Lubov YANKOVSKA, Іrina BARNA.

THE POTENTIAL OF ATMOSPHERIC AIR AND WATER STABILITY UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE IN THE TERNOPIL REGION

The criteria of evaluation of the potential of stability such environmental components as atmospheric air and water under anthropogenic influence are proposed. The analysis of the potential of cleansing and renewing of atmospheric air and waters in the Ternopil region was carried out as a fundamental for standardization of the intensity of economic pressure.

Keywords: potential of stability, anthropogenic pressure, atmospheric air, waters, environment.

References:

  1. Baranovskiy B. A. (2001) Ekolohichna heohraphiya i ekolohichna kartohraphiya [Ecological geography and ecological cartography]. Kyiv: Fitosociocentr. (in Ukranian)
  2. Hrodzynskiy M. D. (1995) Stiykist heosystem do antropohennyh navantazhen [ Stability of geosystems to antropogenic strains]. Kyiv: Likey. (in Ukranian)
  3. Tsaryk L. P., Cherniuk H. V. (2001) Pryrodni rekreatsiyni resursy : metody otsinky ta analizu (na prykladi Ternopilskoyi oblasti) [Natural recreational resources: methods of evaluation and analysis (by the example of the Ternopil region)]. Ternopil : Pidruchniky i posibniky. (in Ukranian)
  4. Yankovska L. V. (2017) Potentsial stiykosti landshaphtiv Ternopilskoho rayonu do antropohennoho navantazhennya : Monographiya (tezy) [The potential of stability of landscapes of the Ternopil region to anthropogenic strain : Monograph (theses)]. Ternopil: Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. (in Ukranian)
  5. Barna I. M., Yankovska L. V. (2010) Statsionarny dzherela zabrudnennya ta yih vplyv na phormuvannya ekostanu atmosphernoho povitrya Ternopilskoho rayonu (tezy) [Stationary sources of pollution and their impact on the formation of the ecological state of the atmospheric air of the Ternopil region (theses)]. Ternopil: Pidruchniky i posibniky. (in Ukranian)

Full text:

PDF