Ярослав МАРИНЯК

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

У статті розкрито існуючі моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності. Подано результати компаративного аналізу, а саме характеристика моделей та країни поширення, застосування основних моделей державного регулювання туристичної діяльності у світі з можливістю застосування їх в Україні. Розглянуто проблеми становлення туристичної політики в країні. З’ясовано основні хронологічні етапи реформування органів державного управління туризмом в Україні 1989 – 2017 роки. Розкрито основні концептуальні підходи до формування стратегії доцільності застосування європейської моделі державного регулювання розвитку туристичної галузі в Україні.

Ключові слова: регулювання туризмом, туристична політика, органи управління туризмом, моделі управління туризмом, європейська модель.

Аннотация:

Я. Марыняк. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИМ БИЗНЕСОМ В УКРАИНЕ

В статье оcвещено действующие модели государственного регулирование развития туристической деятельности. Рассмотрены основы формирование моделей управление в мировой экономике туризма. Определены главные особенности законодательства мировых государств и частности Украины. Законодательная база в основном зиждиться на рекомендациях ВТО и Законах Украины. В частности определено, что главным в государственном регулирование туристическим бизнесом есть существование национальной туристической администрации, именно она выполняет главные задачи функции управлений. Поданы результаты компаративного анализа, в которых раскрыто главные особенности моделей та страна ее действия. Рассмотрены возможности использование тех или иных основных моделей государственного регулирования туристической деятельности в мире с возможностью применение их в Украине. Рассмотрено проблемы становление туристической политике в стране. Выяснено основные хронологические этапы реформирование органов государственного управление туризмом в Украине 1989 – 2017 годах. Раскрыто основные концептуальные подходы к формированию стратегии использование европейской модели государственного развития туристической отрасли Украины.

Ключевые слова: регулирование туризмом, туристическая политика, органы управление туризмом, модели управление туризмом, европейская модель.

Література:

 1. Антоненко І.Я. Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід // Економічна наука інвестиції: практика та досвід №21. – 2013. – С.17-22.
 2. Бартощук О.В. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід) / О.В. Бартощук. // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – №2. – С. 62-68.
 3. Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка / М. Біль, Г. Третяк, О. Крайник. – К.: НАДУ, 2009, – 40 с.
 4. Бойко М., Гопкало Л. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.222-229.
 5. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – С. 12.
 6. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии развития. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 255 с.
 7. Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.world/tou/ rism.org
 8. Галасюк С.С. Моделі державного регулювання в сфері туризму // Наукові дослідження у сфері туризму: праці Міжнародної туристської Академії. 2010. – Вип. 6. – С.189-204
 9. Герасименко В.Г. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2008. – №12. – С. 19-24.
 10. Давидова О. Європейська модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 12 (153) 2013. С.22-25.
 11. Данільєва Ю.В., Резвіна Є.В. Міжнародні моделі реалізації туристичної політики // Наукові вісті Далівського університету. – 2013. – №9. С. 19-23.
 12. Домбровська С.М., Білотіл О.М., Помаза – Пономаренко А.Л. Державне регулювання туристичної галузі України: монографія / С.М. Домбровська, О.М. Білотіл, А.Л. Помаза – Пономаренко. Х.: НУЦЗУ, – 2016. – 196 с.
 13. Закон України ”Про туризм” //Офіційний вісник України. Щотижневий збірник актів законодавства. – К.: 2003.- №50.- С. 34-5
 14. Кудла Д.Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях // Регіональна економіка. 2012. – №3. – С. 43-48.
 15. Мальська М.П., Антонюк Н.В. Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг // Географія та туризм, 2010. С. 114-119.
 16. Мальська М.П., Грищук А.М., Маслюк Ю.О. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливість та перспективи для України // Economic Annals – ХХІ (2015) 155 (11-12), С. 78-81.
 17. Мариняк Я. Державне регулювання розвитку туризму в Україні // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту. Сер. геогр. – Тернопіль, ТНПУ. 2005. – №2. – С. 165 – 169.
 18. Негода Г.А. Моделі функціонування туристичної галузі / Г.А. Негода // Вчені записки інституту «КРОК». – 2012. – Вип. №31. – С.144-152.
 19. Организация туризма: Учеб. пособие / А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н. И. Кабушкина. – Минск: Новое знане, 2003 – 632 с.
 20. Савченко В.Ф., Стойка С.О. Роль держави у розвитку туристичної індустрії України // Науковий вісник ЧДІЕУ №1 (17). – 2013. – С. 9-14.
 21. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 444 с.
 22. Сухович І. Туристична політика Польщі на рівні туристичного продукту // Вісник Львів. ун. – ту. Серія географічна. 2013. Вип. 46 Ч.2. С.51-57.
 23. 23. Ткаченко Т. Тенденції розвитку світового туризму / Т. Ткаченко // Вісник КНТЕУ, 2004. — № 6. — С. 80—85.
 24. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2006. – 537. с.
 25. Шупік Б.В. Зарубіжний досвід у регулюванні туризму / Б.В. Шупік // Держава та регіони. – 2009. – 1. – С. 200–207.

Повний текст

PDF