Ivan KOVALCHUK, Olena TROFIMOVA.

THE ROLE OF MAPPING OF MUDFLOWS IN DEVELOPING THE COMPLEX OF MEASURES AGAINST THE MUDFLOWS.

In article the relevance of the problem of mudflows mapping in mountainous regions is denoted. The indicators of mudflows activity and the ways to display them, which should be used in the preparation of mudflows maps are characterized. The main purposes of using mudflow maps of different scales are analyzed. The role of the aerial observation, aerial photographs and use satellite images for mapping debris flows is elucidated. The authors pay attention on the importance and the usefulness of using the map data of mudflow activity in the planning and implementation of complex measures against mudflows. The article describes the main types of measures against mudflows depending on the ways of the decision of tasks of fight against the mudflows, the directions of measures and areas of their application. The importance of the development and construction of antimudflow hydraulic structures of different purposes on areas of the mudflow danger is substantiated. The necessity of using the latest geo-information technologies and the creation of automated information-analytical systems and forecasting and modeling systems for optimizing the management of mudflow danger are well-founded.

Keywords: hazard of mudflows, mapping, measures against mudflows, antimudflow structures, monitoring, and minimization of mudflow risk.

References:

 1. Ajzenberh M. M. Yssledovanyja selej v Ukraynskych Karpatach s cel’ju razrabotky protyvoselevych meropryjatyj / M. M. Ajzenberh, S. M. Lundyn, N. N. Padun, A. S. Semenychyna, V. V Jablonskyj // XV Vsesojuznaja naučno-technyčeskaja konferencyja po protyvoselevym meropryjatyjamju: tezysy dokladov. – M.: CBNTY Mynvodchoza SSSR, 1978. – Vyp. 1. – S. 94-97.
 2. Ajzenberh M. M. K metodyke kartyrovanyja selej pry vodochozjajstvennom proektyrovanyy / M. M. Ajzenberh, M. L. Volfcun // Kompleksnoe y tematyčeskoe kartohrafyrovanye Ukraynskoj SSR. – Kyev: Naukova dumka, 1974. – C. 82-83.
 3. Buchyn M. N. Proektyrovanye, stroytel’stvo y ekspluatacyja protyvoselevych y protyvopavodkovych sooruženyj (v predhornych y hornych rajonach Ukraynskoj SSR) // M. N. Buchyn, O. A. Rusynov, L. T. Solovejko // Tezysy dokladov Vsesojuznoho soveščanyja “Sostojanye y puty razvytyja naučnych issledovanyj po selevoj probleme y proektyrovanyja protyvoselevych sooruženyj” (Tbylysy, 15-17 oktjabrja 1974 h.). – M.: CBNTY, 1974. – S. 71-72.
 4. Vafyn R. H. Effektyvnost’ protyvoselevych meropryjatyj / R. H. Vafyn // Trudy SANYYRY, 1970. – Vyp. 124. – S. 207-213.
 5. Vynohradova V. Y. O sylovom vozdejstvyy strukturnoho selevoho potoka na protyvoselevye sooruženyja / V. Y. Vynohradova, H. Y. Chercheulydze // Trudy ZakNYHMY, 1971. – Vyp. 42(48). – S. 26-34.
 6. Vlasov A. Ju. Klassyfykacyja protyvoselevych hydrotechnyčeskych sooruženyj / A. Ju. Vlasov // Sbornyk naučnych trudov (HYZR). – Moskva, 1979. – S. 57-65.
 7. Yvanov B. N. O sostojanyy protyvoselevoj zaščyty na Ukrayne / B. N. Yvanov // Problemy protyvoselevych meropryjatyj. – Alma-Ata, 1979. – C. 172-174.
 8. Karapetjan Ž. M. K voprosu kartohrafyrovanyja yntensyvnosty selevych javlenyj / Ž. M. Karapetjan // Yzvestyja AN ArmSSR. – Cer. “Nauky o Zemle”, 1976. – # 5. – S. 39-46.
 9. Kljukyn A. A. O kartyrovanyy selevych očahov denudacyonnoho y opolznevoho henezysa / A. A. Kljukyn, E. A. Tolstych // Mater. naučno-techn. sovešč. po voprosam metodyky kartyrovanyja selej: tez. dokl. – Tbylysy, 1974. – S. 22-23.
 10. Korsej S. H. HYS dlja kartohrafyrovanyja selevoj opasnosty / S. H. Korsej, D. A. Paramonov // ZAO PPF “Dyoryt”. – Moskva, 2003. – Vyp. # 3. – S. 20-21.
 11. Myrcchulava C. E. Ocenka ryska povreždenyja protyvoerozyonnych y protyvoselevych sooruženyj / C. E. Myrcchulava // Erozyonnye y selevye processy y bor’ba s nymy. – Moskva, 1975. – Vыp.4. – S.48-62.
 12. Myrcchulava C. E. Sovremennye konstrukcyy protyvoselevych hydrotechnyčeskych sooruženyj y metody ych rasčeta / C. E. Myrcchulava, V. Y. Tevzadze // Hydrotechnyčeskoe stroytel’stvo, 1979. – # 1. – C. 43-46.
 13. Močalov V. P. O pryncypach selevoho kartohrafyrovanyja / V. P. Močalov, K. L. Kuznecov, E. N. Kalašnykova // Selevye potoky. – M.: Hydrometeoyzdat, 1989. – # 11. – C. 82-94.
 14. Olyferov A. N. Opyt sostavlenyja rehyonal’nych kart seleaktyvnosty, yspol’zovanyja selevych vynosov y protyvoselevych meropryjatyj / A. N. Olyferov // Materyaly naučno-technyčeskoho soveščanyja po voprosam metodyky kartyrovanyja selej: tezysy dokladov. – Tbylysy, 1974. – C.12-13.
 15. Olyferov A. N. Raznomasštabnoe kartohrafyrovanye uslovyj y charakterystyk seleprojavlenyj v hornych rajonach USSR / A. N. Olyferov // Kompleksnoe y tematyčeskoe kartohrafyrovanye Ukraynskoj SSR. – Kyev: Naukova dumka, 1974. – S. 83-85.
 16. Perov V. F. Kartohrafyrovanye selevych javlenyj / V. F. Perov // Heomorfolohyčeskoe kartohrafyrovanye dlja narodnochozjajstvennych celej. – M.: MHU, 1987. – S. 216-218.
 17. Perov V. F. Melkomasštabnoe kartohrafyrovanye seleopasnych terrytoryj / V. F. Perov // Heomorfolohyčeskoe kartohrafyrovanye v melkych masštabach. – M.: MHU, 1976. – S. 169-176.
 18. Flejšman S. M. Dynamyka selej y protyvoselevye meropryjatyja / S. M. Flejšman // Hydrolohyja y hljacyolohyja hornych rajonov: annotacyy lekcyj. – Meždunarodnye vysšye hydrolohyčeskye kursy JuNESKO pry MHU, – M., 1983. – 14 sessyja – S.16.
 19. Čalmaev L. V. Ocenka effektyvnosty yspol’zovanyja kosmyčeskoj ynformacyy pry kartohrafyrovanyy selevych javlenyj / L. V. Čalmaev, Z. H. Abdullaeva // Yssledovanye Zemly yz kosmosa, 1989. – # 5. – S. 31-35.
 20. Čalmaev L. V. Yspol’zovanye materyalov kosmyčeskoj fotosemky pry srednem masštabnom kartohrafyrovanyy selevych javlenyj (na prymere terrytoryy Uzbekskoj y Kyrhyzskoj SSR) / L. V. Čalmaev // Trudy SARNYHMY, 1990. –Vыp.133 (214). – S. 25-35.
 21. Jablonskyj V. V. Hydrolohyčeskye rasčety charakterystyk selej s cel’ju razrabotky protyvoselevych meropryjatyj / V.V. Jablonskyj // XV Vsesojuznaja naučno-technyčeskaja konferencyja po protyvoselevym meropryjatyjam (Taškent, 27-29 sentjabrja 1978 h.): tezysy dokladov. – M.: CBNTY Mynvodchoza SSSR, 1978. – Vыp. 2. – S. 42-45.
 22. Osanai N. Design standard of control structures against debris flow in Japan / Nobutomo Osanai, Hideaki Mizuno, Takahisa Mizuyama // Journal of Disaster Research, Vol. 5. – #3. – 2010. – P. – 307-308
 23. Mizuyama T. Structural countermeasures for debris flow disasters / Takahisa Mizuyama // International Journal of Erosion Control Engineering, Vol. 1. – # 2. – 2008. – P. – 38-43

FULL TEXT:

PDF