Рудакевич І. Р.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

 Розглянуто сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури м. Тернополя. Актуалізовано проблеми необхідності модернізації інфраструктури туризму міста у зв’язку із збільшенням туристичних потоків. Проаналізовано особливості розвитку головних складових туристичної інфраструктури м. Тернополя. Подана характеристика функціонування транспортної мережі міста, готельного та ресторанного господарства, туристичних підприємств, атрактивних закладів. Подані висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку туристичної інфраструктури м. Тернополя.

Ключові слова: інфраструктура, транспортна мережа, туризм, туристична інфраструктура, туристичне підприємство.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТЕРНОПОЛЯ.

Рассмотрены современные тенденции развития туристической инфраструктуры г. Тернополя. Актуализированы проблемы необходимости модернизации инфраструктуры туризма города в связи с увеличением туристических потоков. Охарактеризованы современные подходы к определению туристической инфраструктуры большого города и ее компонентов. Проанализированы особенности развития главных составляющих туристической инфраструктуры г. Тернополя. Представлена характеристика функционирования транспортной сети города. Особое внимание обращено на развитие автомобильного и железнодорожного транспорта, которые обеспечивают поступление туристических потоков. Актуализированы проблемы обеспечения работы аэропорта и речного транспорта. Охарактеризовано современное состояние и проблемы  функционирования гостиничного хозяйства. Проанализировано территориальную организацию сети заведений размещения в Тернополе и перспективы ее развития. Дана характеристика развития и размещения сети ресторанного хозяйства города. Рассмотрены особенности расположения и проблемы функционирования различных видов заведений питания на территории города. Проанализированы тенденции развития сети ресторанных заведений в контексте развития гастрономического туризма. Охарактеризованы особенности расположения и функционирования туристических предприятий в г. Тернополе. Актуализирована необходимость развития внутреннего туризма, в частности у пределах города. Рассмотрены тенденции развития и размещения различных видов развлекательных заведений на территории г. Тернополя. Проанализированы основные проблемы и перспективные направления развития индустрии развлечений и обслуживания туристов в городе. На основе проведенного исследования представлены выводы и рекомендации по дальнейшему развитию туристической инфраструктуры г. Тернополя.

Ключевые слова: инфраструктура, транспортная сеть, туризм, туристическая инфраструктура, туристическое предприятие.

Література:

  1. Інвестиційний паспорт міста Тернопіль [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.rada.te.ua/predprinimatelstvo_i/ 003_i_pasport_2014 .doc
  2. Кузик С. П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С. П. Кузик. –– Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –– 254 с.
  3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева; [3-є вид., перероб. та доп.]. –– К: Альтерпрес, 2008. –– 436 с.
  4. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти підготовки туристичної інфраструктури міста Тернополя до “Євро-2012″/ І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –– Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. –– Вип. 1. –– 2011. –– С. 113 –– 118.
  5. Рутинський М. Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. –– Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. –– 440 с.
  6. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник / Т. Г. Сокол. –– К., 2006. –– 76 с.
  7. Туристична презентація міста Тернополя [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.rada.te.ua/predprinimatelstvo_i/ Презентація_ТУРИСТИЧНА.pdf

Повний текст

PDF