were examined. In 2012 population of Lviv region was 2533.3 thousands (5.5% of overall population in Ukraine), out of this, 395.9 thousand were children under 14 years old (15.7% of overall population of Lviv region and 6% of overall children population of Ukraine). The density of children population is 18.1 per km2. The birth coefficient is 11.9‰, death rate – 12.5‰. Children under age 14 are 1.04% of overall number of deceased. The reasons of mortality of children under 14 years old are identified. The primary reasons found to be congenital malformations, deformations and chromosome anomalies (84 cases or 41%) while the least number of deaths caused by deceases of digestive organs (3 cases or 2%). The structure of children’s morbidity was investigated. The prevailing are respiratory diseases –1050.8 per 1,000 children (72% of overall cases). The factors influencing the children’s health potential (local budgets spending on healthcare, average monthly salary, environmental situation in the region) have been studied. The correlation between these factors and children morbidity has been examined. The reasons of children disabilities were investigated. The health state of children population as well as specific factors that contribute its developing has been investigated by using questionnaire among randomly selected households with children of age 0-14 years old in Lviv region.

Key words: children, population, morbidity, health potential, Lviv region.

References:

 1. Artemenko O. V. Medy`ko-geografichny`j analiz dy`tyachogo naselennya L`vivs`koyi oblasti / V. Artemenko // IX Vseukrayins`ka students`ka naukova konferenciya “Suchasni problemy` pry`rodny`chy`x nauk”. – Nizhy`n, 23-24 kvitnya 2014 r. – s. 65-66.
 2. Gozak S. V. Dy`namika invalidnosti dy`tyachogo naselennya Ukrayiny` / V. Gozak, L. V. Syery`x, T. V. Stankevy`ch, O. O. Filonenko. – Ky`yiv, 2009. – 9 s.
 3. Guczulyak V. M. Istoriya rozvy`tku ta suchasny`j stan medy`ko-geografichny`x doslidzhen` / M. Guczulyak, K. P. Muxa // Visny`k L`viv. un-tu. 2009. – Seriya geogr. – Vy`p. 36. – S. 115-121.
 4. Guczulyak V. M. Medy`chna geografiya: Ekologichny`j aspekt: [navch. posibn.] / M. Guczulyak. – Chernivci: Ruta, 2008. – 132 s.
 5. Demografichny`j shhorichny`k naselennya L`vivs`koyi oblasti za 2009 rik. – L`viv, 2010. – 105 s.; za 2010 rik. – L`viv, 2011. – 102 s.; za 2011 rik. – L`viv, 2012. – 100 s.; za 2012 rik. – L`viv, 2013. – 100 s.
 6. Kiptach F. Depresy`vni regiony` Ukrayiny`: ekologichna komponenta: [monografiya]. – L`viv: Vy`davny`chy`j centr LNU imeni Ivana Franka, 2008. – 288 s.
 7. Medy`ko-geografichny`j atlas Ukrayiny` / Baranovs`ky`j V. A., Py`rozhenko K. G., Shevchenko V. O. – K.: Zeleny`j svit, 1995. Vy`p. 1. – 32 s.
 8. Petrovs`ka M. A. Medy`ko-geografichny`j analiz dy`tyachogo naselennya L`vivs`koyi oblasti / A. Petrovs`ka // Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Volody`my`ra Gnatyuka. – Ternopil`, 2013. – Seriya: geografiya. – # 1 (vy`pusk 34) – s. 190-197.
 9. Petrovs`ka M. A. Medy`ko-geografichny`j analiz naselennya L`vivs`koyi oblasti / A. Petrovs`ka, O. V. Py`ly`povy`ch // Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Volody`my`ra Gnatyuka. – Ternopil`, 2013. – Seriya: geografiya. – # 2 (vy`pusk 35) – s. 53-60.
 10. Sy`dorenko G. Y`. Aktual`nыe problemы y`zucheny`ya vozdejstvy`ya faktorov okruzhayushhej sredы na sostoyany`e zdorov`ya / Y`. Sy`dorenko, G. Y`. Rumyancev, S. M. Novy`kov // Gy`gy`ena y` sany`tary`ya. – 1998. – 69 s.
 11. Social`no-demografichni xaraktery`sty`ky` domogospodarstv u 2013 r.: staty`sty`chny`j zbirny`k. – Ky`yiv, 2013. – 36 s.
 12. Staty`sty`chny`j dovidny`k pokazny`kiv stanu zdorov’ya naselennya ta diyal`nosti likuval`no-profilakty`chny`x ustanov L`vivs`koyi oblasti za 2011 rik. – L`viv, 2012. – 238 s.
 13. Staty`sty`chny`j zbirny`k kil`kosti naselennya L`vivs`koyi oblasti za 2009 rik. – L`viv, 2010. – 71 s.; za 2010 rik. – L`viv, 2011. – 76 s.; za 2011 rik. – L`viv, 2012. – 76 s.
 14. Staty`sty`chny`j zbirny`k. Dovkillya L`vivshhy`ny` za 2012 rik. – L`viv, 2013. – 113 s.; za 2013 rik. – L`viv, 2014. – 115 s.
 15. Staty`sty`chny`j zbirny`k. Social`ni indy`katory` rivnya zhy`ttya naselennya za 2012 rik. – L`viv, 2013. – 172 s.
 16. Staty`sty`chny`j shhorichny`k L`vivs`koyi oblasti za 2012 rik // chasty`na II. – L`viv, 2013. – 465 s.; za 2013 rik // chasty`na II. – L`viv, 2014. – 264 s.
 17. Shevchuk L. T. Osnovy` medy`chnoyi geografiyi / T. Shevchuk. – L`viv, 1997. – 168 s.
 18. Becker G. S., 1981, A Treatise of the Family. Harvard University Press, Cambridge. – 1981. – S. 304.
 19. Pantylej W., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludnoci Ukrainy i Polski w latach 1990-2002. Wydawnictwo UMCS, Lublin. – S. 300.
 20. Pantyley V., 2014, Demographic and health situation of children in conditions of economic destabilization in the Ukraine, [in.:] Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Vol 21, No 1, p. 79-85.
 21. Ryul` V. O., 2012, Sociologizaciya ditej transkordonny`x migrantiv v sy`stemi podolannya zhy`ttyevy`x trudnoshhiv (na pry`kladi Zakarpats`koyi oblasti). Avtoreferat na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data sociologichny`x nauk. Klasy`chny`j pry`vatny`j universy`tet, Zaporizhzhya.
 22. Shablij O. I. Problemy i zadania rozwoju geografii medycznej na Ukraine / O. I. Shablij // Zdrowie a środowisko : Materiały konferencji naukowej z geografii medycznej. – Lublin, 1993. – S. 32–35.
 23. Shablij O. I. Regionalne osobliwości “wyczerpania” ludności jako aktualny problem geografii medycznej (na przykładzie obwodu Lwowskiego) / O. I. Shablij, L. T. Shevczuk // Zdrowie a środowisko : Materiały konferencji naukowej z geografii medycznej. – Lublin, 1993. – S. 85–87.
 24. Naselennya L`vivs`koyi oblasti [elektronny`j resurs]. − Rezhy`m dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/naselennya_L`vivs`koyi_oblasti
 25. Staty`sty`chni tably`ci vid A do Ya [elektronny`j resurs]. − Rezhy`m dostupu: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/az.html
Full text:

PDF