Сухий П. О., Атаманюк М.-Т. М.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИХ РАЙОНІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

 У статті розглянуто вплив окремих агрокліматичних чинників на сучасну структуру та особливості використання земель сільськогосподарського призначення території Передкарпаття у розрізі природничих фізико-географічних районів. Проведено ранжування виділів за часткою категорій земель сільськогосподар-ського призначення. Визначено рівні та величину значень коефіцієнта залучення земель сільськогосподарського призначення до активного господарського обігу. Виокремлено особливості спеціалізації в усіх категоріях вироб-ників сільськогосподарської продукції. Розкрито сучасну структуру використання земель сільсько-господарського призначення.

Ключові слова: земельний фонд, категорії земель, структура угідь, землекористування, землі сільсько-господарського призначення, рілля, перелоги, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, сільськогоспо-дарські угіддя, несільськогосподарські угіддя, залучення земель до активного сільськогосподарського обігу, спеціалізація аграрного виробництва.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-НОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РАЙОНОВ ПРИКАРПАТЬЯ.

В статье рассмотрено влияние отдельных природно-географических и социально-экономических факторов на современную структуру и особенности использования земель сельскохозяйственного назначения территории Прикарпатья в разрезе физико-географических районов и отдельных низовых единиц административно-территориального устройства на уровне сельских советов. Проведены научные исследования территориальной дифференциации сельскохозяйственного землепользования природных районов Прикарпатья. Осуществлен анализ почвенного покрова территории Прикарпатья и плодородия почв по балльной шкале. Определены уровни и величины значений коэффициента использования земель сельскохозяйственного назначения в активном хозяйственном обороте, производственно-территориальные типы и особенности специализации во всех категориях производителей сельскохозяйственной продукции в разных частях исследуемой территории, рассчитано эффективность производства продукции земледелия. Проведено ранжирование выделов категорий земель сельскохозяйственного назначения. Определено значение долей каждого из видов угодий в структуре использования земель сельскохозяйственного назначения. Охарактеризованы территориальные отличия сельскохозяйственной освоенности территории природных районов. Выделен ряд проблемных аспектов использования земель сельскохозяйственного назначения и указано пути и меры их возможного решения.

Ключевые слова: земельный фонд, категории земель, структура угодий, землепользование, земли сельскохозяйственного назначения, пашня, залежи, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, сельскохозяйственные угодья, несельскохозяйственные угодья, использование земель в активном сельскохозяйственном обороте, специализация аграрного производства.

Література:

 1. Атаманюк М-Т. М. Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття / Т-М. М. Атаманюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ – 2013. Вип. 589-590 – С. 67-73.
 2. Геренчук К. І. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / К. І. Геренчук, М. М. Койнов, П. М. Цись. – Львів : Львівська друкарня – №14, 1964. – 220 с.
 3. Ґрунти України: карта М 1:1000000 / Гол. ред. Л. Г. Руденко. – К.: ДНВП “Картографія”, 2006.
 4. Дарчук К. В. Регіональні особливості антропогенної перетвореності території Івано-Франківської області / К. В. Дарчук, М.-Т. М. Атаманюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 553-554: Географія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 16-20.
 5. Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття / Я. С. Кравчук. – Львів : Меркатор, 1999. – 188 с.
 6. Маринич О. М. Фізична географія України: підручник / О. Маринич, П. Г. Шищенко. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 511 с. (С.401 – 406).
 7. Природа Чернівецької області / За ред. К. І. Геренчука. – Львів : Видавниче об’єднання “Вища школа”, 1978. – 160 с.
 8. Структура, динаміка та розподіл земельного фонду Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей (станом на 1.01.2013 р.): форма 6-зем. Державної звітності / Головне управління земельних ресурсів у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій області. – 2013. – 90 с.
 9. Сухий П. О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону / П. О. Сухий. – Чернівці: Рута, 2009. – 400 с.
 10. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / Маринич О. М., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Шищенко П. Г. // Український географічний журнал, – 2003. – №1(41). – С. 16-20.
 11. Фізична географія України РСР / А. І. Ланько, О. М Маринич, М. І. Щербань [За ред. О. М. Маринича] – К.: Вид. “Рад. школа”, 1969. – 268 с.

Повний текст

PDF