LyubomirTSARYK, Igor VITENKO

TO THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROGRAMS FORMATION ECOLOGICAL NETWORK IN UKRAINE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS.

The problems of implementation of the basic parameters of the formation of a national program of ecological network of Ukraine for the period 2000-2015 for two stages: 2000-2005 2006-2015 yy. Analyzed provision of basic categories of areas that NRF objects administrative regions of Ukraine and noted the absence of natural reserves, national natural and regional landscape parks in a number of areas with high potential of protected resources. On materials of the Ternopil region analyzed the degree of protected territories of administrative districts and suggested expanding the network of protected areas within the river valleys, hilly ridges, which act as ecological corridors promising regional ecological network. In particular, prompted the creation of: hydrological reserves in the field of conservation of wetlands, regional landscape parks nearby towns and cities in areas with high levels of recreational resources, landscape, forest, hydrological reserves, monuments of nature within ecocorridors, core and buffer zones in order to achieve European performance reserve. Submit a proposal for the creation of the key areas of representation of biotic and landscape diversity of landscape areas as Malopolesskogo, East Opole, Lanovetsky, two natural districts Toltrovogo Ridge, two landscape reserves: at the bottom of the basin and Dzhurin within Zbarazhsky Tovtry, as well as the reorganization of hydrological Memo to the complex nature within Rusilovskogo flow.

Keywords: national environmental programs, Econet, reserved category, the prospect of execution.

References:

 1. Balatskyi O.F. Antolohyia ekonomyky chystoi sredy / O.F.Balatskyi. – Sumy: YTD “Unyversytetskaia knyha”, 2007. – 272 s.
 2. Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku / zakon.rada.gov.ua/go/385-2014-p.
 3. Rio+20: perspektyvy rozvytku v ukrainskomu vymiri: materialy mizhnarodnoho ekolohichnoho forumu “Dovkillia dlia Ukrainy” (Kyiv, 23-25 kvitnia 2013 r.). – Kherson: Hrin D.S., 2013. – 352 s.
 4. Merezha rehionalnykh landshaftnykh parkiv Ternopilshchyny: kontseptualni zasady formuvannia, otsinka rekreatsiinoho potentsialu [Tsaryk L.P., Tsaryk P.L., Novytska S.R., Hinzula M.Ia., Yankovska L.V.] // Rekreatsiine i zapovidne pryrodokorystuvannia. Zbirnyk naukovykh prats. – Ternopil: SMP “Taip”, 2012. – S. 29-56.
 5. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini/ www.menr.gov.ua/docs/activity-ecopolit/zvit_2012_.doc
 6. Natsionalna dopovid pro stan formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy za 2006-2010 roky. – Kherson: Hrin D.S.,2012 – 200 s.
 7. Osnovni zasady derzhavnoi ekolohichnoi polityky zakon.rada.gov.ua/go/2818-17.
 8. Pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy – mynule, sohodennia, maibutnie. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktych-noi konferentsii prysviachenoi 20-richchiu pryrodnoho zapovidnyka “Medobory” (Hrymailiv,26-28 travnia 2010 r.). Ternopil, 2010. – 944 s.
 9. Prohrama perspektyvnoho rozvytku zapovidnoi spravy v Ukraini / zakon.rada.gov.ua/laws/show/177/94-vr
 10. Tsaryk L.P. Heohrafichni zasady formuvannia i rozvytku rehionalnykh pryrodookhoronnykh system (kontseptualni pidkhody, praktychna realizatsiia). Monohrafiia / L.P.Tsaryk – Ternopil: “Pidruchnyky i posibnyky”, 2009. – 320 c.
 11. Tsaryk L.P. Natsionalni pryrodni i rehionalni landshaftni parky yak funktsionalni skladovi pryrodookhoronnykh i rekreatsiinykh system Ukrainy / L.P.Tsaryk, P.L.Tsaryk // Ukraina: heohrafiia tsilei ta mozhlyvostei. Zb.nauk. prats. – K.: FOP “Lysenko M.M.”, 2012. – T.1. – S. 342-346.
 12. Tsaryk P.L. Perspektyva stvorennia zapovidnykh terytorii u dolynakh richok Hnizny, Dzhuryn ta Vilkhovets/ P.L.Tsaryk, L.P.Tsaryk, I.M.Vitenko. – Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Heohrafiia. – Ternopil: Nauk. – vydavn. viddil, 2010. – № 2 – S. 236-242.
Full text:

PDF