Andriy ZUBYK.

MODERN LABOUR MIGRATION UKRAINIAN POPULATION TO POLAND.

The Ukrainian population is actively involved in the international labor migratory processes. The most powerful streams of the Ukrainian labor migrants directed to Italy, Spain, Portugal, Germany, Czech and Poland. In this context labor migration to Poland gets special value. This country borders on Ukraine, closes in cultural and historical aspect, has considerable Ukrainian diaspora. The official total indicator of labor migration to Poland has exceeded an indicator of 100 thousand persons. During the last years quantity of work permits given out to Ukrainians has increased in 3,4 times. The Ukrainian labor migration first of all directed in Mazovian, Greater Poland, Lesser Poland, Lower Silesian, Pomeranian and Lublin voivodship. Close 60% of the permissions which have been given out in Mazovian voivodship, it is necessary to Warsaw. The western areas, first of all Lvivka, Volynska, Ternopilska, Ivano-Frankivska and Rivnenska regions are the main regions-suppliers of the Ukrainian labor migrants. Considerable problem is calculating the Ukrainian labor migrant’s statistics services, through a high particle of illegal labor migrants, legal labor migrants who are not registered in official migratory bodies of Ukraine, and persons who are engaged in “shuttle” business without constant employment in Poland. More all the Ukrainian labor migrants work in agriculture sector. Trade, building, activity of house servants is other important sectors of employment. The Ukrainian labor migrants will win a competition against Poles through a smaller salary, wider range of carried out works.

Keywords: migration, labour migration, migrant workers, foreign labour migration, both legal and illegal labour migration, employment permit.

References:

 1. Beneczki M. Ukrayins`ki trudovi migranty` na pol`s`komu ry`nku praci (na pidstavi dany`x sociologichnogo doslidzhennya provedenogo u Mazovecz`komu voyevodstvi) / M. Beneczki, X. Boyar, Yu. Frelyak, A. Gans`or-Nemecz, J. Konyechna, J. Kurchevs`ka // Ukrayins`ka trudova migraciya do krayin Yevropejs`kogo Soyuzu u dzerkali sociologiyi. – Ky`yiv, 2005. – 115 s.
 2. Vojtyuk O. Trudova migraciya ukrayinciv za kordon ta rol` migracijnogo kapitalu, [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://perechrectjamigrantiw.blox.ua/2013/05/ Trudova- migratsiya-ukrayintsiv-za-kordon-i-rol.html.
 3. Gny`bidenko I. Ukrayins`ki trudovi migranty` / I. Gny`bidenko // Nashe slovo. – 2002. – # 19. – S. 11–16.
 4. Zovnishnya trudova migraciya naselennya Ukrayiny`. / DP “Informacijno-anality`chne agenstvo”. – Ky`yiv, 2009. – 120 s.
 5. Iglicz`ka K. Ry`nok praci dlya inozemciv u Pol`shhi / K. Iglicz`ka // Migraciya j ry`nky` praci Pol`shhi j Ukrayiny`. – Varshava, 2003. – S. 43–54.
 6. Karpachova N. I. Trudova migraciya z Ukrayiny` v konteksti zagal`nosvitovy`x migracijny`x procesiv / N. I. Karpachova // Bezpeka zhy`ttyediyal`nosti. – 2007. – #7. – S. 5–8.
 7. Korzhy`k O. M. Trudova migraciya v Ukrayini: social`no-ekonomichni aspekty` ta naslidky` / O. M. Korzhy`k // Naukovy`j visny`k Voly`ns`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Lesi Ukrayinky`. – #1. – 2007. – S. 278–282.
 8. Kravchenko V. G. Tendenciyi trudovoyi migraciyi v Ukrayini / V. G. Kravchenko // Chasopy`s Ky`yivs`kogo universy`tetu prava. – 2012. – #2. – S. 125–129.
 9. Krauze O. Zovnishnya trudova migraciya naselennya Ukrayiny` / O. Krauze // Galy`cz`ky`j ekonomichny`j visny`k. – 2010. – # 2(27). – S. 26–34.
 10. Maly`novs`ka O. A. Osnovni zasady` migracijnoyi polity`ky` Ukrayiny` ta majbutni scenariyi rozvy`tku / O. A. Maly`novs`ka // Problemy` migraciyi. – 2002. – T. 7. – # 1. – S. 11–16.
 11. Naselennya Ukrayiny` za 2011 rik. (dani za 2002–2011 r.) / Derzhavna sluzhba Staty`sty`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Naselennya Ukrayiny`. Trudova emigraciya v Ukrayini (za red. Libanovoyi E. M., Poznyaka O. V.). – K.: In-t demografiyi ta social`ny`x doslidzhen` im. M. V. Ptuxy` NAN Ukrayiny`, 2010. – 233 s.
 13. Polkovny`chenko S. O. Osobly`vosti yevropejs`kogo vektora trudovoyi migraciyi naselennya Ukrayiny` / O. S. Polkovny`chenko, V. O. Fugol` // Naukovy`j visny`k ChDIEU. – #3 (11). – 2011. – S. 186–191.
 14. Romanyuk M. Migraciyi naselennya Ukrayiny` / M. Romanyuk // Ekonomika Ukrayiny`. – 1999. – # 9. – S. 38–44.
 15. Skoroxod I. S. Pry`chy`ny` migracijny`x procesiv v Ukrayini / I. S. Skoroxod, V. V. Bezux / Naukovy`j visny`k Voly`ns`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Lesi Ukrayinky` Seriya: mizhnarodni ekonomichni vidnosy`ny`. – #11. – 2009. – S. 27–32.
 16. Social`no-ekonomichni ta etnokul`turni naslidky` migraciyi dlya Ukrayiny`: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. (Ky`yiv, 27 veresnya 2011 r.) / uporyad. O. A. Maly`novs`ka. – K.: NISD, 2011. – 344 s.
 17. Ukrayins`ka profspilka pracyuyuchy`x za kordonom. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://profua.com.
 18. Glowny Urzad Statystyczny [Elektronny`j resurs]. – Режим доступу: http://www.stat.gov.pl.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. [Elektronny`j resurs]. – Режим доступу: http://www.mpips.gov.pl.

FULL TEXT:

PDF