Iryna STRILETS, Myroslava PETROVSKA

THE ASSESSMENT OF THE AIR QUALITY  IN LVIV.

The dynamics of harmful emissions from stationary and mobile sources in Lviv is found. The reduction caused by the decline industrial production, rising prices of fuels and exploitation of new brands of vehicles is also traced. Among the stationary sources of pollution of the city the highest proportion accounted for by enterprises of thermal power complex of the city (about 40 %), which is a nationwide trend. The greatest pollution is traced from motor vehicles – 35 283.7 tonnes. We also find transport overload at city street crossing. Most intensive motion traced at the crossing Chornovil – Pid Dubom, Stryjska – Naykova – Khutorivka, Vyhovsky – Kulparkivska and Horodotska – Ryashivska. The structure superior mobile sources of emissions are: carbon monoxide – 26 594 tons, nitrogen dioxide – 5 761 tons, sulfur dioxide – 613 tons and soot – 843 tons. It is calculated the concentration ratio of CO, which affect not only by number of vehicles, but also such factors as humidity, the slope of the terrain and wind speed. The highest rate is calculated for the crossing street. Chornovil – Pid Dubom (9.46 mg / m3), through which 2160 units passes an hour. No less contaminated is South (ul. Stryjska – Naykova – Khutorivka) part because it is the main entrance to the city from the highway Kyiv-Chop. Generally, slightly dangerous degree of pollution dominates at the crossing of the city, where the multiplicity of boardering allowable meaning (BAM) excess mixture of substances varies between 1,16-1,94. The map-schemes of overloading of the crossings of the city by vehicles, the intensity of their pollution and CO gas mixture are done.

Key words: air, vehicles, emissions, contaminant, carbon monoxide.

References:

 1. Zakon Ukrayiny` “Pro oxoronu atmosfernogo povitrya” vid 16.10.1992 r. # 2708-XII [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: zakon.rada.gov.ua. – 15 s.
 2. Analiz sanitarno-epidemiologichnoyi sy`tuaciyi u L`vivs`kij oblasti ta pokazny`ky` diyal`nosti derzhsanepidsluzhby` za 2006–2010 roky`. – L`viv, 2011. – 230 s.
 3. Bilyavs`ky`j G. O. Osnovy` ekologiyi: teoriya ta prakty`kum: navch. posibny`k / O. Bilyavs`ky`j, L. I. Butchenko, V. M. Navrocz`ky`j. – K.: Libra, 2002. – 352 s.
 4. Vas`kin R. A. Analiz dy`namiky` zabrudnennya atmosfernogo povitrya Ukrayiny` vy`ky`damy` avtotransportu / A. Vas`kin, I. V. Vas`kina // Visny`k Kremenchucz`kogo politexn. un-tu. – 2009. – Vy`p. 5 (58), ch. 1. – S. 109–112.
 5. Deny`sov V. N. Problemy ekology`zacy`y` avtomoby`l`nogo transporta / N. Deny`sov, V. A. Rogalev. – SPb.: MANEB, 2004. – 312 s.
 6. Dovkillya L`vivshhy`ny`: staty`st. zb. – L`viv, 2011. – 104 s.
 7. Dovkillya L`vivs`koyi oblasti: staty`st. zb. Chasty`na II / [za red. I. Zy`movinoyi]. – L`viv, 2015. – 107 s.
 8. Ekologiya L`vivshhy`ny`. – L`viv: ZUKCz, 2006. – 100 s.; L`viv, 2008. – 115 s.; L`viv, 2009. – 100 s.; L`viv, 2010. – 126 s.
 9. Kanilo P. M. Avtomobil` ta navkoly`shnye seredovy`shhe / M. Kanilo, I. S. Bej, O. I. Rovens`ky`j. – X.: Prapor, 2000. – 304 s.
 10. Kucheryavy`j V.P. Urboekologiya / P. Kucheryavy`j. – L`viv: Svit, 1999. – 360 s.
 11. Ly`nyuk O. Ye. Staty`sty`chny`j analiz zabrudnennya ta oxorony` atmosfernogo povitrya v Ukrayini: Avtoref. dy`s… kand. ekon. nauk: 08.03.01 / Ye. Ly`nyuk; Ky`yiv. nacz. ekon. un-t. -K., 2002. – 20 s.
 12. Oliferchuk V. P. Vply`v zabrudnennya atmosfernogo povitrya vy`ky`damy` avtotransportu na stan zdorov’ya shkolyariv mista L`vova / P. Oliferchuk, V. R. Kokot, G. P. Garny`k, N. S. Umanecz` // Nauk. visn. Ukr. derzh. lisotexn. un-tu. – 2003. – Vy`p. 13.5. – S. 125–130.
 13. Pavlova A. Y`. Ekology`ya transporta : uchebny`k dlya vuzov / Y`. Pavlova. – M.: Transport, 2000. – 248 s.
 14. Petrovs`ka M. Analiz vply`vu avtotransportu na zabrudnennya atmosfernogo povitrya m. Yavorova monooksy`dom karbonu / Petrovs`ka, L. Kaplun // Visny`k L`vivs`kogo un-tu. Seriya geografichna. – L., 2012. – Vy`pusk 40. Ch. 2. – S. 109-116.
 15. Petrovs`ka M. A. Ocinka yakosti atmosfernogo povitrya m. L`vova / A. Petrovs`ka, V. V. Yaromij // Materialy` P’yatoyi mizhnarodnoyi students`koyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi [“Zaxy`st navkoly`shn`ogo seredovy`shha. Zbalansovane pry`rodokory`stuvannya”]. – L`viv, 2012. – S. 138–140.
 16. Staty`sty`chny`j dovidny`k pokazny`kiv stanu zdorovʼya naselennya ta diyal`nosti likuval`no-profilakty`chny`x zakladiv L`vivs`koyi oblasti za 2011 rik. – L`viv, 2012. – 238 c.
 17. Fondovi materialy` L`vivs`koyi mis`koyi rady`.
 18. Fondovi materialy` L`vivs`kogo regional`nogo centru z gidrometeorologiyi.
 19. Fondovi materialy` sanitarno-epidemiologichnoyi sluzhby` L`vova.
 20. Sajt L`vivs`koyi mis`koyi rady` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : http://city-adm.lviv.ua/portal/for-citizen/ecology
Full text:

PDF