Andriy Melnik, Zhanetta Sobov.

PECULIARITIES OF FORMATION OF ORGANISED TOURISM IN ZAKARPATTIA (THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY).

The study of peculiarities of the formation of organized tourism in the region enables to highlight the spatial and temporal aspects of the formation and improvement of the territorial structure of the industry, to identify the potential and prospects of its development, to create new ways of tourism activities. This article analyzes the history of the formation of the tourism industry in Zakarpattia within the period of the end of XIX – the beginning of the XX century. The key factors, which influenced on the development of the most popular types of leisure and recreation, have been examined. The emergence of first travel organizations and travel routes, hotels, the process of improvement in providing services to tourists, have been researched. The attention is paid to the fact that in the second half of the XIX century youth organizations, Ukrainian intelligentsia promoted and widely admired travelling in rural areas, explored the land, visited Ukrainian villages, studied folklore. This tendency was typical for the inhabitants of the whole Carpathian region. The article draws attention to the role of the Plast movement in the development of tourism industry in the region. Advanced features in development of tourism and recreation in Zakarpattia have been looked into, and a number of disadvantages have been characterized. It is also noted that the formation of organized tourism in the region was being performed amid social and political processes, which took place in the region at a time. Analysis of historical and geographical aspects of tourism development  in Zacarpathia enables to find out significant potential of tourist resources for the development of tourist and recreational complex in the long term. It is evident that the key benefits of tourism development are defined by regional unique features and natural conditions of the region, compared with other areas of business performance. Statistical data indicates that the tourist industry in our region with its natural, historical and cultural resources is the most perspective in Zakarpattia.

Keywords: tourism, recreation, travel, tourism resources, infrastructure, travel routes.

References:

 1. Beydyk O. O. Rekreatsiyno-turyst·s’ki resursy Ukrayiny: metodolohiya ta metodyka analizu, terminolohiya, rayonuvannya / O.O.Beydyk. – K.: Kyyiv, un-t, 2001. – 395 s.
 2. Byrzhakov M. Vvedenye v turyzm / M.Byrzhakov. – S-Pb.: Yzdatel’skyy Torhovыy Dom «Herda»,1999. – 192 s.
 3. Varvarynets’ M. 90 rokiv zakarpat·s’komu turyzmu / M.Varvarynets’ // Staryy zamok . Palanok. – 2009. – 21 bereznya. – S.16.
 4. Vakhnyanyn O. Plast / O.Vakhnyanyn. – Uzhhorod:« Tysa»,1923. – 17.
 5. Didyk Ya. M. Formuvannya ukrayins’koyi terminolohiyi u tsaryni vidpochynku i turyzmu / Didyk Ya.M. // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2013. – # 1(139). – S. 8-13.
 6. Dolishniy M.I. Vyhody heopolitychnoho i heohrafichnoho roztashuvannya terytoriyi / M.I.Dolishniy, H.S.Yemets’, O.S.Peredriy. – Uzhhorod, 1995. – 41 s.
 7. Il’ko I. Karpat·s’kyy Yevrorehion yak model’ rehional’noho spivrobitnytstva u Tsentral’niy i Skhidniy Yevropi I.Il’ko, M.Palinchak, M.Lend’el/. – Uzhhorod, 1998. – 43 s.
 8. Levyts’kyy S. Ukrayins’kyy plastovyy uklad 1911-1945 u spohadakh avtora / S.Levyts’kyy. – Myunkhen: Molode zhyttya, 1967. – 123 s.
 9. Mazur F.F. Sotsial’no-ekonomichni umovy rozvytku rekreatsiynoyi industriyi (na prykladi Karpat·s’koho rehionu) / F.F.Mazur. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2005. – 96 s.
 10. Plastovыy kalendar’ na 1925r. – Uzhhorod: Statni Tiskarna, 1924. – 49 s.
 11. Petranivs’kyy V.L. Turystychne krayeznavstvo. Navchal’nyy posibnyk. Za redaktsiyeyu prof. Zastavnoho F.D. / V.L.Petranvivs’kyy, M.Y.Rutyns’kyy – K.: Znannya, 2006. – 575 s.
 12. Plastun e chemnym // Nash rodnyy kray. – 1928. – februar. – S.177.
 13. Podorozhnyy u Karpatakh // Lystok’. – 1893. – 1 iyunya . – S.121.
 14. Rebryk A. Rol’ Plastovoyi orhanizatsiyi na Zakarpatti u vykhovanni oboronnosti ta «Zakon pro obov”yazkove vykhovannya oboronnosti ChSR» / A.Rebryk // Naukovyy visnyk UzhNU. – Seriya « Istoriya». – Uzhhorod: Hoverla, 2008. – Vyp. # 21. – S.19-23.
 15. Sochka K. Rol’ rekreatsiynykh system u hospodars’komu kompleksi rehionu / K.Sochka // Naukovyy visnyk UzhDU. Ser.: Ekonomika. – 1999. – Vyp.2. – S.95 – 103.
 16. Spomyny z taborovoho zhyttya v Luhakh, kolo Svalyavy. – Nash rodnyy kray. – 1927. – oktober. – S.53-56.
 17. Tovarystvo « Tovarysh pryrody» // Nash rodnyy kray. – 1928. – oktober. – S.54.
 18. Ukrayins’ki Karpaty. Materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «Ukrayins’ki Karpaty: etnos, istoriya, kul’tura».– Uzhhorod, 26 serpnya – 1 veresnya 1991r. – Uzhhorod, 1993. – C.123-126.
 19. Uoker DZh. Vvedenye u hostepryymstvo. – M.: Aspekt Pres,2001. – 234 s.
 20. Fedorchenko V. K. Istoriya turyzmu v Ukrayini: Navch. posib. / Peredm. V. A. Smoliya. / V.K.Fedorchenko T.A.D’orova – K.: Vyshcha shk., 2002. – 195 s.
 21. Khymynets’ V. Resursno-rekreatsiynyy potentsial i perspektyvy rozvytku Zakarpattya / V.Khymynets’, V.Khymynets’ // Rusnats’kyy svit: Naukovo-populyarnyy zbirnyk : T.2. – Uzhhorod, 2001 . – S.71-80.
 22. Shandor, F. F. Stanovlennya turystychnoyi haluzi v Zakarpatti: istorychnyy aspekt [Tekst] / F. F. Shandor // Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu: Seriya: Heohrafiya. Zemleustriy. Pryrodokorystuvannya / vidp. red. S.Pop. – Uzhhorod: Hoverla, 2013. – Vyp. 1. – S. 183–189.

FULL TEXT:

PDF