Світлана ДУДА, Октавіа МАРУСИНЕЦЬ, Василь СТЕЦЬКИЙ

СИСТЕМА ЧИННИКІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ  Й РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Розглядається система чинників та їх роль у формуванні й розвитку сучасної освіти Закарпатської області, застосовано групування чинників за критерієм сфери прояву та досліджено прояв цих чинників на формування та розвиток освіти у територіальних одиницях Закарпатської області. В статті також виявляється зв’язок між проявом визначених чинників та формуванням освіти, вказується потенціал розвитку.

Ключові слова: чинники розвитку освіти, історичні чинники в освіті, фізичні чинники в освіті, соціальні чинники в освіті, економічні чинники в освіті.

Светлана Дуда, Октавиа Марусинец, Василий Стецкий. СИСТЕМА ФАКТОРОВ И ИХ РОЛЬ У ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Рассматривается система факторов и их роль в формировании и развитии образования Закарпатской области, применены группировки факторов по критерию сферы влияния и влияние этих факторов на формирование и развитие образования в территориальных единицах Закарпатской области. Раскрыты исторические предпосылки формирования учреждений образования Закарпатской области и их влияние на становление и развитие современной системы образования. Рассмотрено влияние природных факторов на развитие и функционирование образования Закарпатской области. В статье рассмотрены такие основные  факторов: географическое положение, рельеф, климат и гидрология. Физические факторы определены как способствующие для создания необходимых условий для оптимальной организации учебно-воспитательной деятельности системы учреждений образования. Исследовано влияние социальных факторов на развитие образования Закарпатской области. Выделяются демографический фактор, фактор плотности населения, поло-возрастная структура и национальный состав  населения. В статье раскрывается влияние экономических факторов на развитие образования Закарпатской области. Обозначено, что состояние экономики  создают финансовые и материальные условия, а также формирует сеть учебных заведений, профессиональную структуру подготовки трудовых ресурсов. Исходя из исследований развития экономики Закарпатской области сформулирован вывод о том, что данный фактор является благоприятным, хотя и не по всем направлениям, для формирования и развития образования в данной области. Определено совокупное влияние указанных факторов на формирование и развитие системы образования в Закарпатской области посредством исследования количества учебных заведений комплекса образования Закарпатской области. В статье также устанавливается связь между проявлением определенных факторов и формированием образования, указывается потенциал развития.

Ключевые слова: факторы развития системы образования, исторические факторы  системы образовании, физико-географические факторы системы образовании, социальные факторы системы образовании, экономические факторы системы образования.

Література:

 1. Вірченко А.П. Просторова взаємодія суспільно-географічних об’єктів через визначення зони їхнього впливу на прикладі системи освіти Харківської області / П.А.Вірченко // Регіони 2009: стратегія оптимального розвитку. – Харків: ХНУ імені В.Н.Карамзіна, 2009. – С.236-38.
 2. Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії / А.П. Голіков, Б.Я. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.
 3. Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис … канд. геогр. наук: 11.00.02 /Н. А. Горожанкіна. – Харків, 2011 . – 21 с
 4. Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 404 с.
 5. Заячук О.І. Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області : автореф. дис . канд. геогр. наук : 11.00.02 /О.Г.Заячук . – Чернівці, 2011 . – 21 с.
 6. Іванюк І. В. Освітня політика: Навч. посіб. / І. В. Іванюк. – К.: Таксон, 2006. – 226 с.
 7. Карпюк О. А. Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг / О. А. Карпюк // Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету ім. І. Франка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//www. nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09koarop.pdf
 8. Мухаметзянова Г. В. Образование в условиях социальной рыночной экономики / Г. В. Мухаметзянова, В. Н. Смирнов, О. Р. Клюева. – Казань: ИСПО РАО. – 2000. – 54 с.
 9. Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія з основами теорії / М.М. Паламарчук, О.М.Паламарчук. – К.: Знання, 1998, 416 с.
 10. Панкратьєва В.В. Територіальні особливості та напрями удосконалення системи освіти Луганської області / В.В. Панкратьєва // Часопис соціально-економічної географії. – 2014. – № 16(1). – С. 218-224.
 11. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник / М.Д.Пістун. – К.:Вища школа, 1996. – 231 с.
 12. Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально-економіко-географічні дослідження / В.В. Стецький. – Львів: ЛОНМІО, 1998. – 112 с.
 13. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії / О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.
 14. Флінта Н.І. Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області): автореф. дис … канд.геогр.наук: 11.00.02 /Н. І. Флінта . – Чернівці, 2005 . – 20 с.
 15. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії /О.І. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 444 с.16. Чисельність населення по містах та районах [електронний ресурс]: Головне управління статистики у Закарпатській області / Державна служба статистики України. – режим доступу: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/ statinfo/dem/2014/nasel_1995-2013.pdf

Повний текст

PDF