Стецький В. В.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ОБЛАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

 Розглядаються суспільно-географічні теоретичні питання формування і розвитку обласних освітньої системи, застосовано загальні методологічні підходи їх досліджень та отримані окремі результати організаційно-функціонального стану. В статі також обґрунтовується положення визначення обласних освітніх систем як координаційно-регулятивної ланки формування навчально-виховного процесу в структурі  національного освітнього комплексу. Зазначається, що ООС володіє освітнім потенціалом, має кілька аспектів його оцінки, зокрема визначення рівнів освіченості населення, формування структури і мережі закладів освіти відносно чисельності населення та ринку праці.

Ключові слова: освітні системи, обласні освітні системи, освітній потенціал населення, освітній потенціал освітніх закладів.

ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМИРОВА-НИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.

В статье рассматриваются отдельные аспекты общественно-географических исследований областных систем образования (ОСО) Украины. Отмечается, что ОСО является сложным компонентно-функциональными и территориальным образованием, тесно интегрированными в социально-культурное и экономическое пространство областных общественных территориальных систем (ООТС), разнофункциональных общественные системы региональных и национального территориальных уровней. Компонентно-функциональную структуру ОСО составляет три блока: а) подсистема общественных институтов формирования содержания образования; б) подсистема регулирования формирования и практического применения образовательного потенциала населения; в) подсистема государственного регулирования форм и средств организации учебно-воспитательного процесса и населения. Структурно-территориальными звеньями ОСО являются подсистемы локальных СО, административно-районных СО и много административно-районных СО, каждая из которых является системно-образовательным образованием соответствующего организационно-функционального территориального уровня и, в указанной последовательности, на основании функционально-образовательных и территориальных связей, которые входят в следующей и более сложной СО. Формирующим ядром ОСО является СО города- областного центра. Определены и представлены у картографических и графических материалах территориальные различия уровней развития потенциала образования населения и учебных заведений ОСО Украины. Также отмечается, что образовательный потенциал ОСО тесно взаимосвязан и сопоставляются с качественно-образовательным потенциалом населения АО, активно влияет на уровень социально-культурного и экономического потенциала АО, производительности труда трудовых ресурсов, формирования и развития отраслей материального производства и социальной сферы территории. Кроме этого наблюдается взаимосвязь отраслевой структуры хозяйства и структуры профессионального обучения учащихся учреждений профессионального образования АО.

Ключевые слова: Системы образования, Областные системы образования, потенциал образования населения,  потенциал учреждений образования.

Література:

 1. Вірченко П.А. Просторова взаємодія суспільно-географічних об’єктів через визначення зони їхнього впливу на прикладі системи освіти Харківської області / П.А.Вірченко // Регіони 2009: стратегія оптимального розвитку. – Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2009. – С.236-38.
 2. Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії / А.П.Голиков, Б.Я.Олійник, А.В.Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.
 3. Державна служба статистики. Статистичний щорічник України за 2012 рік. – Київ: ТОВ “Август-Трейд”, 2013. – С.24.
 4. Каленюк І.С. Економіка освіти. Навчальний посібник / І.С.Калинюк. – Київ: Знання України, 2005. – 316 с.
 5. Мельниченко Т.Ю. Суспільно-географічні основи вивчення територіальної організації освіти / Т.Ю.Мельниченко. – Київ: Ніка-Центр, 2001. – С.90.
 6. Нємец К.А. Дослідження просторової взаємодії суспільно-географічних об’єктів / К.А.Нємец, Л.М.Нємец, О.К.Нємець // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університеті ім. В.Карамзіна. – 2009. – № 6 (1). – С.20-31.
 7. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія з основами теорії / М.М.Паламарчук, О.М.Паламарчук. – К.:Знання, 1998, 416 с.
 8. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник / М.Д.Пістун. – К.:Вища школа, 1996. – 231с.
 9. Стецький В.В. Територіальні освітні системи України / В.В.Стецький // Географія в інформаційному суспільстві. Том ІV. – Кив: Обрій, 2008. – С.270-272.
 10. Стецький В.В. Локальні освітні системи / В.В.Стецький // Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку. – Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2010. – С.269-272.
 11. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії / О.Г.Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.
 12. Хомра О.У. Освіта населення України у демостатичному вимірі / О.У.Хомра, Л.М.Москаленко // Стратегічна панорама. – 2006. – № 1.
 13. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / О.І.Шаблій. – Львів:Вид центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 444 с.
 14. Шевчук Л.Т. Соціальна географія / Л.Т.Шевчук. – К: Знання, 2007. – 340 с.
 15. Юрковский В.М. География сферы обслуживания / В.М.Юрковский. – Киев: УМКВО, 1989. – 82с.

Повний текст

PDF