Ivan VOLOSHYN, Kateryna NENKO, Roksolana SHCHUROKOVA

THE TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE ZAKARPATTIA REGION.

The article highlights the natural conditions of Zakarpattia region(Carpathian Zakarpathian valley and foothills). Determined the development of two tourist-recreational periods – summer (recreation, rest, medical treatment) and winter (skiing). The most favorable winter sports include Polonysko-Chornogirsky array, where the duration of the thickness of snow is 5-6 months. Zakarpattia region is characterized by a large number of the rivers (Tisza River, Tereblya, Latorica, Borzhava); karov’s lakes (Maricheika Nesamovyte, Brebeneskul); anthropogenic (Solotvynska); zahatnymy (Synevir, Salt); volcanic (Lypchanske, Vorochivske, Syn). Zakarpattia region has significant balneological resources (mineral hot water). In Tyachevo are, between the Velyka and Malenka Ugolek, was discovered more than karst 20 caves of different origin. In the same area represented salt karst (Solotvino). In Solotvyno caves digger carried archeological treatment. In Zakarpattia region have been saved medieval castles. The most popular of them are considered Uzhgorod, Mukachevo, Chynadiyevskyy castles. On the territory of the region saved one hundred eighteen sacral monuments of folk architecture XVII-XIX centuries. To the most attractive protected objects are belonged Carpathian Biosphere Resorve, Uzhanskiy National Park, which is part of the trilateral Polish-Slovak-Ukrainian international reserve “Eastern Carpathians”. To the World Network of Biosphere Reserves to UNESCO include Narcissus Valley. Was created the map of geospatial distribution of fifty nine major tourist and recreational facilities of Zakarpattia, archaeological, architectural, historical, balneological, speleological and sacred. Was conducted recreational and tourist zoning, was created an itinerary and calculated distance to the main tourist sites.

Keywords: karov, volcanic, general, anthropogenic, sacral, speleological, balneological; trilateral, biospheric.

 References:

 1. Voloshyn I.M. Turystychna pryvablyvist pryrodno-zapovidnoho fondu Zakarpatskoi oblasti ta perspektyvy yoho vykorystannia/ I.M.Voloshyn, H.V. Symochko // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – Chernivtsi: Vyd. “Heohrafiia” №587-588.2011. – S.54-59.
 2. Voloshyn I.M. Osoblyvosti strukturnykh elementiv turystychno-resursnoho potentsialu Zakarpatskoi oblasti/ I.M.Voloshyn, H.V. Symochko // Terytoriia Zakhidnoho Polissia i prylehlykh terytorii. – Lutsk, 2011.
 3. Habchak N.F. Kurortno-rekreatsiini zony Zakarpattia: obhruntuvannia sutnosti ta skladovykh formuvannia// Visnyk lvivskoho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny. – 2008. – Vyp.24. – S. 54-58.
 4. Zinko Yu.V. Silskyi turyzm: Navch. posibnyk /Iu.V.Zinko, M.I.Rutynskyi. – K. Znannia, 2006. – 271s.
 5. Kyrtych L.P. Kurortno-rekreatsiine zonuvannia Zakarpattia/ L.P. Kyrtych, I.S.Lemko, M.O.Haisak// Materialy Mizhnarodnoho konhresu “Problemy informatyzatsii rekreatsiinoi ta turystychnoi diialnosti v Ukraini: perspektyvy kulturnoho ta ekonomichnoho rozvytku”. – Truskavets. – 2000. – S.206-209.
 6. Kravtsiv V.S., Yevdokymenko V.K., Habrel M.M., Kopach M.V. Rekreatsiina polityka v Karpatskomu rehioni: pryntsypy formuvannia, shliakhy realizatsii. – Chernivtsi: Prut, 1995. – 71s.
 7. Kurortni resursy Ukrainy /Za red. M.S. Lobody. – K.:TAMED, 1999. – 344s.
 8. Kurortno-rekreatsiini zony Zakarpattia. Dovidnyk 2000. NPO “Reabilitatsiia”. – Uzhhorod, 2000. – 235 s.
 9. Marynych O.M. Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy; Ukrainska entsyklopediia im. M.P.Bazhana. – K.: 1989-1993. T3.
 10. Matsola V.I. Rekreatsiino-turystychnyi kompleks Ukrainy. – Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NANU, 1997. – 259s.
 11. Molnar O.S. Otsinka naiavnoho turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rekreatsiinykh zon Zakarpattia/ O.S.Molnar, O.I.Marchenko // Ekolohichnyi visnyk. – 2008. – № 7. – S. 24-29.
 12. Rutynskyi M. Y. Zamkovyi turyzm v Ukraini. Heohrafiia pamiatok fortyfikatsiinoho zodchestva ta perspektyvy yikh turystychnoho vidrodzhennia: Navchalnyi posibnyk. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2007. – 432 s.
 13. Fomenko N.V. Rekreatsiini resursy ta kurortolohiia. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2007. – 312 s.
 14. http://conferences.neasmo.org.ua/node/167
 15. http://vkarpatah.com.ua/zakarpate/karstovi-pecheri-zakarpattya.html
Full text:

PDF