Чабанчук В.Ю., Мельнійчук М.М.

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІСЬКИХ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ РІВНЕНЩИНИ У РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМІ

 У статті розглянута роль лісових ландшафтів Рівненщини у сфері рекреації. Досліджено осередки збереження природних лісових ландшафтів та показники лісистості по території області. Вивчено головні якісні характеристики рекреаційних лісів на території Рівненської області. Проведено аналіз  форм організації рекреації в лісах Рівненщини. Охарактеризовано видовий склад і вікову структуру лісів як індикаторів лікувально-оздоровчих та санітарно-гігієнічних функцій лісу. Визначено ступінь фітонцидності переважаючих порід та показники естетичної цінності поліських лісів за методикою В. Мацоли. Проаналізовано основні заняття з рекреаційного використанням лісових ресурсів та проблеми, що гальмують розвиток рекреації та туризму.

Ключові слова: лісовий ландшафт, рекреаційна діяльність, рекреаційні ліси, лісистість, фітонцидність, атрактивність, естетична цінність, лісові ресурси.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕССКИХ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ РОВЕНЩИНЫ В РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМЕ

В статье рассмотрена роль лесных ландшафтов Ровенской области в сфере рекреации, оздоровления, лечения и туризма. Исследованы основные центры сохранения природных лесных ландшафтов. Выделенные регионы с наибольшими и наименьшими показателями лесистости, и на основе данного исследования построено карту лесистости области в разрезе административных районов. Изучены рекреационные леса как компонент природных рекреационных ресурсов и их функции. Определена общая площадь лесов, которые могут быть использованы для рекреационной деятельности в области. Проведен анализ форм организации рекреации в лесах Ровенской области и виды рекреационной деятельности по функциональным особенностям. Исследованы главные качественные характеристики рекреационных лесов на территории Ровенской области. Охарактеризованы видовой состав и возрастная структура лесов как индикаторов лечебно-оздоровительных и санитарно-гигиенических функций леса. Определена степень фитонцидности превосходящих пород в лесах Ровенской области и его значение для рекреации и туризма. Определены показатели эстетической ценности лесных участков полесских лесов Ровенской области по методике В. Мацолы. Подобные иследования на територии области ранее никем не проводилист. Проанализированы основные занятия по рекреационному использованием лесных ресурсов на Полесье Ровенской области. Нами также определены основные проблемы, которые удерживают развитие рекреации и туризма в лесах Ровенщины.

Ключевые слова: лесной ландшафт, рекреационная деятельность, рекреационные леса, лесистость, фитонциднисть, атрактивнисть, эстетическая ценность, лесные ресурсы.

Література:

  1. Бойко І.Д. До питання рекреаційного використання лісових територій / Д. І. Бойко, Л. А. Савранчук // Materialy V Miedjynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Kluczowe aspekty navkowej dzialalnosci – 2010” Volume Ekologia. Geografia I geologia. – Przemysl: Nauka i Studia, 2010. – 64 c.
  2. Генсирук А. С. Рекреационное использование лесов / А. С. Генсирук, М. С. Нижник, Р. Р. Возняк. – К.: Урожай, 1987 – 248 с.
  3. Кравченко Н. О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку/ Н. О. Кравченко. – Ніжин: МІЛАНІК, 2007. – 172 с.
  4. Мацола В.І. Рекреаційно-оздоровчо-туристиний комплекс (питання теорії, методології, практики) / В. І. Мацола. – Львів: Вид-во Інституту регіональних досліджень НАН України, 1998. – 278 с.
  5. Рижов О. М. Ландшафтно-таксаційні особливості рекреаційних насаджень урочища “Григори” − складової частини зеленої зони м. Біла Церква [Електронний ресурс] / О. М. Рижов // Агробіологія . – 2012. – № 8. – С. 126-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agr_2012_8_35.pdf
  6. Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rivnelis.gov.ua
  7. Стафійчук В. І. Проблеми використання біотичних рекреаційних ресурсів у туристичній галузі України / В. І. Стафійчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля». – К., 2004.
  8. Стафійчук В. І. Рекреалогія / В. І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2008. – 264 с.
  9. Тарасов А.И. Рекреационное лесопользование / А. И.Тарасов. – М.: Агропромиздат, 1976 – 177 с.
  10. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. – 312 с.

Повний текст

PDF