Тарас ЗАСТАВЕЦЬКИЙ.

МІСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЯК ЦЕНТРИ НОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У АГРАРНОМУ РЕГІОНІ

У статті розглядаються особливості розвитку міських поселень в аграрних регіонах як центрів дієздатних територіальних громад. Здійснено аналіз трансформацій функцій міст і селищ в процесі зміни суспільних відносин, обґрунтовано напрямки соціально-економічного розвитку центрів територіальних громад в Тернопільській області.

Ключові слова: функціональна структура, міські поселення, економічна база міст, центр територіальної громади.

Аннотация:

Тарас Заставецкий. ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КАК ЦЕНТРЫ НОВЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД В АГРАРНОМ РЕГИОНЕ.

В статье рассматриваются особенности развития городских поселений в аграрных регионах как центров дееспособных территориальных громад. Осуществлен анализ трансформаций функций городов и поселков в процессе изменения общественных отношений, обоснованы направления социально-экономического развития центров территориальных громад в Тернопольской области.

Ключевые слова: функциональная структура, городские поселения, экономическая база городов, центр территориальной громады.

Література:

 1. Дністрянська Н.І. Географія поселень Львівської області: [для студ. вищих навч. закладів]/ Н.І.Дністрянська, М.С.Дністрянський. – Львів: ВНТЛ, 2001. – 56 с.
 2. Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 3. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
 4. Заставецька Л.Б. Система розселення агропромислового регіону: сучасний стан функціонування і трансформація / Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 202 с.
 5. Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: [монографія] / Л.Б.Заставецька. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2013. – 332 с.
 6. Заставецький Т.Б. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства. Монографія. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2005. – 160 с.
 7. Заставецький Т., Ілляш І. Зміна функцій міських поселень аграрного регіону // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2015. – Випуск 32. – С.94-98.
 8. Ілляш І.Д., Ткач Д.В. Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / І.Д.Ілляш, Д.В.Ткач. – Тернопіль: Астон, 2013. – 204 с.
 9. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України № 24 від 8.04.2015 р. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
 10. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України №5 від 12 січня 2015 р.// Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /5/2015
 11. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

Повний текст

PDF