Ilona DEMIANCHUK

THE MEDICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN MAIN CAUSES OF INFANT MORTALITY IN THE TERNOPIL REGION

The article highlights the current trends in infant mortality in the Ternopil region. We have compared the mortality rates of children first year of life with average values in Ukraine and the EU for the period 1990-2013 years. It has been established that infant mortality rate in the Ternopil region less average in the state to 1,2 ‰, or 15%, but still much higher (in 1.8 times) than in the EU countries. The article also shows the spatial and temporal differences infant mortality rates in the context of the administrative districts. It was found that for the International Assessment Scale average mortality rates (2007-2013 years) Correspond to the “extremely low” (in 4 districts of the region), “very low” (in 10 districts of the region) and “low” mortality (in 2 districts of the region). Only one district (Podvolochisk) has an “average” mortality. It assesses the level and dynamics of stillbirth. It was found that in most parts of the area of the stillbirth rate is an average of 3 – 4,5‰. The highest level recorded in Buchatskiy (10,6 ‰) and Shumsky (10,3 ‰) areas. It was found that, since 2011 infant mortality structure has been a gradual increase in the proportion of deaths caused by perinatal pathology. During this time, it has increased by 17%. The cause of almost 84% of infant deaths in 2013 were perinatal loss and congenital malformations.Identified main problems that must be addressed in order to reduce infant mortality.

Keywords: coefficient, infants deaths, stillbirths, the cause of death.

References:

 1. Bank danykh Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: //database.ukrcensus. gov.ua/Mult/Dialog/Saveshow.asp.
 2. Kompleksne demohrafichne doslidzhennia / [S.I. Pyrozhkov ta in.]; za red. E.M. Libanovoi. – K.: UTsSR, 2006. – 188 s.
 3. Levchuk N. Smertnist nemovliat v Ukraini: iliuzii ta realnist / N. Levchuk // Demohrafichni doslidzhennia. Vypusk 24: zb. nauk. pr. / NAN Ukrainy, In-t ekonomiky. – K., 2002. – S. 64-65.
 4. Metodolohichni polozhennia zi statystychnoho analizu pryrodnoho rukhu naselennia. – K., 2013. – 71 s.
 5. Metodolohichni rekomendatsii z pytan statystyky naselennia. Nakaz Derzhkomstatu Ukrainy vid 08.06.2001r. # 266 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uazakon. com/documents/date_ci/pg_ gbntws/pg5.htm.
 6. Nakaz MOZ Ukrainy # 726, vid 31.10.2011 r. «Pro vdoskonalennia orhanizatsii nadannia medychnoi dopomohy materiam ta novonarodzhenym u perynatalnykh tsentrakh» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0068-12.
 7. Naselennia Ukrainy za 2013 rik: [demohraf. shchorichnyk]. – K.: DP Informatsiino-analitychne ahentstvo, 2014. – 293 s.
 8. Naselennia Ukrainy. Sotsialno-demohrafichni problemy ukrainskoho sela. – K.: IDSD NAN Ukrainy., 2007. – 468 s.
 9. Opits L. Shchodo statystyky v perynatolohii [per. z anhl. O. Soloviova] / L. Opits // Zdorove zhenshchyny. – 2008. – 1(33). – S. 155-160.
 10. Osnovni pokaznyky stanu zdorovia naselennia ta resursiv okhorony zdorovia Ternopilskoi oblasti / hol. red. R. Mostovyi. – Ternopil, 2014. – 126 s.
 11. Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://moz.gov.ua/ua/portal/ pre_20090731_1.html.
 12. Palii O. M. Rezervy znyzhennia smertnosti nemovliat v Ukraini / O. M.Palii, N.O. Rynhach // Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. – 2011. – # 2(16). – S. 84-94.
 13. Perynatalnaia smertnost – prychynы y profilaktyka [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:http://www.medmoon.ru/ beremennost/ak22.html.
 14. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia: pidruch. / za red. Yu. V. Voronenka. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2002. – 332 s.
 15. Tymchenko A.M. Profilaktychna medytsyna: systema zakhodiv shchodo poperedzhennia vrodzhenoi i spadkovoi patolohii sered novonarodzhenykh / A. M.Tymchenko, N. H. Hoida, V. V. Yelahin, T. M. Pokanevych // Okhorona zdorovia Ukrainy. – 2003. – # 3(10). – S. 43-47.
 16. Tsili rozvytku tysiacholittia. Ukraina – 2013: Shchorichna monitorynhova dopovid. – K., 2013. – 177 s.
 17. Mortality and life expectancy statistics [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Mortality_and_life_expectancy_statistics.
 18. Neonatal and perinatal mortality: country, regional and global Estimates. – Geneva: WHO, 2006. – 75 p. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://whqlibdoc.who.int/ publications/2006/9241563206_eng.pdf.
 19. Zeitlin J. Declines in stillbirth and neonatal mortality rates in Europe between 2004 and 2010: results from the Euro-Peristat project / J. Zeitlin, L. Mortensen, M. Cuttini // Journal of Epidemiology and Community Health. – 2015. – Dec. 30. – R. 1-7. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://jech.bmj.com/content/early/2015/12/30/ jech-2015-207013.full.pdf+html.
Full text:

PDF