Lyubov YANKOVS’KA.

DISTRICTING AS A METHOD OF ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL INVESTIGATIONS

Basic definitions are analyzed; the object and the subject of the research in ecological-geographical districting and the aim of this districting are characterized. Ecological-geographical district is defined as the main taxonomic unit of this districting, and its most important features are described.  The main criteria of the ecological-geographical districting such as the potential of stability of natural systems, the intensity of anthropogenic pressure and the level of anthropogenic transformation of the landscapes are proposed. The methodology of the ecological-geographical districting is described.

Keywords: ecological-geographical districting, ecological-geographical district, potential of stability of the landscape, anthropogenic pressure, anthropogenic transformation.

References:

 1. Baranovskyi V.A. Ekolohichna heohrafiia i ekolohichna kartohrafiia. – K.: Fitosotsiotsentr, 2001. – 252 s.
 2. Voloshchuk V.M., Hrodzynskyi M.D., Shyshchenko P.H. Heohrafichni problemy staloho rozvytku Ukrainy // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – 1998. – № 1. – 13-18.
 3. Hrodzynskyi M.D. Osnovy landshaftnoi ekolohii: Pidruchnyk. – K.: Lybid, 1993. – 224 s.
 4. Dudnyk I.M., Karpenko N.M. Landshaftna kontseptsiia v ekoloho-heohrafichnomu raionuvanni // Landshaft yak intehruiucha kontseptsiia KhKhI st. – K., 1999. – S. 212-216.
 5. Denysyk H.I. Etapy rozvytku kompleksnykh pryrodnychykh doslidzhen terytorii Pravoberezhnoi Ukrainy // Materialy nauk. konferentsii, prysviachenii 95 richnytsi vid dnia narodzhennia prof. Kubiiovycha „Istoriia ukrainskoi heohrafii i kartohrafii”. – Ternopil, 1996. – S.138-140.
 6. Koinova I.B. Antropohenna transformatsiia landshaftnykh system Zakhidnoi chastyny Volynskoho Polissia: Avtoref. dys. … kand. heohr. nauk: 11.00.11 / Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka – Lviv, 1999. – 20 s.
 7. Palamarchuk M.M., Palamarchuk O.M., Sotsialno-ekonomichne raionuvannia Ukrainy: teoretychni osnovy, dosvid rozrobky konkretnykh system // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – 1997. – № 2. – S.10-15.
 8. Rudenko L.H., Parkhomenko H.O., Molochko A.M. y dr. Kartohrafycheskye yssledovanyia pryrodopolzovanyia (teoryia y praktyka rabot). – K.: Naukova dumka, 1991. – 212 s.
 9. Tsaryk L.P. Pro definitsii ekoloho-heohrafichnykh doslidzhen i kryterii otsinky ekoloho-heohrafichnykh sytuatsii // Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu. Seriia: Heohrafiia. – Chernivtsi: ChDU, 1998. – Vyp. 31. – S.57-63.
 10. Tsaryk L.P., Tsaryk T.Ie. Pro ekoloho-heohrafichne raionuvannia terytorii // Materialy tretoi zvitnoi naukovoi konferentsii vykladachiv ta studentiv heohrafichnoho fakultetu Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu za 1992 rik. – Ternopil, 1993. – S.16-20.
 11. Shevchenko L.M. Bazovi ekoloho-heohrafichni poniattia i terminy // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – 1997. – № 3. – S. 64-67.
 12. Shyshchenko P.H. Pryntsypы y metodы landshaftnoho analyza v rehyonalnom proektyrovanyy: Monohrafyia. – K.: Fytosotsyotsentr, 1999. – 284 s.
 13. Iakushyk I.D. Pryntsypy i metodyka ekoloho-ekonomichnoho raionuvannia // Materialy tretoi zvitnoi naukovoi konferentsii vykladachiv ta studentiv heohrafichnoho fakultetu Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu za 1992 rik. – Ternopil,   1993. – S.57.5. – 24 s.
 14. Iankovska L.V. Ekoloho-heohrafichne raionuvannia Ternopilskoi oblasti: Monohrafiia. / L.V. Yankovska – Ternopil: TNPU, 2016. – 156 s.

PDF