Олег ВЕКЛИН

КАТЕГОРІЯ “ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”
У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ

Розглянуто категорію “природно-ресурсний потенціал”, яка формує поняттєво-термінологічну систему із понять природні умови та природні ресурси. Визначено місце досліджуваної категорії в системі наукових дисциплін. Проаналізовано трактування цієї поняттєво-термінологічної системи вченими географами, економістами та екологами. Охарактеризовано суть суспільно-географічного дослідження категорії “природно-ресурсний потенціал” та запропоновані авторські визначення суспільно-географічної сутності природних умов, природних ресурсів та природно-ресурсного потенціалу.

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, геопросторова організація природно-ресурсної сфери, природні ресурси, природні умови.

Олег Веклин. КАТЕГОРИЯ “ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ” В ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ.

Рассматриваются основные особенности формирования категории “природно-ресурсный потенциал”, как междисциплинарного объекта исследования трех наук: географии, экономики и экологии. Охарактеризованы толкование понятия “потенциал” и “ресурс”, которые образуют исследуемую категорию. Категория природно-ресурсного потенциала формирует понятийно-терминологическую систему (ПТС) с понятий природные условия и природные ресурсы. В ходе исследования сформированы три таблицы, содержащие трактовки ученых географов, экономистов и экологов ПТС “природно-ресурсный потенціал”. В результате анализа выявлено не четкое различие между понятиями природных условий и природных ресурсов, а также природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала. Определено место категории “природно-ресурсный потенціал” в пределах предмета исследования общественной географии – геопространственной организации природно-ресурсной сферы, как одной из частей общества. Охарактеризованы четыре черты геопросторовости природно-ресурсной сферы: взаиморасположение природных объектов в геопространстве (взаимосвязанность природно-ресурсной сферы с обществом), наличие пространственных связей между расположенными в пределах природно-ресурсной сферы объектами, наличие геопространственных природно-ресурсных образований (формирований, сочетаний, систем, структур) и их функционирования в результате взаимодействия с обществом. Исходя из принципов геопространственной организации природно-ресурсной сферы, предложенно авторские трактовки общественно-географической сущности понятий “природные условия”, “природные ресурсы” и “природно-ресурсный потенціал”. В результате исследований установлено: необходимость согласованности познания природно-ресурсного потенциала, как междисциплинарного объекта; отсутствие исследуемой категории в западной науке, и его широкое использование в постсоветском пространстве; потребность рассматривать исследуемую ПТС как часть компонентов геопространства, а природно-ресурсный потенциал как третий уровень геопространственной организации природно-ресурсной сферы.

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, геопространственная организация природно-ресурсной сферы, природные ресурсы, природные условия.

Література:

 1. Алаев Э. Б. Социально-економическая география: Понятийно-терминологический словарь. / Э. Б. Алаев – Москва, 1983. –
  350 с.
 2. Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
 3. Географічна енциклопедія України. У 3-х т. / Редкол.: … О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – «Українська енциклопедія»
  ім. М. П. Бажана, 1989–1993. Т. 3: П–Я. – 480 с.
 4. Данилишин Б. М. Економіка природокористування: підручник / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян – К: Кондор,
  2010. – 465 с.
 5. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов,
  Історія та методологія географії Наукові записки. №1. 2016.
  18
  B. C. Міщенко – К.: ЗАТ «ШЧ ЛАВА», 1999. – 86 с.
 6. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Редколегія: А. В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та
  інформації», 2008. – Т. 3: О–Я. – 472 с.
 7. Качан Є. П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчальний посібник / Ред. Є. П. Качан. – К.:
  Юридична книга, 2005. – 704 с.
 8. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. / В. В. Ковалевський – К.: Знання,
  2005. – 351 с.
 9. Коротун І. М. Природні умови та ресурси / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун – Харків.: Освіта, 2006. – 380 с.
 10. Коротун І. М. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун –
  Рівне: УДАВГ, 1997. 420 с.
 11. Краткая географическая энциклопедия: В 5-ти т. Москва, 1960–1965. Т. 3. – 580 с.
 12. Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. / А. А. Минц – Москва: Мысль, 1972. – 304 с.
 13. Мусієнко М. М. Екологія: Тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон – К.: Либідь, 2004. –
  376 с.
 14. Олійник Я. Б. Основи екології / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 558 с.
 15. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук –
  К.: Знання, 1998 р. – 416 с.
 16. Рідей Н. М. Природно-ресурсний потенціал агроекосистем: аналіз понятійно-категоріального апарату. Обґрунтування
  сучасних трактувань / Н. М. Рідей, А. А. Горбатенко, Ю. А. Кучеренко, О. М. Пашутіна // Вісник Полтавської державної
  аграрної академії. – 2013. – № 3. – С. 13–21. Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/ files/visnyk/2013/03/13.pdf
 17. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. / Н. Ф. Реймерс – Москва: Мысль, 1990. – 639 с.
 18. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. / В. П. Руденко – Львів: Світ, 1993. – 240 с.
 19. Фурдичко О. І. Агроекологія: монографія / О. І. Фурдичко. — К.: Аграр. наука, 2014. — 400 с.
 20. Шаблій О. І. Нові підходи до категорії продуктивних сил у науковій рефлексії постіндустріального суспільства /
  О. І. Шаблій // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил. – Київ: Обрії, 2004. – С. 14–18.
 21. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії / О. І. Шаблій – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
  – 444с.
 22. Шаблій О. І. Природні умови Львова і Підльвів’я / О. І. Шаблій // Історія української географії : всеукраїнський науково-
  теоретичний часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – Вип. 27. – С. 62–
  72.
 23. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. / О. І. Шаблій – Львів: Львівський національний
  університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
 24. Merriam-Webster’s Word Central [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wordcentral.com/cgibin/
  student?natural+resource .
 25. Oxford dictionaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/
  american_english/natural-resources .
 26. Your dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.yourdictionary.com/natural-resource .

Повний текст

PDF