Царик Л.П.

НАУКОВО-ОСВІТНЯ РОЛЬ КАФЕДРИ ГЕОЕКОЛОГІЇ ТНПУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ КОНЦЕПЦІЙ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

Висвітлено науково-освітню роль кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у реалізації природоохоронних концепцій початку ХХІ століття. Здійснено ретроспективний аналіз науково-освітніх форм і методів співпраці колективу кафедри з науковими установами, управлінськими структурами, освітянськими та громадськими організаціями у реалізації природоохоронних, еколого-виховних, екопросвітницьких проектів, заходів га локальному, регіональному і національному рівнях.

Ключові слова: науково-освітня роль, кафедра геоекології, ретроспективний аналіз, природоохоронні концепції.

НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ КАФЕДРЫ ГЕОЭКОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА В УКРАИНЕ.

Отражена научно-образовательная роль кафедры геоэкологии и методики преподавания экологических дисциплин Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка в реализации природоохранных концепций начала ХХІ века. Осуществлен ретроспективный анализ научно- образовательных форм и методов сотрудничества коллектива кафедры с научными учреждениями, управленческими структурами, просветительскими и общественными организациями в реализации природоохранных, эколого-воститательных, экопросветительских проектов, мероприятий на локальном, региональном и национальном уровнях. Выделены два этапа деятельности кафедры геоэкологии: 2002-2013 гг. – этап разработки концептуальных и прикладных вопросов концепции экосетей; 2013 – 2015 гг. –этап разработки проектов организации территории природных заповедников, национальных природных и региональных ландшафтных парков. Результатами научно-образовательной деятельности коллектива кафедры стало формирование системы кафедрообразующих направлений научно-просветительского пространства на локальном, региональном и национальном уровнях.

Ключевые слова: научно-образовательная роль, кафедра геоэкологии, ретроспективный анализ, природоохранные концепции.

Література:

  1. Царик Л.П. Історична ретроспектива діяльності науково-дослідної лабораторії “Моделювання еколого-географічних систем”/ Л.П.Царик / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Географія, екологія, Туризи: теорія, методологія, практика”, 21-23 травня 2015 р. – Тернопіль: СМП “Тайп”, – С. 219-221.
  2. Царик Л.П. Двадцятирічний ювілей спеціальності “Екологія, охорона навколишнього природного середовища, збалансоване природокористування” у Тернопільському національному педагогічному університеті/ Л.П.Царик// Наукові записки ТНПУ: серія Географія – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2013, №1 – С.3-9.
  3. Царик Л.П. З історії розбудови спеціальності “Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування” у Тернопільському педуніверситеті/ Л.П.Царик// Екологічна освіта і наука у Тернопільському університеті: стан, проблеми, перспективи. Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2014 – С. 3-7.
  4. Царик Л.П. Десятилітня діяльність кафедри геоекології Тернопільського національного педагогічного університету: здобутки, проблеми, перспектива/ Л.П.Царик // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Стале природокористу-вання: підходи, проблеми, перспектива”. Тернопіль, 28-29 травня 2010 р. – Тернопіль: Наук.-видавн. відділ ТНПУ, 2010, С.172-175.

Повний текст

PDF