Lyubov YANKOVS’KA.

ECOLOGICAL SITUATION WITHIN THE FLAT TERRITORIES OF TERNOPIL REGION (ACCORDING TO THE SCHEME OF THE ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL REGIONALIZATION).

The criteria, principles and methods of the ecological-geographical regionalization are proposed. The territorial aspects of the potential of the landscape’s stability and the level of the anthropogenic transformation of the landscape systems are evaluated and analyzed; the ecological situation within the plains of Ternopil region is characterized. On the basis of the ecological-geographical regionalization scheme the trends and ways of the optimization of the structure of the territorial usage are grounded. The growth of technological influence on the nature has provoked different ecological problems including environmental pollution and landscapes degradation. The changing of the landscape’s structure because of economic activity provokes the destruction of the natural mechanism of the landscape’s regeneration. As a result of landscape’s transformation is the exhausting of many kinds of natural resources that make the foundation of economical production. The analysis of the ecological situation in Ternopil region is based on such criteria as potential of landscape’s stability and the level of the landscape’s transformation because of technological influence. The definition of “landscape’s stability” can be interpreted as the landscape’s possibilities to   renew their structure and function after economical influence owing to the natural mechanisms. The method of investigation is based on the separated evaluation of the possibilities for cleaning and renewing such landscape’s components as atmospheric air, waters, soils and vegetation owing to the natural mechanisms. The combined and complex analyze of the landscape’s stability is carried out taking into account the connections between the main landscape’s components. The evaluated potential of landscape’s stability can be used as the fundamental for the calculation of the intensivity of anthropogenic influence on the nature of the region for searching the balance between the economical development and environmental protection. The main directions of the regulation and harmonization of the ecological, economic and social  development of Ternopil region according to the principles of the sustainable development (Rio,1992) are worked out.

Key words: ecological-geographical regionalization, potential of stability, anthropogenic pressure, anthropogenic transformation, flat landscape.

References:

 1. Baranovs’kyy V.A. Ekolohichna heohrafiya i ekolohichna kartohrafiya. – K.: Fitosotsiotsentr, 2001. – 252s.
 2. Barna I. Vplyv statsionarnykh dzherel zabrudnennya na ekostan atmosfernoho povitrya rayoniv Seredn’oho Podnistrov”ya. / Barna I., Yankovs’ka L. // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya. Spetsial’nyy vypusk: stale pryrodokorystuvannya pidkhody, problemy, perspektyva. – Ternopil’: SMP «Tayp». – #1 (vypusk.27). – 2010. – S. 245-250.
 3. Svynko Y. Narys pro pryrodu Ternopil’s’koyi oblasti: heolohichne mynule, suchasnyy stan. – Ternopil’: Navchal’na knyha-Bohdan, 2007. – 192s.
 4. Stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha Ternopil’s’koyi oblasti u 2015 rotsi / Derzhavne upravlinnya ekolohiyi i pryrodnykh resursiv u Ternopil’s’kiy oblasti. – Ternopil’, 2016. – 120 s.
 5. Tsaryk L. Landshaftno-ekolohichna optymizatsiya rehional’nykh heosystem oblasnoho rivnya // Naukovi zapysky Ternopil’s’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Heohrafiya. – 2003. – # 1. – S. 118-123.
 6. Tsaryk L. Heoekolohichni problemy mista Ternopolya / Tsaryk L., Tsaryk P., Vitenko I. // Naukovi zapysky. Seriya: Heohrafiya. – Ternopil’: SMP «Tayp», 2013. – #2. – S.192-199.
 7. Shyshchenko P.H. Pryntsypы y metodы landshaftnoho analyza v rehyonal’nom proektyrovanyy: Monohrafyya. – K.: Fytosotsyotsentr, 1999. – 284s.
 8. Yankovs’ka L.V. Ekoloho-heohrafichne rayonuvannya Ternopil’s’koyi oblasti: Monohrafiya. / L.V. Yankovs’ka – Ternopil’: TNPU, 2016. – 156s.
 9. Yankovs’ka L., Barna I. Statsionarni dzherela zabrudnennya ta yikh vplyv na formuvannya ekostanu atmosfernoho povitrya Ternopil’s’koho rayonu / Yankovs’ka L., Barna I. // Stale pryrodokorystuvannya: pidkhody, problemy, perspektyva. Materialy naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 10-iy richnytsi kafedry heoekolohiyi ta 25-iy richnytsi kafedry fizychno heohrafiyi (28-29 travnya 2010 roku). – Ternopil’: Pidruchnyky i posibnyky, 2010. – S. 99-100.
 10. Yankovs’ka L.V. Potentsial stiykosti landshaftiv Zakhidnoho Podillya do antropohennykh vplyviv. // Naukovi zapysky TNPU im. V.Hnatyuka. Seriya: heohrafiya. Spetsial’nyy vypusk. – Ternopil’: SMP «Tayp». – #1 (vypusk 40). – 2016. – S.207-212.
 11. Yankovs’ka L.V. Ekosytuatsiya u mezhakh horbohirnykh terytoriy Ternopil’s’koyi oblasti (vidpovidno do skhemy ekoloho-heohrafichnoho rayonuvannya oblasti). //  Naukovi zapysky TNPU im. V.Hnatyuka. Seriya: heohrafiya.– Ternopil’: SMP «Tayp». – #2 (vypusk 41). – 2016. – S.196-201.

Full text:

PDF