Ігор ЧЕБОЛДА, Іван КАПЛУН, Ігор КУЗИК

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ»

У статті предметом дослідження є аналіз результатів проведеного міжнародного проекту, щодо дослідження та висвітлення для громадськості м. Тернополя актуальних екологічних проблем Тернопільського регіону: стихійні сміттєзвалища, якість води, забруднення ґрунтів, річок та ґрунтових вод. Основна мета проекту реалізовувалась шляхом наукового моніторингу, відбору та аналізу проб ґрунту і води вздовж відтинку р. Серет від с. Малашівці Зборівського району до с. Буцнів Тернопільського району. Завдання полягало у дослідженні впливу Малашівського сміттєзвалища на якісний стан води у р. Серет та ґрунтовий покрив поблизу населених пунктів через які протікає річка. В основу спільного німецько-українського дослідження покладено ідею відбору та аналізу шести проб ґрунту та п’яти проб води. Аналіз проб ґрунту проводили на вміст важких металів (Cd, Pb) та забезпеченість ґрунту мікроелементами (B, Mg, Co, Cu, Zn). Аналіз проб води проводили за такими показниками: вміст нітратів, гептахлоранів, пестицидів та ДДТ. Одержані результати аналізів засвідчують відносно безпечний стан та підтверджують відсутність впливу Малашівського сміттєзвалища на ґрунтовий покрив навколишніх сіл та р.Серет. Окрім лабораторних досліджень якості грунту та води Тернопільського регіону студентами ТНПУ ім. В. Гнатюка та студентами Брауншвайзького технічного універсистету було проведено опитування серед мешканців Тернопільської області з приводу того, як вони оцінюють екологічну ситуацію свого населеного пункту та області загалом. Проект сприяв створенню тісної співпраці між активістами Чернівців, Тернополя та Брауншвайгу. Для факультетів, що спеціалізуються в екологічній тематиці були налагоджені відповідні зв’язки з Технічним університетом Брауншвайгу та Вільним університетом Берліна.

Ключові слова: екологічні проблеми, якість води, забруднення ґрунтів, забруднення річок, моніторинг, важкі метали, мікроелементи, нітрати, пестициди.

Аннотация:

Игорь Чеболда, Иван Каплун, Игорь Кузик. УКРАИНСКО-ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ».

В статье предметом исследования является анализ результатов проведённого международного проекта, по исследованию и освещения для общественности г. Тернополя актуальных экологических проблем Тернопольского региона: стихийные свалки, качество воды, загрязнение почв, рек и грунтовых вод. Основная цель проекта реализовывалась путём научного мониторинга, отбора и анализа проб почвы и воды вдоль отрезка р. Серет с. Малашовцы Зборовского района в с. Буцнев Тернопольского района. Задача состояла в исследовании влияния Малашевской свалки на качественное состояние воды в р. Серет и почвенный покров вблизи населённых пунктов через которые протекает река. В основу совместного немецко-украинского исследования положена идея отбора и анализа шести проб почвы и пяти проб воды. Анализ проб почвы проводили на содержание тяжелых металлов (Cd, Pb) и обеспеченность почвы микроэлементами (B, Mg, Co, Cu, Zn). Анализ проб воды проводили по следующим показателям: содержание нитратов, гептахлоранов, пестицидов и ДДТ. Полученные результаты анализов свидетельствуют об относительно безопасном состоянии и подтверждают отсутствие влияния Малашевской свалки на почвенный покров окружающих сёл и р.Серет. Кроме лабораторных исследований качества почвы и воды Тернопольского региона студентами ТНПУ им. В. Гнатюка и студентами Брауншвайского технического университета был проведен опрос среди жителей Тернопольской области по поводу того, как они оценивают экологическую ситуацию своего населённого пункта и области в целом. Проект способствовал созданию тесного сотрудничества между активистами Черновцов, Тернополя и Брауншвайг. Для факультетов, специализирующихся в экологической тематике были налажены соответствующие связи с Техническим университетом Брауншвейг и Свободным университетом Берлина.

Ключевые слова: экологические проблемы, качество воды, загрязнение почв, загрязнение рек, мониторинг, тяжёлые металлы, микроэлементы, нитраты, пестициды.

Література:

  1. Львів: природа навколо нас / М. М. Назарук, А. М. Галушка, Н. В. Партика, Ю. В. Зінько, Б. В. Сенчина; ред.: М. М. Назарук. – Львів: Коло, 2016. – 208 с.
  2. Природокористування: навчальний посібник. / [Царик Л.П, Чеболда І.Ю., Каплун І.Г., Стецько Н.П. та ін..] – Тернопіль: редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2015 – 398 с.
  3. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування / [Царик Л.П., Стецько Н.П., Каплун І.Г., Гайда Ю.І., Новицька С.Р. та ін] – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с.
  4. Царик Л. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської області) / Л. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.
  5. Чеболда І.Ю. Географічні проблеми збалансованого розвитку території / І.Ю. Чеболда // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Видавн. відділ ТНПУ. – –– С. 111-114.
  6. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування Тернопільської області / Л.В. Янковська // Наукові записки ТДПУ. Серія: географія. – Т., 2003. – С. 156-162.

Повний текст

PDF