Іван КОСТАЩУК, Володимир ВАЦЕБА, Вікторія БІЛОУС.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЕСІЙНОГО ПРОСТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

На основі статистичних даних проведено суспільно-географічне дослідження конфесійного простору Хмельницької  області, яка відображає тенденції суспільних процесів, в тому числі і релігійних, що відбуваються на території двох історико-географічних країв – Волині (її північна частина) та Поділля (південна частина). При написанні даної статті простежено територіальні особливості конфесійного простору та проведено порівняльно-географічний аналіз у різних адміністративно-територіальних районах та історико-географічних краях досліджуваного регіону. Охарактеризовано ряд чинників, що впливають на територіальну організацію релігійної сфери Хмельницької області.

Ключові слова: релігійний простір, релігійна активність населення, моноетнічний регіон, Поділля, Волинь, індекс релігійної мозаїчності, конфесійний простір, православний підпростір, католицький підпростір, протестантський підпростір, іудейський підпростір, язичницький підпростір.

Иван Костащук, Владимир Вацеба, Виктория Билоус. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ.

На основе статистических данных проведено общественно-географическое исследование конфессионального пространства Хмельницкой области, которая отражает тенденции общественных процессов, в том числе и религиозных, происходящих на территории двух историко-географических краев – Волыни (ее северная часть) и Подолья (южная часть). При написании данной статьи прослежено территориальные особенности конфессионального пространства и проведен сравнительно-географический анализ в различных административно-территориальных районах и историко-географических краях исследуемого региона. Охарактеризован ряд факторов, влияющих на территориальную организацию религиозной сферы Хмельницкой области.

Ключевые слова: религиозное пространство, религиозная активность населения, моноэтнический регион, Подолье, Волынь, индекс религиозной мозаичности, конфессиональное пространство, православное подпространство, католическое подпространство, протестантское подпространство, иудейское подпространство, языческое подпространство.

Література:

  1. Костащук І.І. Історико-географічні особливості розвитку сакральної географії в Україні//Українська історична географія та історія географії в Україні: матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 28-29
  2. Матеріали Управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації
  3. Мезенцев К., Когатько Ю. Методи дослідження географії релігії: доцільність використання, систематизація, потенціал картографічного та центрографічного методів // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка. Серія: Географія. – Київ. – 2009. – № 56. – С. 30-36

Повний текст

PDF