Irina POZNYAK.

OPTIMIZATION WOOD SUPPLY TERNOPIL AREA WITHIN FOREST RECOVERY ZONES KGZS TERNOPIL.

The approaches to forest restoration within the territory of the village council of Ternopil region, taking into account the development of the “Forest of Ternopil” project of the regional program for the period 2016-2020 ears. It takes into account the existing forest area within a radius of 15 km from the city, and their spatial distribution in the forest subzone comprehensive green zone of the city of Ternopil. Analyzed legislation, the Cabinet of Ministers of Ukraine: Rules forest content and the content of rules of green space settlements to develop proposals for optimizing the forest. Actions for afforestation within the territories of rural councils of Ternopil Administrative Region to optimize wood supply integrated green area of Ternopil. Created optimization model reforestation in the territory of village council administrative area, taking into account the optimal performance of their forest cover, and existing areas of degraded and unproductive land. The measures for the expansion of green spaces forested subzones within the city limits based on standard indicators of landscaping in urban areas of common use.

Keywords: reforestation, integrated green urban area, optimization of forest management.

References:

  1. Kontseptsiya Derzhavnoyi tsil’ovoyi prohramy rozvytku lisovoho hospodarstva Ukrayiny na 2016-2020 roky [Elektronnyy resurs]: Proekt dlya obhovorennya – Rezhym dostupu do resursu: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=113516&cat_id=82872
  2. Kucheryavyj V.A. Urboekolohycheskye osnovy fytomelyoratsyy / V.A.Kucheryavyj. – M.:NT «Ynformatsyya», 1991, Ch. 1. – 357 s., Ch.2. – 288 s.
  3. Nazaruk M. Zeleni zony malykh ta serednikh mist L’vivs’koyi oblasti: suchasnyy stan ta problemy funktsionuvannya / M. Nazaruk, Yu. Zhuk // Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya. – 2013. – Vyp. 1. – S. 54-62.
  4. Pravyla vidtvorennya lisiv. Postanova KM Ukrayiny vid 1 bereznya 2007 r. #303 – 5 s.
  5. Poznyak I.. Fitomelioratsiyna rol’ kompleksnoyi zelenoyi zony urboekosystemy m. Ternopolya / I.Poznyak // Naukovi zapysky TNPU. #2, 2015 r. – Ternopil’: SMP «Tayp», 2015 . – S. 193-200.
  6. Pro zatverdzhennya Pravyl utrymannya zelenykh nasadzhen’ u naselenykh punktakh Ukrayiny. Nakaz min-va budivnytstva, arkhitektury ta zhytl.-komun. hospodarstva Ukrayiny vid 10.04.2006 r. – Rezhym dostupu do resursu:http://zakon.rada.gov.ua/go/z0880-06
  7. Ekolohyya horoda. Uchebnyk. – K.: Lybra, 2000. – 464 s.

FULL TEXT:

PDF