Lyubov YANKOVS’KA.

ECOLOGICAL SITUATION WITHIN THE MOUNTAINOUS TERRITORIES OF  TERNOPIL REGION (ACCORDING TO THE SCHEME OF THE ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL REGIONALIZATION).

The growth of technological influence on the nature has provoked different ecological problems including environmental pollution and landscapes degradation. The changing of the landscape’s structure because of economic activity reduce to the destruction of the natural mechanism of the landscape’s regeneration. As a result of such landscape’s transformation is the exhausting of many kinds of natural resources that make the foundation of industrial and agricultural production and recreation development. According to the principles of the statement development it is necessary to work out the main directions of the regulation and harmonization of the ecological, economic and social development of Ternopil region. The criteria, principles and methods of the ecological-geographical regionalization are proposed. The territorial aspects of the potential of the landscape’s stability and the level of the anthropogenic transformation of the landscape systems are evaluated and analyzed; the ecological situation within the mountainous part of  Ternopil region is characterized. The map of the ecological-geographical regionalization of the Ternopil region’s territory is composed. On the basis of the ecological-geographical regionalization scheme the trends and ways of the optimization of the structure territorial usage are grounded.

Key words: ecological-geographical regionalization, potential of stability, anthropogenic influence, landscape.

References:

  1. Voloshchuk V.M. Heohrafichni problemy staloho rozvytku Ukrayiny / V.M.Voloshchuk, M.D.Hrodzyns’kyy, P.H.Shyshchenko // Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal. – 1998. – # 1. – S.13-18.
  2. Pryroda Ternopil’s’koyi oblasti / Za red. Herenchuka K.I. – L’viv: Vyd-vo LDU, 1979. – 169 s.
  3. Svynko Y. Narys pro pryrodu Ternopil’s’koyi oblasti: heolohichne mynule, suchasnyy stan / Y.Svynko. – Ternopil’: Navchal’na knyha-Bohdan, 2007. – 192s.
  4. Stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha Ternopil’s’koyi oblasti u 2013 rotsi / Derzhavne upravlinnya ekolohiyi i pryrodnykh resursiv u Ternopil’s’kiy oblasti. – Ternopil’, 2014. – 120 s.
  5. Shyshchenko P.H. Pryntsypы y metodы landshaftnoho analyza v rehyonal’nom proektyrovanyy: Monohrafyya / P.H.Shyshchenko. – K.: Fytosotsyotsentr, 1999. – 284s.
  6. Yankovs’ka L.V. Ekoloho-heohrafichne rayonuvannya Ternopil’s’koyi oblasti: Monohrafiya. / L.V. Yankovs’ka – Ternopil’: TNPU, 2016. – 156s.
  7. Yankovs’ka L.V. Tekhnohenne navantazhennya na dovkillya Ternopil’s’koyi oblasti / L.V.Yankovs’ka // Naukovi zapysky TNPU. – Ternopil’: V-vo TNPU. – # 2, (Vyp. 24). – 2008. – S.150-156.

FULL TEXT:

PDF