Ivan VOLOSHYN, Olga CHETYRBUK

STATUS AND PROSPECTS OF TOURISM WITHIN THE UKRAINIAN-POLISH BORDER.

Enhancing cross-border cooperation between Ukraine and Poland opens new opportunities for revitalization of tourism in Ukraine and the competitiveness of tourism products of the country. Tourism development in the Ukrainian-Polish cross-border region is of particular importance in the strengthening of local communities, conservation of the architectural and cultural heritage of the borderland populations. Objective: to examine prospects and opportunities for cross-border cooperation between Ukraine and Poland. Determine the current state of tourism infrastructure within the border zone. Methods: the article uses the general scientific methods of research, analysis and synthesis of the literature, comparative method and expert evaluations (in determining the main results and problems of tourism infrastructure in the Ukrainian-Polish border). Results: a diagram and described the results of the responses of experts. This article explores the prospects for the development of tourism in the Ukrainian-Polish border. Comparative characteristic responses of experts from Polish and Ukrainian parties. For the first time this segment was estimated tourist infrastructure. The research results can be used in the departments of tourism Ukraine and Poland, as well as travel companies.

Key words: Ukrainian-Polish border, tourism infrastructure, expert evaluation.

References:

  1. Bielenkyi P. Yu. Metodolohichni aspekty mizhrehionalnoho ta transkordonnoho spivrobitnytstva / P.Iu.Bielenkyi, N.A.Mikula // Zovnishnoekonomichnyi kurier. – № 1–2 . – Lviv : TPP, 2001. – S. 9 – 13.
  2. Heohrafichni aspekty rozvytku turyzmu (na prykladi Ukrainy ta Polshchi): monohrafiia / V.H. Yavkin, V.P. Rudenko, V.M. Andreichuk, O.D. Korol ta in. – Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2010. – 344 s.
  3. Hontarzhevska L.I. Rynok turystychnykh posluh v Ukraini / Hontarzhevska L.I. – D.: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2008. – 180 s.
  4. Zasadko V.V. Transkordonne spivrobitnytstvo Ukrainy: tendentsii, problemy ta perspektyvy rozvytku [Elektronnyi resurs] / V.V. Zasadko. – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009
  5. Pidhrushnyi H.P. Terytorialna orhanizatsiia transkordonnoho prostoru: postanovka problemy ta praktychne znachennia doslidzhennia / H.P.Pidhrushnyi // Rehionalni problemy Ukrainy: Heohrafichnyi analiz ta poshuk shliakhiv vyrishennia. Zb. nauk. prats. – Kherson: PP Vyshemyrskyi, 2009. – 488 s. – S. 374 – 377.
  6. Shcherba H.I. Sotsiolohichni doslidzhennia rozvytku ukrainsko-polskoho transkordonnoho spivrobitnytstva / H.I. Shcherba // Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. Zb.nauk. prats. – K.: Feniks, 2008. – s. 162-171.
  7. Ofitsiinyi sait “Prohrama transkordonnoho spivrobitnytstva “Polshcha-Bilorus-Ukraina” na 2007-2013 roky” – http://www.pl-by-ua.eu/ua
Full text:

PDF